Caritas Shqiptar me datë 23 dhjetor 2016 lançoi një Thirrje për projekt propozime në kuadër të projektit SOCIETIES – Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore , financuar nga BE.

Ky projekt synon fuqizimin e organizatave të shoqërisë civile për të marrë pjesë në debatin publik dhe në dialog me autoritetet shtetërore, duke rritur njohuritë dhe ekspertizën e tyre në mënyrë që të ndikojnë në proceset e vendimarrjes në përmirësimin dhe promovimin e politikave që synojnë përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuar dhe çrregullime të shëndetit mendor.

Më poshtë do të gjeni:

SHTOJCA Nr. 1

PYETJE TË SHPESHTA

Për pyetje apo qartësime të mëtejshme, jeni të lutur të dërgoni pyetjet tuaja në email julibici@gmail.com para datës 3 shkurt 2017. Ndonjë pyetje e dërguar pas kësaj date nuk do të merret në konsideratë.

Përgjigjet për PYETJE TË SHPESHTA do të publikohet në faqen web të projektit http://projectsocieties.org dhe në website e Caritas Shqiptar http://caritasalbania.org/ jo më vonë se data 7 shkurt 2017.