BIBLIOTEKA
 
 
A. Trafikimi

SHQIP
1.    “Dy vajzat e vogla”, Qendra Shqiptare per Popullsine dhe Zhvillimin, Tirane 2000.
2.    “Doracak per revizionin e rregullimit ligjor kunder tregtise me njerez”, OSBE, ODIR, 2001.
3.    “Endrra e paperfunduar e nje gruaje” Brunilda Zllami.
4.    “Femijet dhe te rinjte ne rrezik’’ Studim i realizuar nga SRC/ ARC.
5.    “ I thuaj  Jo” Botimi i Qendres Vatra
6.    “Kerkim Studimor mbi Trafikimin e Qenieve Njerezore”, Kosove 2007 (2 kopje)
7.    “Krijimi i mundesive ekonomike per grate dhe vajzat ne Shqiperi” Nje strategji per parandalimin e trafikimit, nga UNIFEM, Tirane 2006.
8.    “Liber te dhenash mbi Antitrafikimin“, nga FBE.(2 kopje)
9.    “Masat kunder trafikimit te femijeve“ Save the children, Tirane 2004.
10.    “ Mbreteresha e Jugut”, Arturo Pervez-Reverte, 2002.
11.    “ Prostitutat, do t’ju kalojme prane ne mbreterine qiellore” Don Oreste Benzi, 2001.
12.    “Prostitutat”, tregime dhe novela, Teodor Keko, Tirane 2006.
13.    “Raport vleresimi per zbatimin e strategjise kombetare kunder trafikimit te qenieve njerezore 2005-2007” Ministria e Brendshme, Tirane 2008 (2 kopje)
14.    “Studim mbi Riintegrimin Soc-Ekonomik te viktimave te trafikimit ne Shqiperi”, mbeshtetur nga OSCE, 2009.
15.    “Trafikantet”, Renato Di Lorenzo, 2007.
16.    “Trafikimi, Rasti i Shqipërisë”, Leke Sokoli dhe Ilir Gerdeshi, 2006.
17.    “Trafikimi i Qenieve Njerezore dhe Roli i Shkolles ne Parandalimin e tij” nga IOM, Tirane 2003.(manual per shkollat e mesme).
18.    “Trafikimi i Fëmijëve ne Shqipëri” nga Save the Children, 2001.
19.     “Trafikimi i Qenieve Njerezore dhe Roli i Shkollës ne Parandalimin e tij” nga IOM, Tirane 2003.(manual per mesuesit).
20.    “Parandalim dhe Lufte Kundër Trafikimit te Fëmijëve Ne Shqipëri Ne Formën e Birësimit Ilegal dhe Komercial” Amici dei bambini, 2005.
21.    “Trafiku i Femijeve Shqiptar ne Greqi” Nga UNICEF, OAK FONDATION, Terre des hommes, 2003.
22.    “Buzeqeshje te pafajshme” Raport mbi Trafikimin e personave ne komunitetin Rom Shqiptar, Amaro Drom, 2005.
23.    “Strategjia Kombetare Shqiptare Per Luften Kunder Trafikut te Qenieve Njerezore” Kuadri Strategjik dhe Plani Kombetar i Veprimit 2005-2007. Tirane 2005. (Kopje Shqip/Anglisht).
24.    “Manual Per Identifikimin Trajtimin dhe Mbrojtjen e Viktimave te Trafikimit te Qenieve Njerezore,  Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore te Integruara, Tirane 2008.
25.    “Përkushtimi i Caritas Internacionalis Ne Luften Kunder Trafikimit te Qenieve Njerezore” 2007. (8 Broshura).
26.    “Material i përmbledhur per punen e femijeve ”  Libri 1 pergjigje, ILO
27.    “Material i përmbledhur per punen e femijeve”  Udhezues, ILO
28.    “Material i përmbledhur per punen e fëmijëve”    libri 2, problemi
29.    “Lufte punes se femijeve, nje manual për inspektoret punës”  ILO
30.“Bora” Orham Pamuk, 2006.
31.“Kujtimet e nje Geishe” Arthur Golden, 2003.
32.    “Gamorra” mafja tjeter e Italise, Roberto Saviano, 2006
33.“Njembedhjete Minuta” Paolo Coelho, Tirane 2004
34.“Te Drejtat e Njeriut” Botim i Qendrës Shqiptare per te Drejtat e Njeriut, 2000.
35.“Viktimat e Analfabetizmit” Studim mbi shkaqet e braktisjes se shkolles nga femijet shqiptare, 1998.( 2 kopje)
36.“Pakete burimore me praktikat e mira ”  USAID, nentor 2006.
37.“Koordinimi i Veprimeve Kunder Trafikimit Njerezor ”  USAID(anglisht)
38.    “Une udhetoj i vetem”, Centro Informacione e Educazione allo Zviluppo, dosier pedagogjik, 2009(2 kopje)
39.    “Konventa mbi te drejtat e femijeve (CRS)”Raporti Fillestar dhe i pare periodik i shteteve pale

ANGLISHT
   
1.    “Trafficking in Human beings in South eastern Europe” by UNICEF, OSCE/ODIHIR, ONOHCHR, 2004.(2 kopje)
2.    “Trafficking in children in Kosovo “UNICEF” 2004
3.    “Child trafficking in Albania” Daniel Renton, 2001.
4.    “Trafficking in woman in Germany” KOK, 2008
5.    “Second Annual Report on Victims Of Trafficking in South-Eastern Europe 2005” IOM.
6.    “Report Situational Analysis on child Trafficking in Albania” BKTF
7.    “Human Trafficking in Germany” German Institute for Human rights 2009.
8.    “Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the OSBE Region” OSBE/ODIHR 2008.
9.    “Building a network: the prophetic Role of woman Religious in the fight against trafficking in Persons”2007
10.    “Best practices for designing trafficking” IOM 2006.
11.    “Perceptions of the vulnerability of children to trafficking through unaccompanied migration” USAID 2006
12.    “Human Trafficking, crime against humanity” Catholic International, 2004.
13.    “Responding to Child Trafficking” By Save the chilldren,2004.(2 kopje)
14.    “Challenging Trafficking in Person” theoretical Debate and Practical Approaches, by Nomos 2005.
15.    “Trafficking in the women for the purpose of sexual exploration and transponder cooperation” by Gwendolyn Mannered, 2000.
16.    “Creating Economic Opportunities for Women in Albania: A Strategy for the Prevention of Human Trafficking” by the Gender Alliance for Development Center, Tirane 2006.
17.    “Women Men and Development” by USAID 2003.
18.    “III Research Report on the Country National Trafficking Victims in Albania” by SIDA 2002.(2 kopje).
19.    “Child Trafficking in Albania” by Save the Children, 2001.
20.    “Child Trafficking in South-eastern Europe: The Development of Good Practices to Protect Albania Children” by UNICEF, USAID, SIDA, OAK FOUNDATION, 2004.
21.    “The trafficking of Albanian Children in Greek” 2003.
22.    “Innocent smile” Trafficking in persons report in the Albanian Roma Community, Amaro Drom, 2005.
23.    “Ensuring Human Right Protection In Countries of Destination: Breaking the Cycle of Trafficking” Helsinki 2004.
24.    “Albanian Society in the face of Challenges of trafficking in the women and girls” prepared by Valentina Leskaj, Edmond Dragoti, Theodhori Karaj, Fjona Todhri, 2004.(4 kopje).
25.    “Research Study on Trafficking in Human Beings” KOSOVO 2007
26.    “I travel alone”, Centro Informazione e Educazione allo Zviluppo, Educational dossier, 2009
27.    “Forced migration ”Review 2006
28.    “Forced migration ”Review 2009
29.    “Competing for reminitances ” Nicolas de Zwager, Ilir Gerdeshi, etj
30.    “Research Report on Third Country National Trafficking Victims in Albania” IOM, 2001(2 kopje))

31.    “Trafficking in Woman and Children” Information and workshop Kit
32.    “Re/Integration of Trafficked persons: handing difficult Cases 2008”
33.    “Re/Integration of Trafficked persons: how can our work be more effective 2008”

  ITALISHT

1.    “ La Tratta infame” La prostituzione delle donne straniere, Maurizio Ambrosini e Sara Zandrini, 1996.
2.    “ L’Italia delle oppurtinita” Prostituzione tratta delle persone, Mirta Da Pra Pocchiesa.
3.    “Gli Orrori Della Prostituzione” Gino Concetti, 2000.
4.    “Le Nuove Schiavitu e il Traffico di esseri umani” 2002.
5.    “Conoscere e Contrastare la Tratta di Persone” IOM, 2004.(2 kopje)
6.    “Comprendor y Luchar contra la trata de Personas” IOM, 2004.
7.    “ Donne Schiave vendute e comprate per strada” Stop Fermiamo il traffico.
8.    “Tratta di Migranti Politiche e Risposte Dell’OIM, 2000.(2 kopje)
9.    “L’Italia delle opportunita, Pprostituzione e tratta delle persone” Mirta da Pra Pocchiesa.
10.    “Stop Fermiamo il Traffico” Donne schiave vendute e comprate per strada.
11.    “Tratta di esseri Umani” Fame e sete di giustizia, Caritas Italiana, 2000.
12.    “Caminando en la Prevencion de la Explotacion Sexual Comercial” by CRC/USAID, CWS, 2007.
13.    “Si Tratta di dialogare” Inti e A.S.G.I, 2004.
14.    “La tratta delle donne e dei bambini” schede di informazione emateriale per laboratori
15.    “Fiori di Strada” Associazione  LULE, 2002

B. Dhuna ne familje

SHQIP

1.    “ Dhimbje nga prinderit e mi” Farida Ramadani, Shkoder 2007.
2.    “Divorci” vrojtime e refleksione, Hamit Beqja, Leke Sokoli, 2000.
3.    “Klithmat e mishit te bardhe”, Vullnet Mato, 2006.
4.    “Te Drejtat e Grave ne Veri te Shqiperise’’, Studim Qendra Drejtesi dhe Paqe, Shkoder 2002.
5.    “Si te kërkojmë mbrojtje nga dhuna ne familje“ manual i OSBE Tirane 2000.(3 kopje).
6.    “Viktimat te Kuzhinës“, Williemen de Villers, 2006.
7.    “Monitorimi i Shtypit mbi dhunën ne familje“ Englantina Gjermeni, Majlinda Bregu, 2001-2002.
8.    “Institucione Shqiptare Per Mbrojtjen e Gruas Nga Dhuna ne Familje“ nga PSO dhe Hivos, Mbeshtetje per te Drejtat e Grave ne Ballkanin Perendimor, Tirane 2006.(2 kopje).
9.    “Une nuk do ta godisja kurre nje grua“ Aleanca Gjinore per Zhvillim, Tirane 2006.
10.     “Lindur Femer” Brunilda Zllami, Tirane 2007
11.    “Jashte” Susanna Tamaro, 2003
12.    “Dashuri apo Urrejtje” Brunilda Zllami, Tirane 2005
13.    “Thuaj Zemres Po”, Susanna Tamaro, 2005
14.    “Ligji mundesi zhvillimi per grate”Qendra per nisma ligjore , 2005
15.    “”Faleminderit grua” reviste Caritas Brechiana (32 kopje)
16.    “jeta njerezore , mrekullia  e pare” reviste, centro dokumentacione e solidarit(3 kopje)
17.    “Gruaja, kjo qenie e shenjte”Hamit Beqja, 2003
18.    “Lufta kunder grave”Marilyn French, 2007.
19.    “Fakte shendetesore, shëndeti riprodhues dhe parandalimi i shtatezanise”Lucas Stang, Nancy Gonzales-Caro, William M. Kane, 2004
20.    “Fakte shendetesore, Shendeti emocional dhe mendor”Nora J. Krantzler, Wiliam M. Kane, 2004
21.    “Fakte shendetesore, shëndeti riprodhues dhe parandalimi i dhunes dhe lendimeve”Lucas Stang, Nancy Gonzales-Caro, William M. Kane, 2004
22.    “Raport vjetor i ‘99”Shoqata ne dobi te gruas shqiptare(2 kopje)
23.    “Konventa mbi eliminimin e te gjitha formave te diskriminimit te gruas”, tirane 1999
24.    “Ne duam te dime cdo gje per te, grate shqiptare flasin pe planifikimin familjar” Enilda Gorishti, Joan Haffey

 ITALISHT
    
1.    “Il bambino e la violenza sessuale“ Atti del Convegno Genova 9-10 dicembre 1996. !997.

ANGLISHT

1.    “Understanding Domestic Violence: A Handbook for Victims and Professionals, USA. Departament of Justice.
2.    “State Violence in Albania“ An Alternative Report To The Un Committee Against Torture, by Albanian Human Right, Centre for Legal Civics Initiatives, Children’s Human Rights Centre of Albania, 2005.
3.    “Albania National woman Report 1999”UNDP
4.    “CEDAW Assessment report Albania”  USAID, 2005

C. PSIKO-SOCIALE

SHQIP
1.    “Bisede me tim bir”, Fernando Savater, 2003.
2.    “Ç’po ndodh me mua”, Liber per vajzat, Silvia Shnajder, 2003.(6 kopje)
3.    “Ç’po ndodh me mua”,Liber per djemte, Silvia Shnajder, 2003
4.    “Dhjete gjerat qe uroja te dija përpara se te dilja ne jete”, Maria Sriver, 2008.
5.    “Duajeni Vetveten… plotesojeni jeten tuaj”, Louise L. Hay, 2003.(3 kopje)
6.    ”Etika per vajzat”, V. Ivanova, 2006.
7.    “Frike nga Dashuria”, Si te shmangesh dhe te kapercesh deshtimet ne dashuri.Giacomo Dacquino, 2000.
8.    “Gra qe dashurojne me shpirt”, Robin Hood, 2006.
9.    “Keshilla per jeten”, Arthur Schopenhauer, 2003.
10.    “Mbrojtja e femijeve“, Manual per shkollat, MASH, 2009.
11.    “Nga fara te lisi“, M.Fethulla Gylen, Tirane,2004.
12.    ”Nuk kemi lindur per te vuajtur”, Raffaelo Morelli.
13.    “Perse burrat genjejne dhe grate qajne” Allan dhe Barbera Pease,2007.
14.    “Probleme dhe dilema sociale” Gezim Tushi, 2006.
15.    “Psikanaliza sipas grave”, A.M Accerboni, S. Argentieri etj.2004.
16.    “Psikologjia e fëmijës”, Rosse Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller, 2007.
17.    “Psikologjia, shkenca e proceseve mendore dhe sjelljes njerezore” Charles G. Morris, Albert A. Maisto, 2008.
18.    “Punonjesit Sociale” Essa Myftari, Izela Tahsini,  2003.(6 kopje)
19.    “Respekti per Vajzat Adoleshente” Courtney Macavinta, Andrea Vander Pluym, 2005.(2 kopje).
20.    “Sekrete per meshkujt” Barbera De Angelis, 2004.
21.    “Seksi” Joe S.Mchilhaney, 2004.
22.    “Seksi dhe Martesa” June Hunt, 2009.
23.    “Sociologjia” Anthony Giddens, 2007.
24.    “Si ta zgjedhim te preferuarin e jetes’’ Margaret Kent, 2003.
25.    “Si te flasim me adoleshentet per dashurine dhe seksin” Amy G.Miron, Charles D.Miron, 2002.
26.    “Si te sillemi bukur” Florenc Le Bros, Tirane 2006.
27.    “Si te veprosh kur ndihesh i merzitur dhe i vetmuar”, nje udherrefyes per femijet, James J.Crist, 2006
28.    “Shprehi ne Praktiken e Punes Sociale“ Englantina Gjermeni, Tirane 2004.(2 kopje)
29.    “Te drejtat Riprodhuese” nga Shoqata Shqipetare E Planifikimit Familjar, 1999.
30.    “ Te jetosh e mbuluar” Debora Ellis, 2009.
31.    “Udhezues praktik per mbrojtjen e femijeve” MASH, 2009
32.    “Vajzat ne rruge te mbare’’ Molly Barker, 2004.(6 kopje)
33.    “Vete analiza” L.Ron Hubbard, 2007.
34.    “Vetpohimi i Gruas” Pamela E.Butler, Tirane 2008.
35.    “ 129 Lojera”, Caritas Shqiptar Albania, (2 kopje).
36.    “Antropologjia sociale” Chris Hann, 2009
37.    “Teorite e personalitetit”George Boeree, 2004
38.    “Drejt psikologjise se qenies”Abraham Maslow, 2008
39.    “Psikanaliza sot, psikologjia e thellësive”Leonard Prifti
40.    “Filozofia e te jetuarit”Jashar Demiri, 2004
41.    “Psikologjia Sociale”Edmond Dragoti, 2004
42.    “Ne kërkim te kuptimit te jetes”Victor E. Frankl, 2007
43.    “Lindur nga grate Memesia si experience dhe institucion”Andriene Rich, tirane 2007
44.    “Kur vjen nje femije”Francoise Dolto,
45.    “Fëmijëria”Ilira Gjika
46.    “Si te kujdeseni per femijet tuaj”Robert H. Pantell, james Fries, 2006
47.    “Vendimtaret për edukimin”Byroja Nderkombetare e Edukimit UNESKO, 2008

ITALISHT
1.    “Esperienze sociali” Ezperienze studi cronache sociale notiziario prevedenziale recesioni, Palermo 1998.
2.    “Ragazzi al Margine”  Emergenze e aree a rischio nella devianza minorale Caritas Italiana, 1998.
3.    “Uomo e Donna per Amare” Corso di educazione alla sessualita e all amore , aspetti fisici, psichici, etici e sociale. La sessualita umana: salute o saggezza? Torino 1993.

D. FEMIJET

SHQIP
1.    “Femijet ne humnere” Jerome D Salinger, 2004.
2.    “Libri i trupit per Vajzat”Valorie Lee Schaefer, 2008.
3.    “Ne rruge” Victor Canosinaj, Tirane 2006.
4.    “Pinoku” Karlo Kolodi, 2006.
5.    “Pinoku” Karlo Kolodi, 2008.
6.    “Pinoku” Karlo Kolodi, 2009.
7.    “Piter Pani” Xhejms Methju Berri, Tirane 2003.
8.    “Programi per femijet e ndare ne Evrope”
9.    “Shpella e Pirateve “ Petro Marko, Tirane 2007,)
10.    “Zemra ne pellembe te dores”, Viktor Canosinaj, 2006
11.    “Pakete Burimore mbi perkatesine gjinore”Aleanca gjinore per zhvillim,per mesuesit e shkollave fillore.
12.    “Kriminaliteti i te miturve ne Shqiperi”UNICEF, 2007
13.    “Per te drejtat e femijeve dhe te rinjve ne shqiperi” CRCA, (Reviste)(2 kopje)
14.    “ Si je me shendet”komuniteti San’t Egidio
15.     “Zhvillimi i femijerise se hershme ne Shqiperi”Qendra e zhvillimit human

ANGLISHT
16.    “The rights of children in the morth of Albania”Peace and Justice Centre, 2002
17.    “Early Childhood Development in Albania”Human Develipment centro
18.    “Excluded and visible”the state of Albania children, 2006
19.    “Asistencia e insercion” Caritas
20.    “Caritas Parrochiale”Schede, formazione, animatori; caritas Italiana
21.    “The protection foundamental rights of children in Albania” woman’s Association REFLEKSIONE, ‘97
22.    “Kosova, linee spezzate di luce”Caritas diocesana
23.    “Ombudsman for children in Poland” Guide book, 2003

E. EMIGRACIONI


SHQIP

1.    “Ne Mbrojtje te Drejtave te Emigranteve Shqiptare ne Itali dhe Greci” Komiteti Shqiptar i Helsinkit
2.    “Qyteti i Baltes” Debora Ellis, Tirane 2009
3.    “Udhetimi i Parvazes” Debora Ellis, Tirane 2009
4.    “Vezhgimi i respektimit te te drejtave te minoriteteve ne bashkine e tiranes”Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Tirane, 2008.
5.    “Strategjia Kombetare per Migracionin dhe Plani Kombetar i Veprimit per migracionin” korrik 2005(8 kopje)
6.    “Ne udhëkryqet e jetes”shoqata  Shprese per te ardhmen

ANGLISHT
1.    “1-st migration forum report” Caritas Evropa
2.    “Return migration and reintegration challenges”Hope for the future Association,2006
3.    “Legal and social Conditions for Asylym Seekers and Refugees in Western European Countries”Danish Refugee Counsil, 2000
4.    “Albania a country of Europe”Carmine Lanni

ITALISHT
1.    “Immigrazione, Dossier Statistico 2000”Caritas Roma
2.    “lLe Competenze delle popolazioni immigrante”Caritas Italiana, 1999
3.    “Centro D’ascolto immigranti 2004”
4.    “I Rifugiati nel mondo”ACNUR, 1997
5.    “Gli Albanessi in Italia”IDOS, 2008
6.    “Migrazioni da Babele a Pentecoste”1998
7.    “Il minore Imigranto in Italia”Caritas Italiana, 1996
8.    “Albania un Paese d’ Europa”Camine Lanni

F. TE TJERA

SHQIP
1. “Aleksandra” nje histori shqiptare, Kjell hofib Raaiten.
2. “Femije ne Humnere” Jerome D.Salinger, 2004.
3. “Rrugetimi I Zemres”, Susanna Tamaro, 2009.
4. “Shpirt Pezull” Margaret  Mazzantini, 2005.
5. “ Kanuni i Leke Dukagjinit” Ne variantin e Mirdites, Xhemal Meci, 2002.
6. “Kurse ne Tirane” te mesuarit gjate gjithe jetes, 2004.
7. “Kanuni dhe Ligji”Qendra drejtesi dhe paqe 199
8. “Konventa Evropiane per te drejtat e njeriut ne përqasje me Kushtetuten e      Shqiperise”Arben Puto, 2002.
9.“Kanuni Shqiptar, ligj i pashkruar shqiptar”Margaret Hasluck
10. “Gjakmarrja ne rrethet Shkoder e malesi e madhe” studim,Qendra Drejtesi dhe paqe

ANGLISHT
1.    “Annual Report” On the activity of the people’s advocate 2002, Tirana 2003.
2.    “Do no Harm” Supporting Local Capacities for Peace through Aid, by Mary B.Anderson, 1996.
3.    “Kanun and the law”,Qendra drejtesi dhe Paqe, 2004.

G. PERKATESIA GJINORE (shqip)

SHQIP
1.”Gaia” Botim I Aleances Gjiunore per Zhvillim, Nr.3
2.”Perkatesi Gjinore dhe HIV/SIDA” Raport perbledhes, Botim I Aleances Gjinore per Zhvillim, Tirane 2004.
3.”Ceshtjet Gjinore ne fokusin e Medias se Shkruar” Botim I Aleances Gjinore per Zhvillim, Tirane, 2005.
4.”Perkatesia Gjinore dhe Zhvillimi I komunitetit” Botim I Aleances Gjinore per Zhvillim, Tirane 2004.
5.”Ndjeshmeria e medias se shkruar ndaj ceshtjeve gjinore ne shqiperi” , Botim i Qendres Aleanca Gjinore per Zhvillim., 2003.
6.”Integrimi Gjinor ne sektoret e Komunikimit dhe Informimit, Botim I Aleances Gjinore per zhvillim, Tirane 2005.
7.”Perkatesia Gjinore dhe Zhvillimi” Botim I Aleances Gjinore per Zhvillim.
8.”Urekalimi” Zhvillim Gender, Botim nga UNDP.
9.”Raport Vjetor 2002”, Botim I Qendres se Gruas, 2002.(RAport Shqip/Anglisht)
10.”Gaia” Botim I Aleances Gjinore per Zhvillim, Nr2.
11. “Media e shkruar ne Shqiperi” nje veshtrim I shkurter, Botim I Aleances Gjinore per Zhvillim, Tirane 2006.
12.”Femrat dhe meshkujt ne shqiperi”Botim I INSTAT, Tirane 2004.
13.”Maredheniet me median” Udhezues per Organizatat e Shoqerise Civile nga Praktika Qytetare Ballkanike, 2007.(3 kopje).
14.“Femrat dhe meshkujt ne shqiperi 1998” Tirane 1999.

ANGLISHT
1.”Institutional Mechanism and The Status of Women in Albania” by OXFAM, 1999.
2.”Mapping of Existing Information on Domestic Violence in Albania” By UNICEF, 2000.
“Bending the Bow” Targeting Women’s rights and Opportunities, 2002.
3.”The Law” a change for women Development, publication of women’s advocacy center financed by NOVIB, 2001.
4.”Gender analysis of the elementary school textbooks”, By Gender Alliance for Development Center,Tirana 2005.
5.”Media monitoring” By Gender Alliance for development, Tirane 2005.
6.”Advancing Gender Equality” fron Concept to Action, 1995.
7.”Bridging The Gender Digital Divide” A Report on Gender and ICT in Central And Eastern Europe and the Commonwealth of Indipendent States, By UNIFEM, UNDP, 2004
8.“Directory  Of  Albanian NGO, working  on Woman’ rogat and gender equality”SOROS foundation, 2004

H. FOTOKOPJE

SHQIP
1.    “Shqiperi, Metodat e Pjesemarrjes Qytetare” nentor ,2003
2.    “Seminar Mbi shërbimet Familjare Nderkombetare”Mars, 2000
3.    “Raport Vleresimi per Zbatimin e Strategjise Kombetare Kunder Trafikimit te Qenieve Njerezore 2005-2007” Tirane, 2008
4.    “Strategjia Kombetare Shqiptare per Luften Kunder Trafikut te Qenieve Njerezore”
5.“Udhezues per Zhvillim dhe Zbatim Projekti 2008”
6.“Shprehi ne Praktiken e punes me viktimat e Trafikimit” manual informimi per ofruesit e shebimeve psiko-sociale, Tetor 2009.
7. ”Grate dhe Femijet ne Shqiperi” Kosto e dyfishte e pabarazise dhe e diskriminimit gjinor te grate dhe femijet, 2007.
8. “Raport Prostitucioni dhe Trafikimi i Gruas ne Shqiperi” Shoqata Gruaja ne Zhvillim.
9. “Te kuptojme te kaluaren e perbashket per te ndertuar te ardhmen” Jeta e perditshme ne Shqiperi, Bullgari dhe Maqedoni, 1945-2000.
10. ”Ne dime qe nuk do te shpetojme boten…por duhet te fillojme!” Qendra Kombetare Pritese e Viktimave te trafikimit, Tirane 2006.
11. ”Lojra Prezantimi”.

ANGLISHT – ITALISHT

1.    “Albania: Felling the Vulnerability Gap January” Janary, 1999
2.    Confronting War
3.    “La tratta di persone a stopo di sfrustamento Sessuale” Torino, octobre ‘98
4.    “Emergency Preparedness and response handbook”CRS, 2002
5.    “The Albanian Institutions for the Protection of Woman Against Domestic violence” Tirana, 2006
6.    “Criminal Law reform to Combat and Prevent Trafficking in Human Beings in South-eastern Europe” Zagreb, 2003
7.    “Micro Start, a guide for planning, starting and managing a microfinance programme” UNDP
8.    “Tends in Asylum Decisions in 38 countries, 19999-2000” June, 2001
9.    “Reception Standards For Asylums Seekers in the European Union” July, 2000
10.    “Report from CAAHT introductory Regional Workshops”2004
11.    “Program Minors Albania ’97 ”
12.    “Projects That Work” Context-based planning for community change. 1998
13.    “Giochi Interattivi 4, 5 ”
14.    “Evaluacion de projetos de ayuda al desarrollo”Manual para evaluadores y gestores
15.    “Le Motivacioni per un imegno”
16.    “L’animazione Giovanile  INCLUSIVA nella practica”
17.    “Report from the IOM and DFID Workshop on Trafficking in Women for Purposes of sexual Exploration” Tirana 1997.
18.    “Raporto Della Comunicazione al Convegno Della Vita Religiosa in Albania”
19.    “Domestic Violence” A Presentation of the Existing Situation in Albania, April 2006.
20.    “Family A.I.D.S Caring Trust” Community Based Home Care, January 1997.
21.    “El Enfoque del Marco Logico” Manual para la Planification de Proyectos Orientados mediante Objetivos, 1997.
22.    “Trabajer para la reconciliacion” Una guia de Caritas, Caritas Internationalis, 1999.
23.    “La tratta delle donne e dei bambini Schede di informazine e materiale per laboratori” Gruppo di lavoro della GPIC sulla tratta delle donne e dei bambini, Roma, 2003.
24.    “Roma and Evgjits in Albania: From Social Exclusion to Social Inclusion or The Gold Coin Dilemma”by Hermine De Soto, Ilir Gedeshi, Sabine Beddies, and Daniel Perez, June 2003.
25.    “Project Management” T-kit, Council of European Commission 2000
26.    ”Social Services Strategy” State Social Service, Ministry of Labor and Social Affairs 2003
27.    ”A People Sacrificed Sanction against Iraq”, Caritas Europa, 2001.
28.    “School without Walls” Set Programme, May 1996.