Caritas-i Shqiptar në kuadër të implementimit të projektit “Jetë e çmueshme, çmueshëm jetoj”, organizon një Tryezë të Rrumbullakët me temën: “Personat me aftësi të kufizuara për barazi mes të barabartëve”. Përmes organizimit të kësaj tryeze synohet të nxiten strukturat e qeverisjes qëndrore dhe vendore në marrjen e përgjegjësive për formimin e shërbimeve komunitare. Të arrihet planifikimi i buxhetit të shërbimeve të ndryshme në nivel komunitar për personat me aftësi të kufizuara përmes identifikimit dhe vendosjes së partneriteteve të qëndrueshme me shoqërine civile.

            HOTEL TIRANA INTERNATIONAL
            SALLA   ABRET
            ORA 9.30-14.00

Qëllimi i kësaj Tryeze të Rrumbullakët është ndërgjegjësimi i shoqërisë dhe strukturave përgjegjëse për integrimin e personave me aftësi të kufizuara.
Në këtë eveniment do të marrin pjesë titullarë të institucioneve shtetërore si: Z.Spiro Ksera, Ministër i MPÇSSHB; Z.Mihal Naco, Drejtor i SHSSH; Z.Tritan Shehu,Kryetar i Komisionit Parlamentar për ÇSSHB dhe Shëndetësisë.
Gjithashtu në këtë eveniment do të marrë pjesë edhe një delegacion austriak, i kryesuar nga Dr.Briggite Tegl, Eksperte e Shërbimeve Sociale për PAK; Znj.Magdalena Niklas, Koordinatore për  Implementimin e Projekteve  në Europën Juglindore.
Në këtë takim do të marrin pjesë edhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.  

Tiranë më, 8.10.2009