Organizata:                                       Caritas Shqiptar

Pozicioni:                                             Koordinator Terreni

Departamenti:                                 Anti-Trafikimit dhe Migracionit

Vendodhja:                                         Bilisht, Devoll

Varet & raporton tek:                    Menaxheri i Projektit

 

Konteksti/Përmbledhje e punës:

Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit është mbrojtja dhe ofrimi me dinjitet i shërbimeve për këta persona. Ky qëllim do të arrihet përmes mbështetjes humanitare për azil kërkuesit, refugjatet dhe migrantet në Shqipëri duke rritur aksesin e tyre në infomacion, ushqim, veshmbathje, transport, akomodim dhe përkthim.

Koordinatori i terrenit do të punojë me kohë të plotë dhe është përgjegjës për zbatimin e projektit, punën në terren, mbajtjen e marrdhënieve me autoritetet lokale, përgatitjen e raporteve javore për Caritas-in Shqiptar dhe UNHCR, bashkëpunim me aktore të tjerë institucional, kryerjen e të gjitha aktiviteteve të projektit dhe koordinimin, shpërndarjen dhe monitorimin e ndihmave humanitare (NFIs).

Projekti zbatohet në nivel kombëtar.

Pozicioni kërkon që personi të shkojë me shërbime sipas nevojave të projektit.

Përgjegjesitë Specifike

 • Të ofrojë mbështetje për grupet miks migratore të identifikuar nga Policia Kufitare dhe Migracionit.
 • Të identifikojë dhe referojë personat me nevoja të veçanta.
 • Të asistojë në nivel lokal që prokurimi i artikujve bazë të bëhet në kohën e duhur.
 • Të koordinojë aktivitetet e projektit në zonën e përgjegjësisë.
 • Të krijojë dhe mbajë marrëdhënie të shkëlqyera bashkëpunimi pune me aktorët lokalë dhe anëtarët e komunitetit.
 • Të sigurohet që të gjithë aktivitetet të jenë të koordinuara me stafin e projektit në Caritas Shqiptar dhe UNHCR.
 • Të ndihmojë në koordinimin, furnizimin dhe shpërndarjen e ndihmave humanitare.
 • Të përgatisë raporte.
 • Të mbajë përgjegjësi për magazinimin e materialeve të blera dhe shpërndarjen e tyre në bazë të librit të magazinimit.
 • Të zhvilloje vizita monitoruese në zonën zbatimit të projektit.
 • Të angazhohet edhe jashte orarit të punës.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar studimet në shkencat Juridike, shoqërore apo fusha të ngjashme.
 • Eksperiencat e punës në një nga fushat do të merren parasysh
 • Preferohet person me eksperiencë të paktën 1 vjeçare në zbatim projektesh me tema sociale dhe donatorë ndërkombëtarë
 • Është e detyrueshme të ketë njohuri shumë të mirë të gjuhës angleze
 • Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike
 • Është e detyrueshme të ketë patentë makine të klasit B

Kërkesat e punës – Njohuritë, Aftësitë, Eksperiencat:

 • Aftësi në zgjidhjen e problemeve komplekse, si dhe aftësi të mira komunikimi & ndërveprimi
 • Aftësia për të bashkëpunuar në mënyrë efektive me përfituesit e projektit, policinë, përfaqësues të qeverisë dhe partnerëve lokalë
 • Njohuri të Ligjit për Azilin dhe Konventën për Refugjatët
 • Aftësi të mira organizative
 • Aftësi për të punuar dhe kontribuar në grup
 • Angazhim ndaj vlerave dhe Misionit të Caritas-it
 • Të njohë dhe të respektoje gjatë punës Doktrinën Sociale te Kishës Katolike

Dokumentacioni i nevojitur për aplikim

 • Letër motivimi
 • CV e detajuar
 • 2 kontakte për referenca nga punonjës të mëparshëm

 

Afati i dorëzimit

Dokumentat e nevojitura duhen të dërgohen në adresën e mëposhtme brenda datës 23.09.2019 Adresa: Rruga -Don Bosko; Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327

Kohëzgjatja e pozicionit është 3 muaj (me mundësi vazhdimi) dhe data e parashikuar është 01 tetor 2019 deri me 31 dhjetor 2019.

Ju njoftojmë se do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.