Organizata: Caritas Shqiptar

Tipi i kontratës: Kontratë individuale pune me kohëzgjatje të caktuar

Pozicioni i punës: Shofer

Projekti: Qendra e Kujdesit Ditor

Vendi i punës: Arrameras, Krujë

Përshkrimi i punës/detyrat:

 • Transporton çdo ditë femijet e qendrës ditore “Jetë në Zhvillim” nga banesat e tyre në qendrën ditore dhe anasjelltas;

 • Përdor automjetin me urdhër dhe zbaton të gjithë rregullat e qarkullimit rrugor, të sigurimit teknik dhe të përdorimit të tij;

 • Me proçes-verbal dhe inventar të rregullt merr në dorëzim automjetin, kujdeset dhe përgjigjet për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe përdorimin e tij;

 • Plotëson sipas kërkesave ligjore dhe urdhërave të shërbimit fletët e udhëtimit dhe i dorëzon në kohën e duhur në Sektorin e Financës;

 • Mban në gatishmëri të përhershme teknike automjetin dhe nuk e përdor atë jashtë destinacionit apo për interesa jashtë detyrës së ngarkuar;

 • Të gjithë detyrimet financiare e ligjore, të lindura nga përdorimi me shkelje e në kundërshtim me legjislacionin në fuqi të automjetit, i shlyen nën përgjegjësinë e tij personale;

 • Ndihmon punonjësit e Caritas Shqiptar në plotësimin e detyrës ose misionit të caktuar si dhe kryen detyra të caktuara nga strukturat e Caritas Shqiptar.

Kualifikime:

 • Arsimi i mesëm i detyrueshëm

 • Të posedojë patentë që i lejon përdorimin e mjetit tip furgon 8+1

 • Eksperiencë pune si shofer minimumi 5 vjet

 • Eksperienca në punë të ngjashme me organizata përbën avatazh në përzgjedhje

 • Të demonstrojë aftësi të mira për të punuar në grup.

Sa më sipër, ftohen personat e interesuar me eksperiencën e duhur, të dërgojnë CV dhe letrën e interesit në adresën zyrtare të Caritas Shqiptar, Rr. “Don Bosko”, Nr. 4, Tiranë,  brënda datës
10 Qershor 2016, ora 12:00.

Do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.