Organizata:                    Caritas Shqiptar

Pozicioni:                        Koordinator/ Ekspert Migracioni

Departamenti:                Anti-Trafikimit dhe Migracionit

Vendodhja:                     Tiranë

Varet & raporton tek:   Menaxheri i Projektit

Konteksti/Përmbledhje e punës:

Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt në mbështje të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit është mbrojtja dhe ofrimi me dinjitet i shërbimeve për këta persona. Ky qëllim do të arrihet përmes mbështetjes humanitare duke rritur aksesin e tyre në infomacion, ushqim, veshmbathje, transport, akomodim dhe përkthim.

Koordinatori do të punojë me kohë të plotë dhe është përgjegjës për zbatimin e projektit, punën në zyrë, logjistikën, përgatitjen e raporteve për Caritas-in Shqiptar, bashkëpunim me aktore të tjerë institucional, kryerjen e të gjitha aktiviteteve të projektit dhe koordinimin, shpërndarjen dhe monitorimin e ndihmave humanitare (NFIs).

Projekti zbatohet në nivel kombëtar dhe zonat që do të mbuloje janë Tiranë, Durrës dhe Fier.

Përgjegjesitë Specifike

 • Të koordinojë ceshtjet logjistike në zonën e implementimit të projektit.
 • Të asistojë në nivel lokal që prokurimi i artikujve bazë të bëhet në kohën e duhur.
 • Të koordinojë aktivitetet e projektit në zonën e përgjegjësisë.
 • Të krijojë dhe mbajë marrëdhënie të shkëlqyera bashkëpunimi pune me aktorët institucional lokalë dhe anëtarët e komunitetit.
 • Të sigurohet që të gjithë aktivitetet të jenë të koordinuara me stafin e projektit në Caritas Shqiptar dhe UNHCR.
 • Të ndihmojë në koordinimin, furnizimin dhe shpërndarjen e ndihmave humanitare sipas nevojave të projektit.
 • Të përgatisë raporte.
 • Të mbajë përgjegjësi për magazinimin e materialeve të blera dhe shpërndarjen e tyre në bazë të librit të magazinimit.
 • Të angazhohet edhe me detyra të tjera të cilat do i delegohen nga përgjegjësi.
 • Të angazhohet edhe jashte orarit të punës.  

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar studimet e larta në shkencat Juridike, ekonomike, shoqërore apo fusha të ngjashme
 • Eksperiencat e punës në një nga fushat do të merren parasysh.
 • Të ketë aftësi në shkrim raportesh dhe të njohë zbatimin e projekteve.
 • Të njohë ceshtjet e Migracionit.
 • Preferohet person me eksperiencë të paktën 3 vjeçare në zbatim projektesh me tema sociale dhe donatorë ndërkombëtarë.
 • Është e detyrueshme të ketë njohuri shumë të mirë të gjuhës angleze.
 • Është e detyrueshme të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike.
 • Është e detyrueshme të ketë patentë makine të klasit B dhe makinë personale për të levizur sipas nevojave të punës.

Kërkesat e punës – Njohuritë, Aftësitë, Eksperiencat:

 • Aftësi në zgjidhjen e problemeve komplekse, si dhe aftësi të mira komunikimi & ndërveprimi.
 • Aftësi për të bashkëpunuar në mënyrë efektive me kolegët, përfituesit e projektit, policinë, përfaqësues të qeverisë dhe partnerëve lokalë.
 • Aftësi të mira organizative.
 • Aftësi për të menaxhuar kohën me efektivitet dhe gadishmëri të udhëtojë në distanca të ndryshme.
 • Aftësi në kryerjen e detyrave dhe mbajtjen e pëgjegjësive gjatë zhvillimit të punës.
 • Aftësi për të punuar dhe kontribuar në grup.
 • I gatshëm për tu përgjigjur nevojave me natyrë humanitare të organizatës.
 • Angazhim ndaj vlerave dhe Misionit të Caritas-it.
 • Të respektoje gjatë punës Doktrinën Sociale te Kishës Katolike.

Dokumentacioni i nevojitur për aplikim

 • Letër motivimi
 • CV e detajuar
 • 2 kontakte për referencë nga përgjegjës në punë të mëparshme.

Afati i dorëzimit

Dokumentat e nevojitura duhen të dërgohen në adresën e mëposhtme brenda datës 29.08.2023.

caritasalbania@caritasalbania.org

a.mitri@Caritasalbania.org

 

Kohëzgjatja e pozicionit është tre muaj, me mundësi zgjatje, dhe data e parashikuar është  4 shtator 2023 deri me 31 dhjetor 2023.

Ju njoftojmë se do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.