Tiranë me 22/06/2020

        Pozicion Vakant – Inxhinier

Organizata:                            Caritas Shqiptar

Pozicioni:                               Inxhinier

Departamenti:                      Social

Varet & raporton tek:          Menaxheri i projektit

Afati për aplikim:                 28/06/2020

Konteksti:

Një tërmet me madhësi 6.4 goditi Shqipërinë më 26 nëntor 2019. Partnerët e Caritas Shqiptar dhe Kisha Katolike u përgjigjën menjëherë te popullata e prekur. Ne vazhdimesi te fazes se Pare do te implementohet faza e rehabilitimit post termet. Nje nga programet kryesore eshte ai i ndertimit dhe riparimit te banesave te demtuara.

Përmbledhje e punës:

Inxhinieri i terrenit do të sigurojë monitorimin e cilësisë së ndërtimit dhe inspektimin e progresit për programin e Caritas Shqiptar të riparimit dhe rindërtimit të banesave. Ai/ajo do të sigurojë që Caritas Shqiptar, standardet Kombëtare, Ndërkombëtare dhe proceset të jenë përmbushur.

Përgjegjësitë

 1. Të ndërveproni me standartet e planeve të strehimit, riparimit të autoriteteve lokale, për të nxjerrë zgjidhje të përshtatshme për familjet e zgjedhura. Nëse kërkohet, miratoni modele dhe fushëveprim sipas nevojave të familjes dhe kushteve të terrenit.
 2. Të kryeni vlerësime të hollësishme strukturore dhe arkitekturore të shtëpive të zgjedhura të dëmtuara dhe të dorëzoni dokumente tek autoritetet lokale.
 3. Krijimi i modeleve dhe objektiva të punimeve dhe buxhetit për skicimin e shtëpive, riparimin e shtëpive dhe ndërtimin e montimit, në përputhje me standardet kombëtare të ndërtimeve siç kërkohet nga ligji për të marrë miratime.
 4. Të krijoni një plan që i përmbush afatet kohore.
 5. Të prodhoni dokumenta tenderimi dhe ndërtimi për kontraktorin. Përfshirë Dizajnin, planet, BoQ, metodologjinë e specifikimit.
 6. Të merrni pjesë nëse kërkohet si panelist teknik në shqyrtimin e tenderit.
 7. Vlerësoni kërkesat për pagesa të kontraktuesit / ndërtuesve. Të siguroni që cilësia, siguria dhe standardet e logjistikës në prokurimet e Caritas janë respektuar.
 8. Kryerja e inspektimeve në terren për të siguruar që ndërtimi është në përputhje me specifikimet e dakorduara të projektimit.
 9. Të adresoni kërkesat për ndryshimin e projektimit në terren, identifikoni devijimin nga planet e aprovuara dhe zbatoni masa korrigjuese kur është e nevojshme.
 10. Të siguroni që çertifikata e ndërtimit nga autoriteti vendor dhe çertifikatat e sigurimit nga kontraktori lëshohen pas përfundimit të punimeve.
 11. Të përgatitni dhe dorëzoni raporte përditësuese dhe monitoruese/mbikëqyrëse çdo dy javë për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e një sistemi regjistrimi për dokumentacionin e duhur dhe efikas të projektit.
 12. Vazhdimisht, vlerësoni performancën e kontraktuesve dhe lëshoni njoftime për mospërmbushje kur është e nevojshme.
 13. Siguroni përputhjen e sigurisë në terren nga kontraktori/ndërtuesit/familjet.

Kualifikimet

 1. Diplomë Bachelor në Inxhinierinë e Ndërtimit ose përvojë ekuivalente në terren. Kualifikimi i inxhinierisë profesionale dhe licenca mbikëqyrëse në Shqipëri.
 2. Mban sigurim profesional dëmshpërblimi për dizajnin strukturor.
 3. Njohuri të gjera për procedurat teknike, rregulloret e ndërtimit të qeverisë, teknologjitë dhe materialet lokale të ndërtimit.
 4. Duhet të ketë të paktën 5 vjet përvojë në kontrollin e cilësisë, inspektimin e ndërtesave dhe menaxhimin e ndërtimeve, me një vetëdije të ekuilibruar se si të menaxhohet në mënyrë efektive performanca e kontraktuesit.
 5. Njohuri të plota të kodeve lokale të ndërtimit dhe standardeve të projektimit dhe aftësisë për të hartuar ndërtimin e sigurt nga tërmeti, projektimin, monitorimin e montimit.
 6. Njohës në aplikacionet AUTO CAD dhe MS Office (Word, Excel, Outlook Access– dhe idealisht MS Project).
 7. Aftësi të shkëlqyera të komunikimit verbal dhe në të shkruar, aftësi efektive ndër-personale, ndërtimin e konsensusit, aftësi negociuese.
 8. Aftësi në menaxhimin e projektit, planifikimit e të organizimit dhe qasje analitike;
 9. Përvojë e demonstruar e integritetit dhe profesionalizmit.
 10. Përvojë në zhvillimin e komunitetit, mobilizimin e komunitetit ose nisma të ngjashme vetë-ndihmëse.
 11. Njohuri të larta për sistemet dhe procedurat e administrimit të banesave, në veçanti kontrollin e punëve dhe menaxhimin financiar.

Kërkesat, Njohuritë, Aftësitë dhe Eksperienca

 • Të ketë njohuri të mira komunikuese dhe analizuese.
 • Të ketë aftësi për të punuar në situata të vështira, durim dhe fleksibilitet.
 • Të ketë aftësi krijuese.
 • Aftësi për të punuar dhe kontribuar në grup.
 • Të respektojë gjatë punës parimet e doktrinës sociale të Kishës Katolike.

Data e parashikuar e fillimit të punës është 01/07/2020.

Ju lutemi paraqiteni pranë zyrave të Caritas Shqiptar dokumentacionin e kërkuar mëposhte ose dërgoni e-mail në adresën caritasalbania@caritasalbania.org

 1. Letër Motivimi
 2. CV
 3. Fotokopje te licencave profesionale

Do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.