15-17 Qershor 2016  /  Hotel Mondial

Workshop

“Forcimi i bashkëpunimit lokal në interes të fuqizimit social dhe ekonomik të grupeve në nevojë. Instrumentat dhe mundësitë e bashkëpunimit me institucionet e qeverisjes vendore, në marrjen e fondeve publike”.

Caritas Shqiptar në kuadër të zbatimit të projektit “Procesi Integruar i Trajnimit – Qëndrueshmëria e Caritas-eve Dioqezane në Shqipëri organizon Workshop-in tre ditor mbi forcimin e bashkëpunimit lokal në interes të fuqizimit social dhe ekonomik të grupeve në nevojë. të drejtuar nga Znj. Ariola Agolli (eksperte)

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Në këtë workshop morën pjesë rreth 25 persona, të cilët kanë marrë informacion dhe janë njohur me konceptet bazë mbi bashkëpunimin lokal dhe rritjen e mundësisë për marrjen e fondeve publike në kuadër të programeve zhvillimore në komunitet. Përmes njohjes me skemat e subvencionimit dhe formave të tjera të bashkëpunimit me grupet e interesit, strukturat lokale të Caritas Shqiptar janë më të përgatitura në mobilizimin në komunitet dhe vendosjen e bashkëpunimit lokal me institucionet vendore.

Në fillim të këtij takimi ekspertja u përqëndrua në Instalimin dhe forcimin e bashkëpunimit lokal në interes të fuqizimit social dhe ekonomik të grupeve në nevojë. Pjesëmarrësit u njohën më në detaje me karakteristikat e planifikimit bashkëveprues, parimet e këtij planifikimi, kur është dhe kur nuk është i përshtatshëm ky planifikim, cilat janë kategoritë dhe mjetet për këtë planifikim. Gjithashtu pjesëmarrësit u morën me identifikimin e çështjeve dhe të aktorëve kryesorë të këtij planifikimi.

Planifikimi kooperues – është një proces i cili zakonisht aplikohet për të adresuar një çështje specifike, një mundësi ose problem, me qëllim zgjidhjen me sukses të situatës, përmes bashkëpunimit me palët në proces. • Planifikimi kooperues është një mënyrë për të përfshirë qytetarët në vendimarrjen lokale, në manaxhimin e çështjeve publike, është një aftësi për të bashkëpunuar me të tjerët për të zhvilluar një plan veprimesh.

Ata punuan në grupe si të përcaktonin fuqinë dhe pushtetin e aktorëve si dhe mënyrën si t’i bindin aktorët për të marrë pjesë në proces.

Në ditën e dytë të takimit ekspertja theksoi bashkëpunimin me aktorët lokalë, vetëqeverisjen vendore në Shqipëri si dhe teknikat e përfshirjes së qytetarëve dhe komuniteteve lokale në vendimarrje.  Ajo u ofroi pjesëmarrësve edhe instrumentat dhe mundësitë e bashkëpunimit me institucionet e qeverisjes qendrore, vendore dhe aktorë të tjerë, në marrjen e fondeve publike por gjithashtu edhe nga burime ndërkombëtare.

Në fund të këtij takimi vëmendja u përqëndrua në hapin e fundit të procesit të planifikimit bashkëveprues në të cilin përfshihej implementimi dhe monitorimi i procesit të planifikimit bashkëveprues, zhvillimi i një axhende, krijimi i një plani pune SMART si dhe implementimi i planit të punës.