Titulli i Projektit: Mbështetja e Migrantëve të parregullt që hyjnë në Shqipëri

Zbatues i Projektit: Catholic Relief Services (CRS) dhe Caritas Shqiptar

Financuar nga: Catholic Relief Services (CRS)

Afati i aplikimit: 20 Mars 2016

Caritas Shqiptar në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Mbështetja e Migrantëve të parregullt që hyjnë në Shqipëri”, financuar nga Departmaneti i Shtetit Amerikan dhe CRS duhet të rinovojë ambjente në Pikën Kufitare Kakavijë.

Aktualisht është hartuar preventivi si dhe plani i mobilimit i shoqëruar me pamje 3 dimensionale.

Në vijim kërkohet:

 • Të kontraktohet një kompani për të zbatur këtë plan mobilimi dhe rinovimi në përputhje me skicat aktuale të miratuara nga Caritas-i Shqiptar.

 • Të caktojë inxhinierin kryesor të vendndërtimit, në cilësinë e përgjegjësit, i cili e udhëheq ndërtimin apo disa pjesë të ndërtimit.

 • Të mos lejojë fillimin e punimeve më pëpara se projektet dhe udhëzimet e kërkuara për punimet të jenë të pranishme në vendndërtim.

 • Të lajmërojë investuesin për mangësitë e paraqitura gjatë procesit të ndërtimit.

 

Mbulimi gjeografik

Dhomat e pritjes të cilat do të rinovohen ndodhen në:

 • Pika kufitare Kakavijë

 

Detyrat

NR.

EMËRTIMI I PUNIMEVE

Njësia

Sasia

AMBJENTI 1: DHOME INTERVISTIMI

Punime Ndërtimi

1

Lyerje të brendshme me bojë hidromat + meremetime

m2

70

Shuma

ALL

AMBJENTI 2: DHOMË LABORATORIKE IDENTIFIKIMI

Punime Ndërtimi

1

Lyerje të brendshme me bojë hidromat + meremetime

m2

90

Shuma

ALL

AMBJENTI 3: DHOMË INFERMERIE

Punime Ndertimi

1

Lyerje të brendshme me bojë hidromat+ meremetime

m2

70

Shuma

ALL

AMBJENTI 4: DHOMË PRITJE PËR REFUGJATË
MESHKUJ

Punime Ndërtimi

1

Heqje Xhami-Vetrata

copë

3

2

Prishje suvatimi

m2

10

3

Suvatim i brendshem

m2

10

4

Lyerje të brendshme me bojë hidromat+ meremetime

m2

190

5

F.V. vetrate plastike  – dopio xham

m2

6.75

6

Zëvendësim priza çelësa +kapak

copë

10

7

Këllëfe për dyshek

copë

10

 8

Karrige

copë

5

Shuma

ALL

AMBJENTI 5: BANJO – DHOMË PRITJE PER REFUGJATË

MESHKUJ

Punime Ndërtimi

1

Heqje Xhami-Vetrata

copë

1

2

Heqje pllakash

m2

30

3

Prishje muri

m3

1

4

Heqje paisjesh (w.c. , lavaman, boiler)

copë

4

5

Mur me tulla t=12cm

m3

0.5

6

F.V punime hidraulike (punëtori dhe materiale)

copë

1

7

Hidroizolimi i tualeteve me material 2 komponent

m2

10

8

F.V. lavaman + mishelator

copë

2

9

F.V. wc allaturka

copë

1

10

F.V. boiler 100 litra certifikuar CE

copë

1

11

F.V. pilete dushi

copë

1

12

F.V. grup dushi+salishent

copë

1

13

F.V. dyer duralumini

m2

1

14

Suvatim i brendshëm

m2

15

15

Veshje me pllaka + nënshtresat,Tualeti

m2

30

16

Lyerje te brendshme me boje hidromat

m2

35

17

F.V. vetrate plastike dopio xham

m2

1.5

18

Punime elektrike (instalime, priza, çelësa, spostime)

komplet

1

Shuma

ALL

AMBJENTI 6: AMBJENT PARABURGIMI

Punime Ndërtimi

1

Prishje muri

m3

0.6

2

Prishje suvatimi

m2

10

3

Suvatim i brendshëm

m2

10

4

F.v. zgarë hekuri me fi20 mm çdo 15 cm në dy drejtimet
(te dritarja)

m2

2.25

5

Lyerje të brendshme me bojë hidromat+ meremetime

m2

70

6

F.V. vetratë plastike dopio xham

m2

2.25

Shuma

ALL

AMBJENTI 7: AMBJENT PARABURGIMI nr. 2

Punime Ndërtimi

1

Lyerje të brendshme me bojë hidromat

m2

55

Shuma

ALL

AMBJENTI 8: DHOMË PRITJE PËR REFUGJATET
FEMRA

Punime Ndertimi

1

Heqje Xhami-Vetrata

copë

2

2

Prishje suvatimi

m2

20

3

Suvatim i brendshëm

m2

20

4

Lyerje të brendshme me bojë hidromat+ meremetime

m2

120

5

F.V. vetrate plastike dopio xham

m2

4.5

6

Zëvendësim priza çelësa + kapak

copë

5

7

Këllef për dyshekë

copë

4

8

Karrige

copë

4

Shuma

ALL

AMBJENTI 9: BANJO- DHOMË PRITJE PËR REFUGJATËT FEMRA

Punime Ndërtimi

1

Heqje Xhami-Vetrata

copë

3

2

Suvatim i brendshëm

m2

20

3

Lyerje të brendshme me bojë hidromat+ meremetime

m2

75

4

F.V. vetrate plastike dopio xham akulli

m2

6.75

5

Punime elektrike (instalime, priza çelësa, spostime)

komplet

1

Shuma

ALL

Të interesuarit janë të lutur të dorëzojnë dosjen e tenderit pranë zyrave të Caritas-it Shqiptar.

Dokumentacioni i nevojitur për aplikim:

 1. Një dokument të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit që vërteton se (subjekti juaj):
 2. Nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
 3. Nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP.
 4. Nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.
 5. Një dokument të lëshuar nga Administrata Tatimore që vërteton se (subjekti juaj):
 6. Ka plotësuar detyrimet fiskale.
 7. Ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore.
 8. Vërtetim nga tatimet që nuk jeni debitor.
 9. Licenë për ushtrim aktiviteti.
 10. NIPT
 11. Historiku i punës së kompanisë
 12. Kompania duhet të jetë e regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të shtetit në të cilin është themeluar, duke vërtetuar personalitetin e saj ligjor. Për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit të tre muajve të fundit.

Afati i dorëzimit

Dokumentat e nevojitura duhen të dërgohen me postë ose dorazi, të mbyllura në zarf dhe të vulosura, në adresën e mëposhtme brenda datës 20 Mars 2016, ora 16:00.

Adresa:    Rruga “Don Bosko”, Nr. 4, Tiranë, Shqipëri

Kontakt:  Tel: + 355 4 22 30088