Shërbimet doganore

Procedurat Doganore

Procedurat Doganore Drejtoria e Pёrgjithshme e Doganave nё zbatim tё Nenit 27 tё ligjit Nr. 8485, dt.12.05.1999, Kodi i Procedurës Administrative; pikёs 560 tё VKM 205, dt.13.04.1999 “ Pёr dispozitat zbatuese tё Kodit Doganor, me qёllim lehtёsimin e procedurave doganore, i delegoi Degёve Doganore tё gjitha kompetencat pёr tё kryer procedurat doganore tё pёrjashtimit nga [...]

Go to Top