Caritas-i Shqiptar, Sektori i Anti trafikut dhe Migracionit, në kuadër të zbatimit të projekteve të tij kërkon të blejë tabela të cilat do të vendosen në Pikat Kufitare gjatë periudhës së zbatimit të këtyre projekteve.

OBJEKTI: Blerje tabelash

DETYRAT

  1. Biznesi do të sigurojë të gjitha materialet e kërkuara dhe në kohë sipas kërkesës së Caritas-it Shqiptar.

  2. Biznesi do të sigurojë transportin e produkteve në zyrat e Caritas-it Shqiptar.

  3. Biznesi duhet të respektojë çmimet e vendosura në fillim.

  4. Biznesi garanton cilësi dhe përpikmëri në kryerjen e detyrës.

Caritas-i Shqiptar do të sigurojë gjithë bashkëpunimin e duhur me qëllim përmbushjen e detyrave të  mësipërme.

Materialet

Nr.

Përshkrimi

Karakteristika teknike

Njësia

Sasia

1

Tabela

Materiali:  Pleksi Glas

Cope

21

Përmasat: Lartësi 1.5 m, Gjerësi 80 cm,

Materialet do të sillen pranë Caritas-it Shqiptar.

DOKUMENTACIONI I NEVOJITUR PËR APLIKIM

  • Kopje e dokumentit të regjistrimit (NIPT)

  • Oferta e çmimit të produktit

AFATI I DORËZIMIT

Dokumentet e nevojitura duhen të dërgohen me postë ose dorazi të mbyllura në zarf dhe të vulosura, në adresën e mëposhtme brenda datës 09.12.2016, ora 13:00.

Adresa: Rruga – Don Bosko; Nr. 4 Tirane; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327