Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Tabelash” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar.

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Tabelash” pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë 16-12-2016 ora 12:00

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4, Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327.

DETYRAT

  1. Biznesi do të sigurojë të gjitha materialet e kërkuara dhe në kohë sipas kërkesës së Caritas-it Shqiptar.

  2. Biznesi do të sigurojë transportin e produkteve në zyrat e Caritas-it Shqiptar.

  3. Biznesi duhet të respektojë çmimet e vendosura në fillim.

  4. Biznesi garanton cilësi dhe përpikmëri në kryerjen e detyrës dhe dorezimin e tyre brenda aftatit te kerkuar.

  5. Afati i dorezimit te tabelave duhet te jete 27 dhjetor 2016.

Caritas-i Shqiptar do të sigurojë gjithë bashkëpunimin e duhur me qëllim përmbushjen e detyrave të  mësipërme.

Materialet

Përshkrimi: Tabela me këmbë 10 mm e ngjashme me  figurën, me 4 xhepa A5 të vendosur në pjesën e poshtme në të dyja anët  e tabelës për mbajtje fletëpalosje

Materiali: Plexiglas

Përmasat: Lartësia 1.5 m , gjerësia 80 cm, trashësia 5 mm

Sasia: 25 copë

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit nuk do të pranohet.
Caritas Shqiptar mundet, në diskrecionin e saj, të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e tenderave,  duke njoftuar me shkrim të gjitha kompanitë.

Vlerësimi i ofertave

Të gjithë ofruesit do të vlerësohen për specifikimet në bazë  të kërkesave të vendosura.

Modeli:

Kompania:

Ofruar

Kalon

Nuk Kalon

Materiali

Plexiglas

Lartësia

1.5 m

Gjerësia

80 cm

Trashësia

5 mm

Afati i dorezimit ne kohe

27.12.2016

Përzgjedhja e ofertës fituese do bëhet mbi bazën e vlerësimit të kritereve të vendosura dhe  kriterit të çmimit më të ulët

Materialet do të sillen pranë Caritas-it Shqiptar.

DOKUMENTACIONI I NEVOJITUR PËR APLIKIM

  • Kopje e dokumentit të regjistrimit (NIPT).

  • Oferta me karakteristikat e kërkuara dhe çmimin e produktit.