Progres Raport Financiar
Për qendrën ditore “Jetë në zhvillim”
Arrameras, Fushë – Krujë
Për periudhën Janar – Maj 2015
Me fonde të koncertit të bamirësisë
Caritas Albania – Shqiptar