Tiranë me 29/10/2021

 Thirrje për pjesëmarrje në tender

Të nderuar Z./Znj.

Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri.

Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave Katolike që ofrojnë ndihmë.

Caritas Shqiptar punon me programe edukimi, që synojnë forcimin e pjesëmarrjes qytetare, nxitjen e barazisë sociale, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në komunitetet më të cënueshme, nxitjen e vullnetarizmit, aftësimin e fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet edukimit, mbështet drejtësinë dhe nismat e paqes që kanë si qëllim ndërtimin e urave mes komuniteteve të ndara. Caritas-i Shqiptar në kuadër të objektivave afatmesëm dhe afatgjatë ofron shërbime dhe asistencë pa dallime fetare, etnike apo raciale.

Caritas Shqiptar funksionon në bazë të programeve: Programi Social, Programi Shendetesor, Programi Anti-Trafikimit dhe Migracinit, Programi i Mbledhjes së Fondeve, Programi i Emergjencave, Programi  Ekonomia Sociale dhe Aftesia e Kufizuar, si  dhe Programi i Shërbimeve Doganore, duke  bashkepunuar me  rrjetin unik të Enteve te Kishes Katolike ne Shqiperi,  si psh: Dioqezat, Famullite, Bashkesite Rregulltare, etj.

Në mbarë Shqipërinë funksionojnë 6 Caritas-e Dioqezane, pjesë e rrjetit të Caritas-it Kombëtar: Caritas Tiranë-Durrës, Caritas Shkodër-Pult, Caritas Sapa, Caritas Lezha, Caritas Rrëshen dhe Caritas Jugu, si dhe 95 misione referimi në të gjithë Shqipërinë.

 

Misioni

Ne besojmë në vlerën e dinjitetin e jetës njerëzore. Ne ndihmojmë duke u bazuar në vlerat shpirtërore dhe humanitare. Besojmë që çdo njeri ka të drejtë të jetë i përfshirë në vendime që kanë ndikim në jetën e tyre. Ne besojmë se respekti për të drejtat e njeriut do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm.

 

Parimet dhe Vlerat

·         Respektimi i të drejtave të njeriut                                                                                                                                                                                                                    ·         Respektimi i dinjitetit njerëzor

·         Respektimi kulturës dhe diversitetit                                                                                                                                                                                                                ·         Të njëjtë dhe të barabartë

·         Solidaritet                                                                                                                                                                                                                                                              ·         Përfshirja e vullnetarëve

·         Paqja                                                                                                                                                                                                                                                                       ·         Drejtesia Sociale 


Autoritet Kontraktor:                                                Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                                                       “Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga termeti, Belsh”

Nr. i Referencës:                                                          RFP-01-SO-21

Lloji i Procedurës:                                                       Kërkesë për Propozim (RFP)

Data e njoftimit të tenderit:                                    29/10/2021

Data e mbylljes së njoftimit:                                  05/11/2021; Ora: 13:00

Afati kohor për perfundimin e punimeve:      30 Dhjetor 2021

Dokumentacioni i përgatitur në:                         Gjuhën Shqipe

Periudha e vlefshmërisë së ofertës:                    365 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë) ditë


CARITAS SHQIPTAR KËRKON:

Të kryej rindërtimin dhe riaftësimin e banesave të dëmtuara nga termeti në Nëntor 2019, banesa të cilat ndodhen në qytetin e Belshit, qarku Elbasan. Për të realizuar punimet e kërkuara, si dhe në kuadër të zhvillimit lokal, Caritas Shqiptar fton të gjitha kompanitë me zyra qëndrore në qarkun Elbasan, që kanë si objekt veprimtarie shërbimin e kërkuar, të paraqesin ofertën e tyre.

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER

Hartimi i ofertës 

Hartimi i ofertës do të bëhet në sistemin e dy zarfave.

1.1. Në zarfin me emërtim Specifikimet Teknike do të përfshihen dokumentat si mëposhtë:

 • Ekstrakt historik i subjektit
 • Licencë për ushtrim aktiviteti
 • CV Punimesh
 • Çertifikatë të cilësisë së punimeve
 • Kopje të vërtetimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore lëshuar nga autoriteti përkatës
 • Kopje të vërtetimit për pagim detyrimesh
 • Deklaratë mbi gjëndjen gjyqësore, sipas Shtojca 1 (Shkarko dokumentin)
 • Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës, sipas Shtojca 2 (Shkarko dokumentin) 

1.2. Në zarfin me emërtim Oferta Financiare do të përfshihën dokumentat si mëposhtë:

Subjektet duhet të dorëzojnë dorazi, ofertën origjinale të futur në zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur, me emrin dhe adresën e ofertuesit dhe të shënuar:

“Ofertë për Rindërtim dhe riaftësim të objekteve të dëmtuara nga tërmeti, Belsh”

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit, nuk do të pranohet. Caritas Shqiptar mundet, në diskrecionin e tij, të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e ofertave, duke njoftuar subjektet (kompanitë) nepërmjet njoftimit publik për shtyrje afati.

Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lekë), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por duke specifikuar nëse përfshiret TVSH ose jo.

Për çdo paqartësi ose informacion më të detajuar mund të kontaktoni në adresën e email: caritasalbania@caritasalbania.org.

Dokumentacion plotësues informues:

 1. Projekti arkitektonik (Shkarko dokumentin) dhe projekti konstruktiv (Shkarko dokumentin) i vilës me përmasë 49m2.
 2. Projekti arkitektonik (Shkarko dokumentin) dhe projekti konstruktiv (Shkarko dokumentin) i vilës me përmasë 75m2.

KRITERET E PËRZGJEDHJES 

KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet:

a) Të jetë i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me zyrë qëndrore në qarkun përkatëse ku do të kryhen punimet, dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”

b) Mos jetë në proçes falimentimi (Statusi aktiv)

c) Licencë për ushtrim aktiviteti

d) Deklaratë mbi gjëndjen gjyqësore, sipas Shtojca 1

e) Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojca 2

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. Ofertat të cilat nuk janë të shoqëruara me dokumentacionin e mësipërm, do të skualifikohen.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

 1. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
 2. Prokura e posaçme;  

KRITERET/FORMULA E VLERËSIMIT

Komisioni i Vlerësimit Teknik do të analizojë së pari dokumentacionin përkatës dhe do të vlerësojë nëse Operatori Ekonomik ka paraqitur dokumentacionin sipas kritereve të parashikuara në këtë njoftim (thirrje). Ky komision do të vlerësojë me sistemin e pikëzimit dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Kapaciteti Teknik (15 Pikë)

Kapacitet për hapjen e disa kantiereve ndërtimi njëkohësisht. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat dhe dokumentat e mëposhtme:

 • Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon, vërtetime të lëshuara nga një ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.
 • Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, Autoriteti Kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me kopje të faturave tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punimeve.

Kjo pikë do të vlerësohet në bazë të punimeve të kryera me sukses të të njëjtës natyrë punimesh. Për punime me vlerë deri në 20 milion lekë, Operatori Ekonomike do të vlerësohet me 10 Pikë. Për punime me vlerë mbi 20 milion lekë, Operatori Ekonomik do të vlerësohet me 15 Pikë. 

 1. Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punimeve (15 Pikë)

Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

 1. Punime të përgjithshme ndërtimi
  1. NP-1 Punime gërmimi në tokë
  2. NP-2 Ndërtime civile dhe industriale
  3. NP-3 Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industrial, veshje fasada
 2. Punime speciale ndërtimi:
  1. NS-1 Punime për prishjen e ndërtimeve
  2. NS-2 Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtje e tyre
  3. NS-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
  4. NS-8 Ndërtime parafabrikat veton arme, struktura metalike dhe druri
  5. NS-9 Punime strukturore speciale
  6. NS-10 Shtresa dhe mbistruktura speciale
  7. NS-14 Impiante të brëndshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj

Kjo pikë do të vlerësohet në bazë klasfikimit të kategorisë së punimeve. Për ato kategori të punimeve që Operatori Ekonomik nuk i ka në licencën e tij, do të vlerësohet me 0 pikë, për kategori që ka klasfikimin A do të vlerësohet me 0.5 pikë dhe për kategori që ka klasifikimin B ose më lart do të vlerësohet me 1.5 pikëVlerësimi do të bëhet sipas shëmbullit të mëposhtëm: 

Operatori Ekonomik
Kategoria Klasifikimi

Pikët

NP-1

A

0.5 Pikë

NP-2

Nuk paraqitet

0 Pikë

NP-3 D

1.5 Pikë

 

 1. Çertifikatë të cilësisë së punimeve (15 Pikë)
 1. Çertifikatë ISO 9001:2015 (e vlefshme), “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” në fushën e kërkuar
 2. Çertifikate ISO 14001:2015 (e vlefshme), “Sistemet e menaxhimit të mjedisit” në fushën e kërkuar
 3. Çertifikatë ISO 45001:2018 (e vlefshme), “Shëndetin dhe sigurimin në punë” në fushën e kërkuar

Të gjitha çertifikatat duhet të jenë të lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim dhe, të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e dorëzimit të një ose disa dokumentave të rreme ose të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Komisioni i Vlerësimit Teknik do të kualifikojë Operatorët Ekonomik që përmbushin Kriteret e Përgjithshme të Pranimit, dhe do të vlerësojë dokumentat e tjera të paraqitura nga këta të fundit me pikët përkatëse.

Për të gjithë ofruesit që do të kalojnë vlerësimin e dokumentacioneve të specifikimeve teknike, do të shikohen ofertat financiare.

Komisioni i Vlerësimit Kontraktues do të vlerësojë ofertat financiare. Kriteri i çmimit do të vlerësohet sipas çmimit më të ulët dhe renditja do të bëhet me një diferencë prej 10 (dhjetë) pikësh përkatësisht si mëposhtë:

 1. Çmimi i parë më i mirë (Vëndi i parë) – 55 Pikë
 2. Çmimi i dytë më i mirë (Vëndi i dytë) – 45 Pikë
 3. Çmimi i tretë më i mirë (Vëndi i tretë) – 35 Pikë

Oferta fituese do të zgjidhet mbi kriterin e Ofertës Ekonomike më të mirë. Formula e vlerësimit të Ofertës Ekonomike (Oe) do të jetë:

Oe = P + K+ L+ Ç 

Ku:

P = Çmimi                Lp = Licenca                K= Kapaciteti teknik                Ç = Çertifikatat e cilësisë së punimeve