Organizata:                  Caritas Albania

Pozicioni:                    Animator Social

Departamenti:             Social

Vendodhja:                 Tiranë

Varet & raporton tek: Koordinatori i projektit

Konteksti/Përmbledhje e punës:

Caritas-i  Shqiptar me mbështetjen financiare të Caritas Gjerman implementon Projektin “Fëmijët dhe të rinjtë”. Qëllimi i këtij projekti është permirësimi i jetesës dhe përfshirjes aktive në komunitet.

Përgjegjësitë

 

 • Animatori social është përgjegjës për arritjen e objektivave dhe rezultateve të mirë-përcaktuara në kornizën logjike.
 • Të marrë pjesë aktive në takimet, mbledhjet e ekipit të projektit.
 • Të përgatisë planin e aktiviteteve animuese për përfituesit.
 • Të organizojë aktivitete socializuese, kulturore dhe sportive për përfituesit.
 • Të bashkëpunojë me ekipin e projektit për evidentimin e rasteve problematike.
 • Të bashkëpunojë me ekipin e projektit dhe me stafin e institucionit për vlerësimin/analizën e çdo rasti.
 • Të referojë tek punonjësi social rastet që duhen ndjekur.
 • Të jetë përgjegjës për mbledhjen sistematike të të dhënave për indikatorët e projektit.
 • Të bashkëpunojë me stafin e institucionit për përgatitjen e eventeve të veçanta.
 • Të ndihmojë vullnetarët në ngritjen e kapaciteteve për aktivitetet që ata mbulojnë.
 • Të jetë i disponueshëm për punë të tjera që dalin gjatë implementimit të projektit dhe ndikojnë në performanën e tij.
 • Të raportojë çdo fund muaji tek Koordinatori i Projektit dhe sa herë që i kërkohet nga Menaxheri i Projektit.

 Kualifikimet

 • Të këtë përfunduar studimet për shkenca sociale, animacion ose kurse profesionale të fushës.
  • Të ketë eksperiencë pune në animacion social me grupet në nevojë.
  • Të ketë njohuri kompjuterike.
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Kërkesat e punës – Njohuritë, Aftësitë, Eksperienca

 • Të ketë njohuri të mira komunikuese dhe analizuese.
 • Të ketë aftësi për të punuar në situata të vështira, durim dhe fleksibilitet.
 • Të ketë aftësi krijuese.
 • Të ketë aftësi të mira dëgjuese dhe aftësi për të marrë iniciativa të reja.
 • Aftësi për të punuar dhe kontribuar në grup.
 • Të respektojë gjatë punës parimet e doktrinës sociale të Kishës Katolike.
 • Të disponojë leje drejtimi të klasit C.

Data e parashikuar e fillimit të punës është 1/02/2017.

Ju lutemi të paraqiteni pranë zyrave të Caritas-it Shqiptar ose dërgoni e-mail në adresën caritasalbania@caritasalbania.org

 • Letër Motivimi
 • CV

Afati për aplikim: 25/01/2017

Do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.