Organizata: Caritas Albania

Pozicioni: Koordinator Lokal

Departamenti: Anti-Trafikimi dhe Migracionit

Vendi i punës: Rrëshen, pranë zyrave të “Caritas Dioqezan Rrëshen”

Konteksti/Përshkrimi i punës:

Caritas-i  Shqiptar në bashkëpunim me Caritas-et Dioqezane do zbatojë një projekt të ri, i cili do të fokusohet në “Ngritjen dhe forcimin e rrjetit dioqezan për të advokuar në mbrojtjen e fëmijëve, të rinjve dhe grave nga fenomene si trafikimi, dhuna dhe abuzimi”.

Qëllimi i projektit është ngritja dhe forcimi i rrjetit të Caritas-eve Dioqezane për të advokuar në mbrojtjen e fëmijëve, të rinjve dhe grave dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm me strukturat shtetërore lokale dhe dioqezane për të parandaluar dhunën dhe trafikimin. Gjithashtu projekti synon përmirësimin dhe identifikimin e rasteve të mundshme të dhunës dhe trafikimit në komunitet dhe referimin e tyre pranë Autoritetit Përgjegjës.

Caritas-i Shqiptar në bashkëpunim me Caritas-et Dioqezane do të zbatojnë këtë projekt duke krijuar një strukturë të re pilote. Projekti do të zbatohet nga Manaxheri i Projektit në Caritas Shqiptar dhe koordinatorët lokalë të emëruar nga drejtorët dioqezanë. Koordinatorët dioqezanë do të trajnohen në lidhje me çështjet që trajton projekti që të zbatojnë të gjitha aktivitetet e projektit.

Projekti do të fuqizojë rrjetin e Caritas-it në nivel kombëtar dhe bashkëpunimin me OJF-të dhe institucionet, të cilat ofrojnë shërbime ndaj viktimave, do të fokusohet në parandalimin nëpërmjet organizimit të aktiviteteve social-kulturore dhe koordinimit ndërdioqezan për referimin dhe reintegrimin e rasteve të identifikuara.

Koordinatori lokal është përgjegjës për zbatimin e projektit, të ndërtojë dhe të mbajë marrëdhëniet me kongregatat, Caritas-et dioqezane dhe strukturat lokale shtetërore duke kryer të gjitha aktivitetet e projektit, koordinimin, organizimin dhe monitorimi e aktiviteteve.  Ky pozicion kërkon që Koordinatori Lokal të udhëtojë sipas nevojave të projektit dhe të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e kërkuara.

Përgjegjësi Specifike

 • Koordinon dhe mbikqyr aktivitetet e projektit në zonën e përcaktuar.

 • Mobilizon aktorët dioqezanë për t’u përfshirë në procesin e zbatimit të projektit.

 • Ruan dhe përforcon partneritetin midis institucioneve kyçe, autoriteteve lokale dhe OJQ-ve të përfshira në aktivitete të projektit.

 • Organizon, strukturon dhe zbaton aktivitetet.

 • Ofron ndërmjetësim midis kongregatave, vullnetarëve, animatorëve dhe Caritas-it Dioqezan gjatë zbatimit të projektit.

 • Monitoron aktivitetet duke përfshirë dhe monitorimin financiar kur është i nevojshëm.

 • Siguron që të gjitha aktivitetet janë të koordinuara me Caritas-in Kombëtar dhe Caritas-in Dioqezan.

 • Asiston në identifikimin dhe referimin e rasteve.

 • Mbikqyr procesin e përzgjedhjes së aktiviteteve dhe dokumentacionit të tyre, marrëveshjet dhe korrespondencat.

 • Përgatit raporte dhe dokumenta të tjera sipas kërkesave të Menaxherit të Projektit  në Caritas Shqiptar.

 • Këshillon dhe mbështet  partnerët lokalë dhe anëtarë të komunitetit kur është e përshtatshme.

 • Mban lidhje me përfituesit e projektit, përfaqësuesit e komunitetit lokal dhe autoritetet si dhe merr pjesë në takime institucionale kur është e nevojshme.

 • Raporton sipas nevojave të projektit dhe kërkesës së Menaxherit të Projektit.

Kualifikimet

 • Përvoja në zbatimin e projekteve humanitare të financuara nga donatorët ndërkombëtarë është e pëlqyeshme.

 • Diplomë në marrëdhëniet ndërkombëtare, shkencat sociale ose fusha të ngjashme,
  (aplikanti duhet të ketë përvojë të konsiderueshme pune në këtë fushë që lidhet drejtpërdrejtë me diplomën që ka).

 • Përvojë pune në sektorin jo-shtetëror është e preferueshme.

 • Përvojë pune me fëmijët, të rinjtë, gratë në mbrojtjen e tyre nga fenomenet e dhunës dhe trafikimit.

 • Njohuri të gjuhës angleze janë të nevojshme.

 • Njohuri kompjuterike.

 • Njohje të strukturave dioqezane është e preferueshme.

Kërkesa e punës për pozicionin: –Aftësitë

 • Aftësi komunikuese shumë të mira në zgjidhjen e problemeve dhe aftësi ndërpersonale.

 • Aftësi të larta në drejtim dhe organizim mbledhjesh, takimesh dhe përgatitje dokumentash.

 • Aftësi shumë të mira në anglisht (e folur dhe e shkruar)

 • Aftësi për të punuar i/e pavarur, por i monitoruar nga Caritas-i Dioqezan dhe Caritas-i Shqiptar.

 • Angazhim ndaj vlerave të institucionit dhe misionit të organizatës.

 • Të njohë dhe të respektojë gjatë punës Doktrinën Sociale të Kishës Katolike.

Kohëzgjatja e kërkuar për këtë pozicion është 3 muaj dhe është planifikuar të nisë më 10 tetor 2016.

Ju lutemi të dorëzoni deri me datë 06/10/2016, ora 16:00, Letrën e Motivimit, CV-në, si dhe dokumentet justifikuese në adresën postare: Caritas Shqiptar, Rruga “Don Bosko”, Nr. 4, Tiranë.

Do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.