Studime

POLICY PAPER

"Fostering inclusion and protection of rights of people with disabilities in Albania"         ◊ Policy Paper - SOCIETIES PROJECT ◊

DOKUMENT POLITIKASH SOCIALE

Në kuadër të projektit SOCIETIES financuar nga BE në bashkëpunim me organizata të ndryshme të shoqërisë civile përfshirë këtu përfaqësues  të  organizatave  të  personave  me  aftësi  të kufizuara, organizatave të ndryshme të shoqërisë civile, institucioneve të qeverisjes qendrore dhe vendore, si dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe projekteve zhvillimore që punojnë   me personat me aftësi të kufizuar në   Shqipëri dhe aktorë të tjerë, [...]

Skip to content