Aktivitetet më të fundit
Sektori Antitrafikimit

Të gjithë së bashku kundër trafikimit të qenieve njerëzore, bëj ndryshimin !

“Caritas-i Shqiptar” në kuadër të projektit rajonal “Trafikimi i qenieve njerëzore, një sfidë e përbashkët për shekullin e ri” zhvilloi kampin veror ndërkombëtar me temë: “Të gjithë së bashku kundër trafikimit të qenieve njerëzore, bëj ndryshimin” në datat 23-26 Korrik 2012, në Fshatin e Paqes, Shkodër. Lexo me shume…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Newsletter 3

newsleterIII


 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Newsletter 2

 


 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Newsletter 1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Libri “Realitete Jete” pasqyron histori personale të viktimave të riintegruara nga Caritasi Shqiptar. Ky botim është një përmbledhje modeste, të përgatitur shkurtimisht nga stafi i projektit për të paraqitur realitetin në të cilën vajzat dhe gratë e trafikuara janë përballur.Libri synon ndërgjegjësimin e publikut të gjërë rreth situates së viktimave të cilat stigmatizohen vazhdimisht nga familja dhe shoqëria.

Të dhëna mbi librin:

Titulli: “Realitete Jete
Autor: Sektori i Antitrafikimit, Caritas Albania
Kapituj: Histori jete, intervista, poezi dhe Letra e Gjon Palit të II-të drejtuar grave.
Numri i faqeve: 80

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Femijeria NUK eshte shfrytezim per Pune

Kualicioni “Bashke per Kujdesin Teresore te Femijeve” ne bashkepunim me Zyren e Koordinatrorit Kombetar Kunder Trafikimit ne Njerez, Komiteti Rajonal Anti Trafik Fier, Drejtorine Arsimore Fier, Caritas Albania me date 30.01.2011, organizoj aktivitetin ndergjegjesues “Femijeria NUK eshte shfrytezim per Pune” ne shkollen 9-te vjecare, Mark Dashi. Ne aktivitet moren pjese rrethe 80 femije te klasave te ndryshme, mesues dhe stafi perdagogjik i shkolles. Qellimi kryesor i ketij aktiviteti ishte rritja e nivelit te ndergjegjesimit tek femijet, mesuesit dhe mbare komunitetit ne qytetin e Fierit, qe femijeria nuk perfaqeson nje krahe pune me shume per sigurimin e te ardhurave. Lexo me shume…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PROJEKTI: “PARANDALIMI I TRAFIKIMIT NJERËZORE DHE MBESHTETJA E VIKTIMAVE TE TRAFIKIMIT NE SHQIPERI”

 

Periudha implementimit:1 Janar 2012 – 31 Dhjetor 2013

Qendra implementimit: Projekti implementohet në të gjitha qytetet kryesore, me ndihmën e caritaseve dioqezane.

Perfituesit:

 • Grate dhe femijet ne situata te ndryshme trafikimi
 • Animatoret dhe stafi i caritaseve diocezane
 • Komuniteti rome ( gra femije)

Donatoret: Secures Catholique – Caritas France dhe Catholique Service Relieve – CRS

Objektivat:

 • Rritja e nivelit te informormimit tek te rinje dhe familjet e tyre ne zona te ndryshme te vendit mbi riskun qe paraqitet nepermjet trafikimit dhe masat e nevojshme per parandalimin e fenomenit.
 • Riintegrimi i viktimave te trafikimit permes mbeshtetjes financiare ,psikologjike dhe asistences juridike
 • Pjese aktive e rrjeteve dhe bashkepunimi me operfaqesuas privat dhe publike( institucione lokale dhe qendrore , struktura legale. OJF) per forcimimin dhe parandalimin e personave ne riske ne Shqiperi.

Aktivitetet:

 • Trajnim 2 ditor ( vitin e pare dhe te dyte )
 • Kampe verore me femijet ne periudhen qeshor-gusht
 • Fushate per rritjen e ndergjesimit ne shkolla te mesme te vendit
 • Fushate per rritjen e ndergjesimit ne universitete mbi trafikimi e brendshem
 • Ekspozite fotografike mbi fenomenin e trafikimit te realizuar nga vete femijet
 • Aktivitet me komunitetin rome ne zona te ndryshme te Shqiperise
 • Spot teleziv mbi trafikimin
 • Publikime

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PROJEKTI: “PARADALIMI I TRAFIKIMIT NJERËZORE DHE MBESHTETJA E VIKTIMAVE TE TRAFIKIMIT NE SHQIPERI”

Periudha implementimit: 1 Tetor 2010 – 31 Dhjetor 2011

Perfituesit:

 • Grate dhe femijet ne situata te ndryshme trafikimi
 • Animatoret dhe stafi i caritaseve diocezane
 • Komuniteti rome ( gra dhe femije)

Donatoret: Secures Catholique – Caritas France, Catholique Service Relieve – CRS

Objektivat:

 • · Aktivitete ndërgjegjësuese me qëllim informimin e publikut të gjërë, mbi çështjet e trafikimit;
 • · Promovim i vlerave njerëzore;
 • · Ri-integrimi i viktimave të trafikimit në shoqëri nëpërmjet mbështetjes dhe suportit profesional;
 • · Publikimi i raportit dhe ndërgjegjësimi i autoriteteve përgjegjëse për situatën e trafikimit nëpërmjet forumeve dhe publikimeve.

Aktivitetet:

 • Workshope me familjet ne bashkepunim me caritaset dioqesane
 • Workshope me komunitetin rome te breglumit
 • Forume me autoritet qendrore dhe lokale
 • Fushata ndergjegjesuese
 • Koncert festiv
 • KonferencA Kombetare
 • Ndeshje Miqësore Shqiperi-Maqedoni
 • Kampe verore te organizuar me femijet ne periudhen qeshor-gusht

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PROJEKTI: “FUQIZIMI I GRAVE DHE VAJZAVE ROME NE PERBALLIMIN E TRAFIKIMIT TE QENIEVE NJEREZORE “

Periudha implementimit: 2010

Qendra implementimit: Qyteti Lezhe

Donatoret : United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery (UNCFS)

Objektivat:

 • Ndergjegjesimi i grave dhe vajzave te reja mbi çeshtjen e trafikimit dhe pasojat e trafikimit
 • Angazhim i liderve te komunitetit rome per zhvillimin e aktiviteteve
 • Krijimi i lehtesirave femijet rome ne ndjekjen e shkolles
 • Ndalimi i punes se femijeve

Aktivitetet:

 • Takime me grate rome ne Lezhe
 • Aktivitete ndegjegjesuese me me grate dhe vajzat rome
 • Aktivitete sociale me femijet
 • Mikroprojekte per grate
 • Takime formuese
 • Ndihme ekonomike per pajisjen e femijeve me material shkollore.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PROJEKTI: “FUQIZIMI I GRUAS SHQIPTARE NE PERBALLJEN E TRAFIKIMIT TE QENIEVE NJEREZORE”

Periudha implementimit: 1 Tetor 2009- 30 Shtator 2010

Perfituesit:

 • Perfaqesuesit e Caritaseve Dioqezane
 • Grate ne rrezik ose viktima te trafikimit
 • Femijet pjesmarres ne kampe verore

Donatoret: Secures Catholique – Caritas France dhe Catholique Service Relieve – CRS

Objektivat:

 • Permisimi i kapaciteteve te stafit te caritasit dhe bashkepunetorve ne dioqeza
 • Rritja e nivelit te ndergjegjesimit dhe e informimit te target grupeve, ne eliminimin e trafikimit ne vend
 • Fuqizimi i gruas perballe problemit te trafikimit si grup ne rrezik
 • Ofrimi i sherbimeve te asistences psikologjike, administrative dhe juridike

Aktivitetet:

 • Miniprojektet: si iniciativa te lindura nga vete komuniteti :

Mbeshtetja e iniciativave te hartuara nga kongregatat lokale qe operojne ne komunitete dhe te propozuara nga caritasete dioqezane, ne Caritas Albania ne fushat e parandalimit dhe sensibilizimit

 • Kampet verore: Jane nje aktivitet i pranishem ne periudhen e veres, ne te gjitha qendrat dhe famullitee Caritaseve dioqezane

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PROJEKTI: “FUSHATE SENSIBILIZUESE ME SHKOLLAT DHE KOMUNITETIN PER REDUKTIMIN E DHUNES NE FAMILJE, BARAZIA GJINORE DHE MBROJTJA NGA HIV/AIDS Ne KAMEZ”

Periudha implementimit: 22 nentor 2010 – 15 dhjetor 2010

Perfituesit: Nxense te shkollave

 • Shkolla e mesme “Ibrahim Rugova” Kamez
 • Shkolla 9 vjecare “ Kamza e Re” Kamez
 • Shkolla 9 vjecare “Azem Hajdari”
 • Shkolla e mesme e bashkuar “Paskuqan 2”
 • Shkolla e mesme Babrru

Donatoret: United Nations Development Programme – UNDP

Objektivat:

 • Ndergjegjesimi i femijeve, te rinjeve dhe mesueseve dhe emancipimi i tyre ne lidhje me barazine gjinore dhe dhunes ne famije.
 • Perfshirja e te rinjeve ne fushata sensibilizuese si target grup kryesor ne ndryshimin e mentalitetit

Aktivitetet:

 • Tavolina te rrumbullakta mbi problemet e dhunes dhe menyren e ndertimit te nje mentaliteti ne komunitet per barazine gjinore.
 • Takime informuese me mesuesit e shkollave
 • Pune me femijet ne klasa jane organizuar ore edukative ne bashkepunim me mesuesit animatoret kane shfaqur pps dhe vidio e me pas nxenesit kane diskutuar per pasojat qe sjelle.
 • Konkurse per esen me te mire, poezine me te mire, vizatimin me te mire.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Aktivitetet e zhvilluara në vitin 2010

Konferenca “ Trafikimi në Njerëz Shkatërron Jetë dhe Dëmton Shoqërinë”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Aktivitetet e zhvilluara në vitin 2009

FLETËPALOSJE

PËR VAJZAT

KALENDAR 1

KALENDAR 2

POSTER PËR TRAFIKIMIN

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Aktivitetet e zhvilluara në vitin 2008

KALENDAR 2008

FUSHATA ANTITRAFIK (Fletëpalosje)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Aktivitetet e zhvilluara në vitin 2007

CATEKEZI

Tregues

HYRJE

A: Seksioni blu: Kush janë viktimat e trafikimit? Çfarë është trafikimi?

1. Kush janë viktimat e trafikimit?
2. Çfarë është trafikimi?
3. Lloji i problemit.
4. Përhapja e problemeve.

B: Seksioni i verdhë: Shkaqet dhe mekanizmat e trafikimit

1. Shkaqet e trafikimit.
2. Mekanizmat dhe teknikat e trafikimit

C: Seksioni: Mendimi teologjik dhe strategjitë për të luftuar trafikimin

a. Reflektimi në funeralin e Tina Motoc
b. Besëlidhja e vjetër dhe shtypja
c. Jezusi dhe prostitutat
d. Dinjiteti i gruas: nga mësimi social katolik dhe nga letrat e Gjon Palit të II-të
e. Strategjitë për kongregatat rregulltare dhe për bashkëpunuesit e tyre
f. Deklarimi i UISG

D: Seksioni jeshil: Modelet globale të kërkesave dhe ofertave (Shtesa 1)

1. Afrika
2. Azia /Australia
3. Evropa
4. Amerikat

E: Seksioni Portokalli: Mjetet ndërkombëtare (Shtesa 2)

F: Seksioni Lejla: Rrjeti i grupeve të angazhuara në luftën kundër trafikimit (Shtesa 3)

a. Disa organizata të zgjedhura
b. Rrjeti i kongregatave rregulltare
c. Faqet web
d. Bibliografia e seleksionuar

G: Seksioni Rozë: Si të organizosh një laborator (Shtesa 4)