Projekti “A.C.C.E.N.T – Aksesueshmëri, Ndërgjegje qytetare, Punësim për personat me aftësi të kufizuara, si një prirje e re”, financuar nga Bashkimi Evropian në kkuadër të Programit Ndërkufitar të Bashkëpunimit Shqipëri – Mal i Zi bazuar në IPA II.

 Organizata zbatuese:

 • Caritas Arkidioqezan Tivar – Lider i projektit)
 • Caritas Shqiptar
 • Shoqata e Paraplegjikëve dhe Tetraplegjikëve Tivar – organizatë partnere e Caritas-it Arkidioqezan Bar
 • Shoqata Projekti “Shpresa” Shkodër – partnere e Caritas-it Shqiptar

Zona e zbatimit të projektit

Mal i zi:

 • Komuna Tivar
 • Komuna Ulqin

Shqipëri:

 • Bashkia Shkodër
 • Bashkia Lezhë

 Grupet e synuara:

 • 50 persona me aftësi të kufizuara
 • grupet e interesit në sektorin e aftësisë së kufizuar në të 4 bashkitë e zonës ndërkufitare
 • Sektori i biznesit i rajonit (gjithsej 15 punëdhënës)

Përfitues fundorë:

 • 200 anëtarë të familjeve të personave me aftësi të kufizuara
 • Shoqëria civile në Mal të Zi dhe Shqipëri (gjithsej 5000 qytetarë)

 Rezultatet e pritshme:

 • 8 kurrikula për punësim dhe punësueshmëri të PAK
 • 30 persona me aftësi të kufizuara të trajnuar dhe/ose të mentoruar
 • 2000 orë mentorimi të ofruara
 • Aktivizim i 20 praktikave të punës (internshipeve)
 • 4 iniciativa vetëpunësimi të mbështetura
 • 26 persona me aftësi të kufizuara të punësuar
 • 15 takime me institucione, OSHC dhe kompanitë që punojnë me persona me aftësi të kufizuara
 • 1 panair i përbashkët pune për punësim dhe punësueshmëri të personave me aftësi të kufizuara në Tivar
 • 2 fushata mediatike për ndërgjegjësimin e punëdhënësve dhe të publikut në përgjithësi për dobinë e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës

 Punësim = dinjitet!