Në kuadër të projektit SOCIETIES – Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e aftësive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar dhe standardet evropiane në Evropën Juglindore, Caritas Shqiptar kërkon dy ekspertë në rolin e anëtarëve të Komisionit të Jashtëm Përzgjedhës për kryerjen e vlerësimit të projekt propozimeve të marra nga organizatat e shoqërisë civile që punojnë me aftësinë e kufizuar dhe çrregullime të shëndetit mendor.

Bashkangjitur

  1. Termat e references
  2. Deklarata e paanesisë dhe konfidencialitetit

Ftohen ekspertë të kualifikuar dhe me eksperiencën e duhur të dërgojnë CV-në dhe Letrën e Interesit në adresën caritasalbania@caritasalbania.org brenda datës 17 Mars 2017,