Caritas-i Shqiptar, Sektori i anti trafikut dhe migracionit, ne kuader te zbatimit te projekteve te tij kerkon te bleje produkte ushqimore dhe higjienike te cilat do t’u ofrohen personave ne nevoje te identifikuar gjate periudhes se zbatimit te ketyre projekteve.

Aktualisht eshte hartuar lista e produkteve qe deshirojme te bleme pergjate periudhes Nentor 2015 – Shtator 2016.

 

OBJEKTI

 

Blerje produktesh higjienike dhe ushqimore.

 

 

DETYRAT

 

1.    Biznesi do te siguroje te gjitha ushqimet/materialet higjienike sipas listes se meposhtme dhe ne kohe sipas kerkeses se Caritas-it Shqiptar.

2.    Biznesi do te siguroje transportin e ushqimeve dhe produkteve te tjera ne zyrat e Caritas-it Shqiptar.

3.    Te gjithe produktet duhet te kene nje afat skandence jo me pak se 6 muaj dhe jo me shume se 1 vit.

4.    Biznesi duhet te respektoje cmimet e vendosura ne fillim.

5.    Biznesi garanton cilesi dhe perpikeri ne kryerjen e detyres.

Caritas Shqiptar do t’i sigurojë gjithe bashkepunimin e duhur me qëllim përmbushjen e detyrave të  mësipërme.

 

PERIUDHA E ZBATIMIT TE DETYRAVE

Data e fillimit të zbatimit do të jetë nga nenshkrimi i kontrates nga te  dyja  palet.
Periudha e zbatimit te kontrates do te jete deri me date 31.09.2016.

 

Periudha e ofrimit te sherbimit mund te ndryshoje me kerkese te Caritas-it Shqiptar ne perputhje me projektet dhe objektiva qe duan te realizojne.

 

 

 

TIPI I KONTRATES

Kontrata qe do te nenshkruhet do te bazohet ne procesin e tenderimit.

 

 

PRODUKTET DHE MATERIALET

 

Nr.

Pershkrimi

Njesia

Sasia

Produkte te ndryshme

1

Furce dhembesh Cope

500

2

Paste dhembesh Cope

500

3

Sapu Cope

500

4

Facoleta duarsh Pako

40

5

Shampo universale Cope

500

6

Lines Cope

200

7

Letra te lagura Cope

500

8

Letra tualeti Pako

50

9

Ilac rrobash Pako

200

10

Ilac enesh Cope

25

11

Ace Cope

30

12

Ilac xhamash Cope

30

13

Ilac dyshemeje Cope

30

14

Aromatizues Cope

30

15

Kove/Lecke Patrimi Cope

5

16

Fshese Cope

10

17

Lopate plehrash Cope

5

18

Sfungjer Cope

40

19

Lecka pastrimi Cope

40

20

Qese plehrash Cope

40

21

Qese per paketim ushqimi Pako

30

22

Kafe (kafe me bustine me qumesht dhe pa qumesht) Kuti

15

23

Caj Pako

10

24

Sheqer Cope

40

25

Letra guzhine Pako

10

26

Pampers te moshave 0-6 muajsh Cope

25

27

Pampers mosha 6-12 muajsh Cope

25

28

Pampers mosha 12-24 muajsh Cope

25

29

Peceta higjenike Cope

500

30

Gota plastike Pako

10

Produkte ushqimore

31

Uje me shishe te vogel Cope

500

32

Biskota me sheqer Pako

500

33

Biskota me kripe Pako

500

34

Letra te lagura Cope

500

35

Konserva peshku Cope

500

 

Te gjitha materialet do te magazinohen prane Caritas-it Shqiptar.

 

Dokumentacioni i nevojitur per aplikim

  • Kopje e dokumentit të regjistrimit (NIPT)
  • Oferta e çmimeve të produkteve

 

Afati i dorezimit

Dokumentet e nevojitura duhen te dergohen me poste ose dorazi te mbyllura ne zarf dhe te vulosura, ne adresen e meposhtme brenda dates 13.11.2015, ora 12:00.

 

Adresa: Rruga – Don Bosko; Nr. 4 Tirane; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327