Qendra “Balonat” Cërrik

Qendra ditore "Balonat" në Cërrik ka lindur në vitin 2009 si rezultat i bashkëpunimit të Caritas-it shqiptar dhe Caritas-it gjerman. Qendra ka shërbyer si një vend takimi për fëmijët rom dhe egjiptianë, me qëllim integrimin dhe ndihmën në edukimin formal dhe jo formal të tyre. Gjatë kësaj kohe aktivitetet kryesore kanë qenë asistenca shkollore dhe [...]