Në datën 3 Dhjetor, në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi Ndryshe u finalizua panairi me punime artistike dhe artizanale të përgatitur nga përfituesit e projektit “Asgje për ne, pa ne”, në ambientet e Caritasit Dioqezan të Sapës. Ky panair me mbështetjen e pashtershme të Caritasit Dioqezan Sapë pati një pjesëmarrje të gjerë me protagonistë të këtij eventi, personat me aftësi ndryshe, Kryetari i Bashkisë së Vaut të Dejës Mark Babani, Shk. Tij Simon Kulli dhe Znj. Enkelejda Qama, përfaqësuese e Caritas Kombëtar. Panairi u hap me fjalën përshëndetëse të drejtorit të Caritas Dioqezan Sapë, Z. Nikolin Lekaj dhe më tej u pasua me fjalën e të ftuarve të tjerë, të cilët përcollën mesazhe të përzemërta dhe ndërgjegjësuese për të gjithë të pranishmit.

Në fjalën e tij përshëndetëse, ipeshkvi i Sapës shprehu mirënjohjen për vullnetarët dhe dashurinë që ata vendosin në punën e tyre me personat me aftësi ndryshe.

Kryetari i Bashkisë duke folur për pjesëmarrjen në këtë aktivitet falenderoi Caritasin Dioqezan Sapë dhe të gjithë personat e angazhuar për këtë panair, duke shprehur bindjen se do t’i kushtohet një rendësi e veçantë problematikave të personave me aftësi ndryshe.

Punimet janë krijuar dhe frymëzuar nga koha e Ardhjes dhe festës së Krishtlindjes, ku janë ndërthurur bukur motivet festive dhe simbolike të kësaj periudhe të veçantë të vitit. Të pranishmit patën mundësinë të shohin nga afër produktet e krijuara dhe të marrin nga një copëz nga ky panair, duke mbartur gjithashtu përpjekjet, sfidat, emocionet dhe shpresën për të ardhmen.

 

On December 3rd, on the International Day of Persons with Disabilities, the fair with artistic and handicraft works prepared by the beneficiaries of the project “Nothing for us, without us” was finalized, in the premises of the Diocesan Caritas of Sapa. This fair with the inexhaustible support of Caritas Diocese Sapë had a wide participation with the protagonists of this event, people with disbilities, the Mayor of Vau i Dejës Mark Babani, His exellency Simon Kulli and Mrs. Enkelejda Qama, representative of Caritas National. The fair opened with the greeting speech of the director of Caritas Diocese Sapa, Mr. Nikolin Lekaj and was followed by the speech of other guests, who conveyed heart warming and awareness messages to all present.

In his welcoming speech, the Bishop of Sapa expressed his gratitude for the volunteers and the love they place in their work with people with disabilities.

The Mayor during his participatin in this event thanked Caritas Diocese Sapë and all the persons engaged for this fair, expressing the conviction that special attention will be paid to the problems of people with different abilities.

The works are created and inspired by the time of Arrival and the Christmas celebrations, where the festive and symbolic motifs of this special period of the year are beautifully intertwined. Attendees had the opportunity to see up close the products created and take a piece from this fair, also carrying the efforts, challenges, emotions and hope for the future.