Organizata:                           Caritas Shqiptar

Pozicioni:                               Inxhinier Ndërtimi/Supervizor

Departamenti:                       Social

Vendodhja:                            Tiranë

Raporton tek:                        Drejtori, Menaxheri i Projektit, Koordinatori Operacional

 

Konteksti/Përmbledhje e punës:

Caritas-i Shqiptar pas tërmetit me madhësi 6.4 goditi Shqipërinë më 26 nëntor 2019 në bashkëpunim  Partnerët e Caritas Shqiptar dhe Kishën Katolike, u përgjigjën menjëherë te popullata e prekur me artikuj ushqimorë dhe lehtësuesira të ndryshme.

Në vazhdimësi të kesaj ndërhyrje, Caritas Shqiptar investoi në programin e strehimit në 3 zona; Bashkia Lezhë, Rrëshen, Lac dhe Belsh duke rindërtuar banesat e dëmtuara referuar programit dhe kushteve që qeveria miratoi për rindertimin. Sot Caritas Shqiptar shtrihet në investim dhe në bashkinë Tiranë, duke marrë përsipër rindërtimin e 3 banesave në zonën e Kasharit, Ndroqit dhe Vaqarrit ne tipologjinë (3+1).

 

Përgjegjesitë Specifike

Inxhinieri i terrenit do të sigurojë monitorimin e cilësisë së ndërtimit dhe inspektimin e progresit për programin e Caritas Shqiptar të rindërtimit të banesave. Ai/ajo do të sigurojë Caritas-in Shqiptar,  mbi standardet kombëtare, ndërkombëtare dhe përmbushjen e plotë të proçesit të rindërtimit

 • Të ndërveprojë me standartet e planeve të strehimit të autoriteteve lokale, për të nxjerrë zgjidhje të përshtatshme për familjet e zgjedhura. Nëse kërkohet, të miratojë modele dhe fushë-veprim sipas nevojave të familjes dhe kushteve të terrenit.
 • Të kryejë vlerësime të hollësishme strukturore dhe arkitekturore të shtëpive të zgjedhura të dëmtuara dhe të dorëzojë dokumentat përkatëse tek autoritetet lokale.
 • Të rishikojë projektet tip në përputhje me preventivat dhe mangësitë që paraqesin në projekt referuar standardeve kombëtare të ndërtimeve siç kërkohet nga ligji.
 • Të krijojë një plan/grafik mbi afatet kohore të punimeve.
 • Të hartojë dokumentat e tenderimit dhe ndërtimit për kontraktorin.
 • Të marrë pjesë si panelist teknik në shqyrtimin e dokumentacionit të tenderit.
 • Të vlerësojë kërkesat për pagesa të kontraktuesit. Të garantojë që cilësia, siguria dhe standardet e logjistikës në proçesin e prokurimeve  të ndjekur nga Caritas Shqiptar janë respektuar.
 • Të kryejë inspektime në terren për të siguruar që ndërtimi është në përputhje me specifikimet e projektimit
 • Të adresojë kërkesat për ndryshimin e projektimit në terren, të identifikojë devijimin nga planet e aprovuara dhe zbatimin e masave korrigjuese kur është e nevojshme.
 • Të sigurojë që çertifikata e ndërtimit nga autoriteti vendor dhe çertifikatat e sigurimit nga kontraktori të lëshohen pas përfundimit të punimeve.
 • Të përgatisë dhe dorëzojë raporte periodike monitorimi/mbikëqyrje, çdo dy javë për menaxhimin dhe të mbajë dokumentacionin të projektit.
 • Vazhdimisht, të vlerësojë performancën e kontraktuesve dhe të informojë Caritas Shqiptar për mospërmbushje kur është e nevojshme.
 • Të sigurojë, përputhjen me sigurinë në terren nga ana e kontraktorit/ndërtuesit/familjet.

 Kualifikimet

 • Diplomë Bachelor në Inxhinierinë e Ndërtimit.

Kualifikimi i Inxhinierisë Profesionale dhe licenca si mbikëqyrës në Shqipëri.

 • Të ketë sigurim profesional dëmshpërblimi për dizajnin strukturor.
 • Njohuri të gjera për procedurat teknike, Rregulloret e ndërtimit në përputhje me legjislacionin, teknologjitë dhe materialet ndërtimore.
 • Duhet të ketë të paktën 5 vjet përvojë në kontrollin e cilësisë, inspektimin e ndërtesave dhe menaxhimin e ndërtimeve, duke pasur fokus efektivitetin, performancën e kontraktuesit.
 • Njohuri të plota të Kodeve të ndërtimit dhe standardeve të projektimit dhe aftësi për të hartuar ndërtimin e sigurt nga tërmeti.
 • Të ketë njohuri në programet: AUTO CAD dhe MS Office (Word, Excel, Outlook Access– dhe idealisht MS Project).
 • Aftësi në menaxhimin e projektit, planifikimit e të organizimit dhe qasje analitike;
 • Përvojë në zhvillimin e komunitetit, mobilizimin e komunitetit ose nisma të ngjashme vetë-ndihmëse.
 • Njohuri të larta për sistemet dhe procedurat e administrimit të banesave, në veçanti kontrollin e punimeve dhe menaxhimin financiar.

Kërkesat e punës – Njohuritë, Aftësitë, Eksperiencat:

 • Aftësi në zgjidhjen e problemeve komplekse, si dhe aftësi të mira komunikimi & ndërveprimi.
 • Aftësia për të bashkëpunuar në mënyrë efektive me kontraktuesin
 • Aftësi të mira organizative.
 • Aftësi për të punuar dhe kontribuar në grup.
 • Përvojë ekuivalente në terren
 • Angazhim ndaj vlerave dhe Misionit të Caritas-it.
 • Të respektoje gjatë punës Doktrinën Sociale te Kishës Katolike.

Dokumentacioni i nevojitur për aplikim

 • Letër motivimi
 • CV e detajuar
 • 2 kontakte për referenca nga punonjës të mëparshëm

Afati i dorëzimit

Dokumentat e kërkuara duhen të dërgohen brenda datës 10.05.2023, ora 16:00, në adresat e email: caritasalbania@caritasalbania.org

Ju njoftojmë se do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.