Organizata:                      Caritas Shqiptar

Departamenti:                 Shëndetësor

Tipi i kontratës:               Kontratë pune individuale me kohëzgjatje të caktuar
Pozicioni:                          Koordinator/e Qendre Ditore (Drejtues didaktik)
Vendodhja:                      Lezhë

Qendra Ditore për Personat me Aftësi të Kufizuara në Shënkoll, Lezhë, është një qendër multifunksionale, e cila ofron shërbime sociale për Persona me Aftësi të Kufizuara Mendore. Integrimi social i këtyre personave ka qenë dhe është një nga principet kryesore të Caritas Shqiptar.

Ne punojmë për ndërtimin e një shoqërie me vlera dhe në të cilën dinjiteti i çdo individi mbrohet dhe respektohet pa marrë në konsideratë ndryshimet apo karakteristikat individuale.

Veprimtaria e qendrës ditore:

– Orientim për klientin drejt zhvillimit të aftësive, njohurive dhe vetëkuptimit të tyre.

– Aktivitete me fokus promovimin e vlerave dhe kapaciteteve të personave me aftësi të kufizuara.

– Pjesëmarrje në organizime të ndryshme sportive dhe kulturore.

– Funksionimi i rrjetit midis familjarëve të personave me aftësi të kufizuara që frekuentojnë qendrën sociale dhe më gjerë.

– Fushata për sensibilizimin e pushtetit vendor dhe aktorëve të tjerë sociale për hartimin dhe implementimin e planeve lokale për arsimimin, punësimin, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në nivel komunitar.

Aktivitetet që zhvillohen në qendër ndihmojnë në krijimin e modelit të qëndrueshëm social duke krijuar kushtet e përshtatshme për integrimin dhe gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara mendore.

 

Përgjegjësitë specifike të Koordinatores së Qendres Ditore (Drejtues didaktik):

 

 • Do të koordinojë shërbimin që ofrohet në qendrën e kujdesit ditor.
 • Do të hartojë kalendarin e aktiviteteve mujore ose periodike që do të zhvillohen brenda apo jashtë strukturës së qendrës ditore.
 • Do të organizojë takime me autoritetet lokale dhe monitoruese dhe sipas kërkesave apo detyrimeve ligjore do të raportojë mbi ecurinë e ofrimit të shërbimit në qendrën e kujdesit ditor.
 • Do të hartojë një program për monitorimin e shërbimeve që mundësohen për përfituesit në qendër, dhe do të raportojë çdo ditë mbi zhvillimet te Menaxherja e Projektit.
 • Mbikqyr dhe vlerëson performancën e personelit dhe raporton rregullisht pranë zyrës qendrore.
 • Propozon grupin e vlerësimit për pranimet e përfituesve në qendrën e kujdesit me aprovimin e Menaxheres së Projektit.
 • Asiston Menaxheren e Projektit në raportimet periodike mbi projektin, me kërkesë të donatorëve.
 • Angazhohet në vendosjen e kontakteve me biznesin dhe donatorët potencial në funksion të sigurimit të shumëllojshmërisë së burimeve financiare për garantimin e qëndrueshmërisë së ofrimit të shërbimeve.
 • Angazhohet në sigurimin e mbarëvajtjes së shërbimit në qendër si dhe merr masa me aprovimin e Menaxheres për përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve që mundësohen për përfituesit.
 • Të zhvillojë një plan individual dhe të punës në grup për përfituesit e qendrës.

 

Kualifikimet:

 • Të ketë përfunduar studimet universitare në Shkenca Sociale.
 • Të ketë njohuri të ligjit për Personat me Aftësi të Kufizuara si dhe aktet nënligjore në zbatim të ligjit.

Kërkesat e punës – Njohuritë, Aftësitë, Eksperiencat:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (me gojë dhe me shkrim).
 • Të njohë dhe të respektojë gjatë punës Doktrinën Sociale të Kishës Katolike.
 • Aftësi për të punuar dhe kontribuar në grup.
 • Angazhim ndaj vlerave të Caritas-it Shqiptar dhe Misionit të organizatës.

Ky pozicion do të mbulohet nga fondet e donatorit.

Ju lutemi të dorëzoni deri me datë 17/01/2017, ora 14:00, Letrën e Motivimit, CV-në, si dhe dokumentet justifikuese në adresën postare:

Caritas Shqiptar, Rruga “Don Bosko”, Nr. 4, Tiranë.

 

Do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.