Caritas-i Shqiptar, Sektori i Anti Trafikimit dhe Migracionit, në kuadër të zbatimit të projekteve të tij kërkon të blejë veshmbathje dhe produkte higjienike, të cilat do t’u ofrohen përfituesve të projekteve gjatë periudhës së zbatimit të këtyre projekteve.

Aktualisht është hartuar lista e produkteve që dëshirojmë të blejmë përgjatë periudhës Qershor 2016- Shtator 2016.

 

OBJEKTI

 

Blerje materiale veshmbathje

 

DETYRAT

 

  1. Biznesi do të sigurojë të gjitha materialet sipas listës së mëposhtme dhe në kohë sipas kërkesës së Caritas-it Shqiptar.

  2. Biznesi do të sigurojë transportin e produkteve në zyrat e Caritas-it Shqiptar.

  3. Biznesi duhet të respektojë çmimet e vendosura në fillim.

  4. Biznesi garanton cilësi dhe përpikmëri në kryerjen e detyrës.

 

Caritas-i Shqiptar do t’i sigurojë gjithë bashkëpunimin e duhur me qëllim përmbushjen e detyrave të  mësipërme.

 

PERIUDHA E ZBATIMIT TË DETYRAVE

 

Data e fillimit të zbatimit do të jetë nga nënshkrimi i kontratës nga të dyja palët.
Periudha e zbatimit të kontratës do të jetë deri më datë 15/09/2016.

 

Periudha e ofrimit të shërbimit mund të ndryshojë me kërkesë të Caritas-it Shqiptar në përputhje me projektet dhe objektivat që duan të realizojnë.

TIPI I KONTRATËS

Kontrata që do të nënshkruhet do të bazohet në procesin e tenderimit.

 

Materialet

 

Nr.

Pershkrimi

Karakteristika teknike

Njesia

Sasia

1

Sandale plastike për të rritur ( unisex)

37-42

Copë

200

2

Sandale plastike për të rritur (unisex)

42-45

Copë

200

3

Sandale plastike për fëmijë (unisex)

Mosha te ndryshme

Copë

200

4

Kapele për të rritur (unisex)

S – XXL

Copë

200

5

Kapele për fëmijë (unisex)

S – L

Copë

200

6

Çorape për të rritur (unisex)

37 – 42

Copë

200

7

Çorape për të rritur (unisex)

42 – 45

Copë

200

8

Çorape për fëmijë (unisex)

S – L

Copë

200

9

Bluza pambuku me mëngë të shkurtra (unisex)

S – L

Copë

200

10

Bluza pambuku me mëngë të shkurta (unisex)

XL – XXL

Copë

200

11

Bluza pambuku me mëngë të shkurta për fëmijë (unisex)

S – L

Copë

200

12

Furçë dhëmbësh

 

Copë

200

13

Pastë dhëmbësh

 

Copë

200

14

Facoleta duarsh

 

Copë

200

 

Të gjitha materialet do të magazinohen pranë Caritas-it Shqiptar.

 

DOKUMENTACIONI I NEVOJITUR PËR APLIKIM

 

  • Kopje e dokumentit të regjistrimit (NIPT)

  • Ekstrakt të QKR të firmosur dhe të vulosur

  • Vërtetim për pagimin e tatim taksave

  • Vërtetim që operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi

  • Oferta e çmimeve të produkteve

 

AFATI I DORËZIMIT

 

Dokumentet e nevojitura duhen të dërgohen me postë ose dorazi të mbyllura në zarf dhe të vulosura, në adresën e mëposhtme brenda datës 27/06/2016, ora 12:00.

 

Adresa: Rruga – Don Bosko; Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327