Buletin Informativ 2 i realizuar në kuadër të projektit Your Job “Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans”.

Buletini përmban kryesisht artikuj me tematike “Bashkëpunimi me Shkollat” të zhvilluara nga të gjitha vendet partnere në projekt.

                        ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

https://drive.google.com/open?id=12aRlTKm-OYhAYWhCJ4WjF7Y7a45cVd0p