Shkarkoni dokumentacionin e plotë:

RFP-04-AT-20      Termat e Referencës     Aneks D      Aneks RFQ      Aneks RFQ 1

Tiranë me 21/04/2020

 

OBJEKT:                                      Thirrje për pjesëmarrje në tender.

Të nderuar Z./Znj.

Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri.

Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i organizatave Katolike që ofrojnë ndihmë.

Caritas Shqiptar punon me programe edukimi, që synojnë forcimin e pjesëmarrjes qytetare, nxitjen e barazisë sociale, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në komunitetet më të cënueshme, nxitjen e vullnetarizmit, aftësimin e fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet edukimit, mbështet drejtësinë dhe nismat e paqes që kanë si qëllim ndërtimin e urave mes komuniteteve të ndara. Caritas-i Shqiptar në kuadër të objektivave afatmesëm dhe afatgjatë ofron shërbime dhe asistencë pa dallime fetare, etnike apo raciale.

Caritas Shqiptar funksionon në bazë të programeve: Programi Social, Programi Shëndetësor, Programi Anti-Trafikimit dhe Migracinit, Programi i Mbledhjes së Fondeve, Programi i Emergjencave dhe Programi i Shërbimeve Doganore. Duke përdorur rrjetin unik të famullive, kishave katolike shqiptare dhe komuniteteve fetare.

Në mbarë Shqipërinë funksionojnë 6 Caritas-e Dioqezane, pjesë e rrjetit të Caritas-it Kombëtar: Caritas Tiranë-Durrës, Caritas Shkodër-Pult, Caritas Sapa, Caritas Lezha, Caritas Rrëshen dhe Caritas Jugu, si dhe 95 misione referimi në të gjithë Shqipërinë.

 

Misioni

 

Ne besojmë në vlerën e dinjitetin e jetës njerëzore. Ne ndihmojmë duke u bazuar në vlerat shpirtërore dhe humanitare. Besojmë që çdo njeri ka të drejtë të jetë i përfshirë në vendime që kanë ndikim në jetën e tyre. Ne besojmë se respekti për të drejtat e njeriut do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm.

 

Parimet dhe Vlerat

 • Respektimi i të drejtave të njeriut
 • Respektimi i dinjitetit njerëzor
 • Respektimi kulturës dhe diversitetit
 • Të njëjtë dhe të barabartë
 • Solidaritet
 • Përfshirja e vullnetarëve

 

Autoritet Prokurues:               Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                  Blerje produkteve ushqimore dhe higjenike, Korçë

Nr. i Referencës:                     RFP-04-AT-20

Lloji i Procedurës:                  Kërkesë për ofertë (RFP)

Data e Njoftimit të tenderit:   21/04/2020

Data e mbylljes së njoftimit: 05/05/2020 Ora: 12:00

Kohëzgjatja e kontratës:         1 (një) vit

 

CARITAS SHQIPTAR KËRKON:

Blerjen e disa produkteve ushqimore si dhe higjenike përkatësisht sipas formatit “Aneks RFQ” dhe “Aneks RFQ 1” të cilin do e gjeni bashkëngjitur kësaj thirrje.

Për ofrimin e këtij shërbimi Caritas Shqiptar fton të gjitha kompanitë që kanë si objekt veprimatarie tregtimin e artikujve të ndryshëm që të paraqesin interesin e tyre para datës 05/05/2020, duke paraqitur ofertat finaciare dhe dokumentat plotësuese të mbyllura në zarf.

 

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER

Hartimi i ofertës

Hartimi i ofertës do të bëhet në sistemin e dy zarfave.

1.1. Në zarfin e parë do të përfshihen dokumentat si mëposhtë:

 • Ekstrakt historik i subjektit.
 • Vërtetimet e kërkuara në Aneks D.
 • Fotokopje NIPT.

1.2. Në zarfin e dytë do të përfshihën dokumentat si mëposhtë:

 • Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Aneks RFQ.
 • Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Aneks RFQ 1.

 

Subjektet duhet të dorëzojnë dorazi, vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e ofertuesit dhe të shënuar:

“Ofertë për Blerjen e produkteve ushqimore dhe higjenike, Korçë; RFP-04-AT-20”

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit nuk do të pranohet. Caritas Shqiptar mundet të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e ofertave, duke njoftuar me shkrim të gjitha kompanitë pjesëmarrëse ose duke bërë publik njoftimin për shtyrje afati.

Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por duke specifikuar nëse përfshihet TVSH ose jo.

Gjithë dokumentacioni i ofertës duhet të përgatitet në gjuhën shqipe.

Çdo gabim në formulimin e ofertës do të shqyrtohet nga komisionet dhe nëse vlerësohet si e nevojshme do kontaktohet subjekti për sqarime të mëtejshme.

Për çdo paqartësi në plotësimin e ofertës mund të kontaktoni në caritasalbania@caritasalbania.org ose a.leka@caritasalbania.org

KRITERET E PËRZGJEDHJES

Kriteret/Formula e vlerësimit

Komisioni i vlerësimit do të analizojë së pari dokumentacionin përkatës dhe do të vlerësojë nëse kompania është e përshtatshme në lidhje me kërkesat e paraqitura nga Caritas Shqiptar. Për të gjithë ofruesit që do të kalojnë vlerësimin e dokumentacioneve të specifikimeve teknike do të shikohen ofertat financiare.

Oferta fituese do të zgjidhet mbi kriterin e Ofertës Ekonomike më të favorshme.  Ofertat të cilat nuk janë të plotësuara me dokumentacionin përkatës mund të skualifikohen për mungesë dokumentacioni.

Formula e vlerësimit të Ofertës më Ekonomike (Oe) do të jetë si mëposhtë:

Oe = P + S + T

Ku:

 • P = Çmimi x 50%
 • S = Transporti në zyrat e Caritas Shqiptar (Rruga “Bajram Curri” nd.20, Bilisht, Devoll) x 25%
 • T = Koha për dorëzimin e mallit x 25%

 

Kriteri i Vlerësimit

Pikët

Koha për dorëzimin e mallit:
1.     0-1 Ditë

10 Pikë

2.     2-3 Ditë

6 Pikë

3.     3+ Ditë

2 Pikë

Transporti në zyrat e Caritas Shqiptar:
1.     Po

10 Pikë

2.     Jo

0 Pikë

Kriteri i çmimit do të vlerësohet sipas çmimit më të ulët dhe renditja do të bëhet me një diferencë prej 2 (dy) pikësh përkatësisht si mëposhtë:

Oferta më e ulët (Vendi i parë)

10 Pikë

Oferta e dytë më e ulët (Vendi i dytë)

8 Pikë

Oferta e tretë më e ulët (Vendi i tretë)

6 Pikë

Oferta e katërt më e ulët (Vendi i katërt)

4 Pikë

Oferta e pestë më e ulët (Vendi i pestë)

2 Pikë

 

Nga vendi i gjashtë e në vazhdim, oferta financiare do të ketë vlerën e 1 (një) pikë.