Pyetje: A është 22.500€ shuma maksimale e kontributit, apo shuma maksimale e projektit?

Përgjigje: Shuma maksimale e kontributit të projektit SOCIETIES është 22.500€.

Pyetje: A është e mundur të përfshihet një partner që nuk ka asnjë pjesamarrje financiare (asnjë kuotë) në buxhet?

Përgjigje: PO.

Pyetje: A ka ndonjë dokument zyrtar shtojcë për t’u plotësuar nga partnerët? Nëse jo, cilat janë të dhënat dhe informacionet e nevojshme që duhen specifikuar?

Përgjigje: Jo, nuk ka ndonjë dokument shtojcë. Formati mund të zgjidhet nga aplikanti. Të dhënat duhet të tregojnë angazhimin e partnerit në implementimin e projektit.

Pyetje: Nëse partneri është një organizatë psh. nga Serbia, a mundet kjo organizatë serbe të aplikojë si aplikant kryesor në Serbi?

Përgjigje: Ju lutem referojuni Seksionit 3 “Kriteret e ligjshmërisë për aplikim” – Numri i propozimeve dhe i granteve për aplikant

Pyetje: Në Shqipëri janë disa organizata të mëdha me disa degë në gjithë Shqipërinë. Organizata bazë është e regjistruar si person ligjor juridik  dhe degët nëpër rrethe janë nën këtë person juridik. A munden këto degë të këtyre organizatave të aplikojnë për grante?

Përgjigje: Ju lutem referojuni Seksionitb 3 “Kriteret e ligjshmërisë për aplikim” në Udhëzuesi I Aplikimit dhe te Shtojca.

Pyetje: Do you have a copy of the balance sheet (any format, any model) and income statement for the last two fiscal years or we can present ours model?

Përgjigje: Secili shtet ka modelin e vet të bilancit dhe deklaratën e të architrave të siguruar nga Autoriteti Publik i Taksave.

Pyetje: A mundet blerja e një makinë të vjetër apo të përdorur të përfshihet në buxhet?

Përgjigje: Yes

Pyetje: Është shënuar në pjesën Aktivitete të ligjshme: „Aplikantët duhet të jenë në gjendje të garantojnë qëndrueshmërinë e shërbimeve ose bizneseve duke prezantuar një biznes plan të përshtatshëm ose plani i qëndrueshmërisë mbulon periudhën për të cilin granti është aprovuar ashtu si edhe periudhën pas përfundimit të grantit“. Sa kohë pas përfundimit të mbështetjes financiare nga granti personat me aftësi të kufizuar duhet të jenë të punësuar?

Përgjigje: Nuk ka një periudhë të përcaktuar. Megjithatë, kjo ka impakt direkt në vlerësimin e aplikimit.

Pyetje: Çfarë domethënë: “që punon vetëm me persona me aftësi të kufizuar dhe / ose persona me çrregullime të shëndetit mendor”.

Përgjigje: Domethënë që organizatat që mund të provojnë me dhe për këtë popullatë pa kufizime të shoqatave të përdoruesve ose diskriminime të atyre që nuk janë.

Pyetje: A mundet një pjesë bashkëfinancimi të prezantohet si punë vullnetare e anëtarëve të shoqatës?

 

Përgjigje: PO.

Pyetje: Për shkak të legjislacionit jo të mirë dhe informacionit të pamjaftueshëm mbi procesin e regjistrimit, a është e nevojshme të përkufizohet me detaje në aplikim se si ndërrmarrja sociale do të regjistrohet?

Përgjigje: Nëse ju do të dëshironi të regjistroni një entitet të tretë ai duhet të jetë i përkufizuar në çfarë mënyre do të bëhet. Nëse ju planifikoni të përkufizoni mënyrën e regjistrimit gjatë projektit, ju duhet të specifikoni procedurën dhe metodologjinë.

Pyetje: A ka ndonjë kufizim të kostove për blerjen e automjeteve dhe materialeve që do të përdoren për implementimin e shërbimeve dhe punën e ndërrmarrjeve sociale (shpërndarje, etj.)?

Përgjigje: JO.