Në kuadër të projektit SOCIETIES financuar nga BE në bashkëpunim me organizata të ndryshme të shoqërisë civile përfshirë këtu përfaqësues  të  organizatave  të  personave  me  aftësi  të kufizuara, organizatave të ndryshme të shoqërisë civile, institucioneve të qeverisjes qendrore dhe vendore, si dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe projekteve zhvillimore që punojnë   me personat me aftësi të kufizuar në   Shqipëri dhe aktorë të tjerë, Caritas Shqiptar prezanton Raportin me gjetjet dhe rekomandimet kryesore të politikave:

DOKUMENT POLITIKASH SOCIALE

Rritja e përfshirjes dhe mbrojtja e të drejtave tëpersonave me aftësi të kufizuara në Shqipëri

Dokumenti është realizuar në shqip dhe në anglisht

Final Policy Paper (ALB)
Final Policy Paper (ENG)