Edhe në dyert e hekurta trokiti 8 marsi!

Një moment reflektimi për figurën e gruas në shoqëri u bë kryefjala e eventit me gratë e dënuara në IEVP Ali Demi. Ekipi i Caritas nëpërmjet animacionit ka zgjedhur t’u ofrojë një ditë të ngrohtë nënave dhe fëmijëve të ftuar në institucion. Brenda këtyre mureve ka shpresë, histori njerëzore dhe emocione të forta, të cilat fati i ndeshi me vështirësi dhe sprova nga më të ndryshmet. 8 Marsi nuk është vetëm një ditë feste, por edhe thirrje për sensibilizim, ku ekipi i Caritas Shqiptar i drejtohet shoqërisë në tërësi ndaj paragjykimit të dyfishtë që hasin këto gra jashtë hekurave.

# sensibilizim për nënat

# ti fuqizojmë gratë

 

8 March knocked also on the iron doors!

A moment of reflection on the figure of the women in society became the highlight of the event with convicted women in the IEVP Ali Demi. The Caritas team through animation has chosen to offer a warm day to the mothers and children invited to the institution. Within these walls there are hopes, human stories and strong emotions, which fate encountered with difficulty and challenges of various kinds. 8 March is not only a holiday, but also a call for awareness, where the Caritas Albania team addresses the society as a whole against the double prejudice that these women face outside the bars.

# awareness for mothers

# women empowering