Sektori i Antitrafikimit dhe Mbeshtetjes se Grave Janar – Maj 2009

Ne kuadrin e grupeve ne nevoje lindi ne 2005 projekti  « KONGREGATAT KATOLIKE KUNDER TRAFIKIMIT TE QENIEVE NJEREZORE » i cili ka si qellim parandalimin e trafikimit te qenieve njerezore ne shoqerine shqiptare.
Zhvillimi i ketij projekti konsiston ne sensibilizimin e shoqerise shqiptare per kete fenomen me ane te formimeve te ndryshme, takimeve, materialeve te publikuara dhe aktiviteteve neper qendrat katolike ne te gjithe vendin. Te gjithe jemi te perfshire ne kete problematike. Nuk mjafton te angazhohemi vetem ne parandalimin e trafikimit por edhe ne asistencen dhe reintegrimin e viktimave te trafikut.
Projekti qe po implementohet aktuakisht  eshte nje vazhdimesi e « Kongregatave Katolike  Kunder Trafikimit te Qenieve Njerezore I » dhe mbeshtet ne menyre direkte zbatimin e Strategjise Kombetare Shqiptare Per Luften Kunder Trafikimit te Qenieve Njerezore 2008-2010 te hartuar nga zyra e Koordinatorit Kombetar i cili ka dhe pozicionin e Zevendes Ministrit te mbrendshem dhe organizatave qe punojne ne kete fushe . Lexo më shumë….

 

Sektori Social Janar – Maj 2009

Projektet e sektorit Social te Caritas-it Shqiptar qe zhvillojne aktivitetet ne periudhen Janar – Maj 2009 jane:

–    Projekti: “ Formimi i animatoreve”
–    Projekti: “Animacioni Social me grupet e grave”
–    Projekti: “Edukimi informal për zhvillimin qytetar te te rinjeve ”
–    Projekti per studimin e problemit te gjakmarrjes
–    Aktivitetet e grupit te Vullnetareve te Caritas Shqiptar.
–    Projekti i Bashkepunimit Rajonal PSM
–    DAP ALBANIA

Lexo më shumë….

 

Sektori Shendetesor Nentor 2008 – Maj 2009

Aktivitete per muajt Nentor 2008 – Maj 2009

Fokusi kryesor i punes ka konsistuar ne:
A) Implementimin e pese projekteve:
1.    PMB (projekti i kujdesit shendetesor paresor)
2.    PST (projekti i te semureve terminale)
3.    Jete e Cmueshme – Cmueshem Jetoj
4.    Fuqizimi i pergjigjes kombetare ndaj HIV/AIDS
5.    Projekti i dergimit te pacienteve ne Itali.

B) Aktiviteti i Koordinimit te Qendrave Shendetesore
1.    Takime koordinimi me pergjegjeset dhe zv/pergjegjeset dioqezane te shendetesise.
2.    Vizita ne Qendrat Shendetesore te Caritas-it


Lexo më shumë…. 

 

Raporti Vjetor 2008 Sektori Social

Raporti Vjetor 2007 Sektori Social 

Raport i Aktiviteteve te Zhvilluara per Vitin 2007 nga Sektori Shendetesor