Organizata:                        Caritas Shqiptar

Pozicioni:                             Finance Manager

Departamenti:                  Financës

Vendodhja:                          Tiranë

Varet & raporton tek:     Drejtuesi i Departamenit të Finanës

Konteksti/Përmbledhje e punës:

Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. U themelua në vitin 1993 nga Konferenca Ipeshkvnore e Shqiperise si nje Ent bamirës – humanitar i Kishës Katolike

Finacieri jep kontributin e tij të vazhdueshëm në ushtrimin e detyrave të përditëshme por edhe duke sjellë përmirësime në lidhje me proçedurat financiare. Gjithashtu përfaqëson institucionin në takimet apo raportimet e ndryshme sipas kërkesave të titullarit.

Përgjegjesitë Specifike

 • Punon ngushtë me Drejtuesin e Departamentit te Finances për të siguruar funksionimin normal të të gjitha çështjeve financiare.
 • Menaxhon aktivitetet ditore administrative dhe operacionale te projekteve të Departamentit të financës.
 • Përgatit raportin financiar të projektev sipas formatit të donatorit, mujor, tremujor, gjashte mujor dhe vjetor.
 • Mban shpenzimet bankës së projekteve sipas statement bankar te projektit.
 • Jep kontribut në proçedurat financiare për llogari te projekteve.
 • Përgatit pagesat dhe  ndjek proçedimin e tyre në bankë sipas kërkesave të projekteve.
 • Raporton tek donatori për shpenzimet e projekteve në formatin e derguar nga donatoret.
 • Formulon kërkesën për fonde në bazë të kontratës me donatorin.
 • Monitoron i procedurat financiare në lidhje me projektin dhe  bën supervizimin e shpenzimeve.
 • Rakordon me bankat, balancat e llogarive mujore, kontrolli saktesisë së regjistrimeve të transaksioneve bankare në raport.
 • Mban kontakte me perfaqesuesin financiar të donatorit në lidhje me raportimet financiare të projekteve.
 • Përgatit dokumentacionin e pagave të stafit të projektit.
 • Mban një listë të azhornuar dhe të saktë të limiteve të telefonit celular te stafit te projektit.
 • Planifikon, organizon dhe menaxhon ngarkesën e punës për të siguruar që kontributi në procesin e raportimit mujor financiar të organizatës të arrihet në kohën e duhur dhe të saktë.
 • Kujdeset dhe mirëmban të gjitha dosjet administrative dhe financiare.
 • Siguron mbështetje ne lidhje me procedurat financiare për anëtarët e ekipit Menaxherial.
 • Ne bashkëpunimin me menaxherët e projektit, bën shpjegimin e variancave të linjave buxhetore.
 • Ndermerr çdo detyrë tjetër që mund të kërkohet nga Drejtuesi i Departamentit të Financës. 

Kualifikimet

 • Diplomë bachelor në financë, menaxhim financiar, ekonomi, kontabilitet ose fusha të ngjashme nga institucione arsimore të njohura.
 • Kualifikime post-universitare perbëjne avantazh.
 • Kërkohet të paktën 3 vjet përvojë.
 • Njohuri shumë të mire të paketës office, veçanërisht Excel, Word dhe Access.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës anglezë
 • Njohuri mbi politikat, procedurat dhe standardet e financimit, kontabilitetit dhe buxhetimit.

Kërkesat e punës – Njohuritë, Aftësitë, Eksperiencat:

 • Aftësi në zgjidhjen e problemeve komplekse, si dhe aftësi të mira komunikimi & ndërveprimi;
 • Aftësia për të bashkëpunuar në mënyrë efektive me përfituesit e projektit, përfaqësues/e të institucioneve dhe partnerëve lokalë;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Aftësi për të punuar dhe kontribuar në grup;
 • Angazhim ndaj vlerave dhe Misionit të Caritas-it

Dokumentacioni i nevojitur për aplikim

 • Letër motivimi
 • CV e detajuar
 • 2 kontakte për referenca nga punonjës të mëparshëm

Afati i dorëzimit

Dokumentat e kërkuara duhen të dërgohen brenda datës 29.03.2024 në adresat e email: caritasalbania@caritasalbania.org

a.mitri@caritasalbania.org

e.ndoj@caritasalbania.org

Kohëzgjatja e pozicionit është 9 muaj dhe data e parashikuar është 1 prill 2024 deri më 31 dhjetor 2024.

Ju njoftojmë se do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.