Në një Letër drejtuar grave (1995), Gjon Pali i II-të ka shkruar:

Dinjiteti i grave shpesh nuk është i njohur, dhe cilësitë e tyre janë lënë pas dore; shpesh ato janë lënë mënjanë në shoqëri, dhe madje edhe të kthyera në skllave. Kjo i ka ndaluar gratë që të jenë vetvetja dhe ka shkaktuar varfërimin shpirtëror të njerëzimit (n. 3).

 
 
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 


Libri “Realitete Jete” pasqyron histori personale të viktimave të riintegruara nga Caritasi Shqiptar. Ky botim është një përmbledhje modeste, të përgatitur  shkurtimisht nga stafi i projektit për të paraqitur realitetin në të cilën vajzat dhe gratë e trafikuara janë përballur.Libri synon ndërgjegjësimin e publikut të gjërë rreth situates së viktimave të cilat stigmatizohen vazhdimisht nga familja dhe shoqëria. 

 

 

Të dhëna mbi librin:
Titulli: “Realitete Jete
 Autor: Sektori i Antitrafikimit, Caritas Albania
Kapituj: Histori jete, intervista, poezi dhe Letra e Gjon Palit të II-të drejtuar grave.
Numri i faqeve: 80

  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Femijeria NUK eshte shfrytezim per Pune

Kualicioni “Bashke per Kujdesin Teresore te Femijeve” ne bashkepunim me Zyren e Koordinatrorit Kombetar Kunder Trafikimit ne Njerez, Komiteti Rajonal Anti Trafik Fier, Drejtorine Arsimore Fier, Caritas Albania me date 30.01.2011, organizoj aktivitetin ndergjegjesues “Femijeria NUK eshte shfrytezim per Pune” ne shkollen 9-te vjecare, Mark Dashi. Ne aktivitet moren pjese rrethe 80 femije te klasave te ndryshme, mesues dhe stafi perdagogjik i shkolles. Qellimi kryesor i ketij aktiviteti ishte rritja e nivelit te ndergjegjesimit tek femijet, mesuesit dhe mbare komunitetit ne qytetin e Fierit, qe femijeria nuk perfaqeson nje krahe pune me shume per sigurimin e te ardhurave. Lexo me shume…

–  –  –  –  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

 
HISTORIKU
 
PROJEKTET ANTITRAFIK

PROJEKTI: “PARADALIMI  I TRAFIKIMIT NJERËZORE DHE MBESHTETJA E VIKTIMAVE TE TRAFIKIMIT NE SHQIPERI”

Periudha e implementimit: 1 Tetor  2010 – 31 Dhjetor 2011
Vendi i implementimit: Projekti është  implementuar në të gjitha qytetet kryesore, me ndihmën e caritaseve dioqezane.
Përfituesit : fëmije

Donatorët e projektit :  Secures Catholique – Caritas France
                                         Catholique Service Relieve – CRS
Qëllimi : Reduktimi i nivelit të trafikimit në Shqipëri nëpërmjet informimit dhe përfshirjen e grave dhe vajzave të reja.
Objektivat Specifik :
• Aktivitete ndërgjegjësuese me qëllim informimin e publikut të gjërë, mbi çështjet e trafikimit;
• Promovim i vlerave njerëzore;
• Ri-integrimi i viktimave të trafikimit në shoqëri nëpërmjet mbështetjes dhe suportit profesional;
• Publikimi i raportit dhe ndërgjegjësimi i autoriteteve përgjegjëse për situatën e trafikimit  nëpërmjet forumeve dhe publikimeve.

Lexo më shumë… 

Projekti i “Gratë në Vështirësi”, lindi në 1998 në veçanti për vajzat nëna dhe vajzat që janë riatdhesuar si pasojë e përjashtimit nga qeveria e huaj. Vështirësitë e mëdha të rifutjes në realitetin e bashkësisë vendore dhe/ose familjes janë shkak i skemave kulturore të ndjenjës së nderit dhe mendësisë patriarkale në shumë zona të vendit, sidomos ato rurale. Lexo më shumë….

Raport mbi aktivitetet ne 2005
PROJEKTI:  “ Mbeshtetje per Vajzat-Nëna dhe Gratë në Vështirësi Sociale dhe Ekonomike”
 
PROGRAME TË SEKTORIT ANTITRAFIKIMIT
 
“TË NDËRTOJMË E SHTËPINË E MIQËSISË PËR TË MIRËN E FËMIJËVE”
Kjo është motoja që ka shoqëruar stafin e Caritas-it Shqiptar dhe bashkëpunetorët e tij në mbrojtjen e fëmijëve kundër trafikimit . Duke qenë një pjesë e shoqerisë vulnerabël dhe në rrezik angazhimi në mbrojtjen e tyre dhe adresimi I nevojave të tyre ka qenë dhe mbetet objektivi kryesor në punën tonë. Lexo më shumë….
 
 
Sektori i Antitrafikimit dhe Mbeshtetjes se Grave ne Veshtiresi
PROJEKTI: KONGREGATAT KATOLIKE KUNDËR TRAFIKIMIT TË QËNIEVE NJERËZORE

Raport   i Miniprojekteve  2009
SHtator 2009

DIOQEZA  SHKODER – PULT

1. Titulli i Projektit: “TAKIM FORMIMI PER PARANDALIMIN E TRAFIKIMI
M. ENGJELLORE TE SHEN PALIT
SHKODER

Vendi: Tek konvikti i vajzave
Perfituesit:  60 te rinj
Aktiviteti:      seminar/ trajnim
Temat:
•    strategjite e trafikanteve
•    trafikimi i vajzave
•    Shperndarja e fletepalosjeve te AT

 
 
PROJEKTI : FORMIMI  PROFESIONAL DHE PROMOVIM I VAJZAVE DHE GRAVE NE BASHKINE E RRESHENIT

Ky projekt  është zbatuar në Dioqezën e Rreshenit dhe është hartuar nga Caritas Dioqezan i Rreshenit  në bashkëpunim me Kongregatën Misionaret e Vogla te Eukaristise ne qytetin e Rreshenit.
Mikroprojekti është financuar nga Caritas Shqiptar në kuadrin e projektit kombëtar:
Kongregatat Katolike Kundër Trafikimit të qënieve njerëzore.  Lexo më shumë…

 

AKTIVITETE TË ZHVILLUARA NË VITIN 2007

 
 
 Tregues

HYRJE

A:     Seksioni blu: Kush janë viktimat e trafikimit? Çfarë është trafikimi?

1.    Kush janë viktimat e trafikimit?
2.    Çfarë është trafikimi?
3.    Lloji i problemit.
4.    Përhapja e problemeve.

B:     Seksioni i verdhë: Shkaqet dhe mekanizmat e trafikimit

1.    Shkaqet e trafikimit.
2.    Mekanizmat dhe teknikat e trafikimit

C:     Seksioni: Mendimi teologjik dhe strategjitë për të luftuar trafikimin

a.    Reflektimi në funeralin e Tina Motoc
b.    Besëlidhja e vjetër dhe shtypja
c.    Jezusi dhe prostitutat
d.    Dinjiteti i gruas: nga mësimi social katolik dhe nga letrat e Gjon Palit të II-të
e.    Strategjitë për kongregatat rregulltare dhe për bashkëpunuesit e tyre
f.     Deklarimi i UISG

D:     Seksioni jeshil: Modelet globale të kërkesave dhe ofertave (Shtesa 1)

1.    Afrika
2.    Azia /Australia
3.    Evropa
4.    Amerikat

E:     Seksioni Portokalli: Mjetet ndërkombëtare (Shtesa 2)

F:     Seksioni Lejla: Rrjeti i grupeve të angazhuara në luftën kundër trafikimit (Shtesa 3)

a.    Disa organizata të zgjedhura
b.    Rrjeti i kongregatave rregulltare
c.    Faqet web
d.    Bibliografia e seleksionuar

G:     Seksioni Rozë: Si të organizosh një laborator (Shtesa 4)

 
 

AKTIVITETE TË ZHVILLUARA NË VITIN 2008

KALENDAR 2008

FUSHATA ANTITRAFIK (Fletëpalosje)

 

AKTIVITETE TË ZHVILLUARA NË VITIN 2009

FLETËPALOSJE

PËR VAJZAT

KALENDAR 1

KALENDAR 2

POSTER PËR TRAFIKIMIN

 

AKTIVITETE TË ZHVILLUARA NË VITIN 2010

Konferenca “ Trafikimi në Njerëz Shkatërron Jetë dhe Dëmton Shoqërinë”

 

BIBLIOTEKA SEKTORIT TË ANTITRAFIKIMIT

Në Bibliotekën tonëdo të gjeni titujt e librave në shqip, anglisht dhe italisht. Lexo më shumë…