Pozicion Vakant

Termat e Referencës

 

POZICIONI KESHILLUES KARRIERE
Programi: Your Job 2
Raporton te: Koordinatori Kombëtar i Programit Caritas Shqiptar
Supervizohet nga: Stafi lokal i projektit dhe stafi austriak
Fillimi i punës: 1 Nëntor 2023
Background:

Your Job është një program i zhvilluar nga një konsorcium i organizatave anëtare të Caritas-it (Shqipëri, Austri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Serbi).

Programi do të kontribuojë në integrimin e të rinjve në tregun e punës në Evropën Juglindore (në përputhje me SDGs 1, 4, 5 dhe 8, GAP III).

Programi është përshtatur për t’iu përgjigjur shkallës së lartë mbizotëruese të papunësisë së grave/burrave të rinj vunerabel në rajonet e synuara në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Serbi.

Rezultatet e programit:

OC1: Rritja e efikasitetit të zhvillimit të aftësive profesionale, integrimit në tregun e punës dhe krijimit të biznesit për të rinjtë, gratë dhe njerëzit që jetojnë në situata të cënueshme, siç janë personat me aftësi të kufizuara, minoritetet etj.

OC2: Rritja e efikasitetit të sistemeve të tregut të punës, ndërgjegjësimi më i mirë dhe dialogu i qëndrueshëm për integrim më të mirë në punë të të rinjve, grave dhe njerëzve që jetojnë në situata të cenueshme, siç janë personat me aftësi të kufizuara.

Roli/ Përmbledhja e punës:

Këshilluesi i karrierës luan një rol vendimtar në procesin e implentimit të programit pasi parashikohet që të gjithë të rinjtë pjesëmarrës t’i nënshtrohen këshillimit në hapin e parë. Këshilluesi i Karrierës është në kontakt shumë të ngushtë me grupin e synuar dhe është pika e tyre qendrore për këshillim, udhëzim dhe mbështetje. Këshilluesit e Karrierës informojnë në mënyrë aktive të rinjtë në shkolla dhe publikisht, ofrojnë udhëzime për karrierë dhe sesione orientimi për punë/personale dhe i referojnë të rinjtë te ofruesit e trajnimit dhe kompanitë për praktikë. Përveç kësaj, ata kanë informacion mbi sipërmarrjen sociale dhe janë në gjendje të mbështesin zhvillimin e ideve inovative.

Puna do të përqëndrohet kryesisht në Tiranë, por do përfshijë edhe zonat dytësore të projektit: Bashkinë Vau i Dejës, Rrëshen dhe Kurbin.

 

Përgjegjësitë:

1. Zbatimi cilësor i të gjitha aktiviteteve të programit.

2. Bashkëpunim i ngushtë me organizatat e Caritas-it dioqezan dhe koordinatorët e programeve kombëtare

3. Ndërtimi i lidhjeve ndërmjet të rinjve dhe kompanive.

4. Koordinimi me përfaqësuesit e bashkive dhe shkollave.

5. Siguron mbledhjen e të dhënave për raportim dhe dokumentacion.

6. Angazhimi edhe me detyra të tjera që të cilat i delegohen nga Koordinatori Kombëtar I Programit.

7. Të jetë fleksibël me orarin e zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme të ngarkuara.

8 Të mbajë përgjegjësi për instrumentat dhe materialet e punës dhe organizimin logjistik.

 

Detyrat kryesore:

1. Implementimi i Programit

·       Kryerja e vizitave në shkolla për të informuar grupin e synuar për aktivitetet e programit dhe tregun e punës

·       Kryerja e vlerësimeve të kompetencave personale të të rinjve

·       Ofron këshillim në karrierë dhe seanca orientimi në punë (p.sh. shkrimi i Cv).

·       Organizon dhe ofron trajnime për aftësitë e buta (përpikmëria, sjellje në vendin e punës, sjellje në konflikte etj…)

·       Shoqërimi i ngushtë individual i të rinjve.

·       Vendos kontakte me kompanitë, bizneset për të gjetur praktika profesionale për të rinjtë praktikantë

·       Vendos kontakte me ofruesit e trajnimimeve profesionale

·       Referon të rinjtë tek kompanitë dhe ofruesit e trajnimeve (internshipe dhe kurse profesionale

·       Zbulimi i aftësive sipërmarrëse të të rinjve

·       Shkëmbim dhe bashkëpunim me përfaqësues të bashkive, zyrave të punësimit etj.

·       Ofron sesione ndërgjegjësimi për punëdhënësit e mundshëm

·       Ndihmon koordinatorin e programit kombëtar dhe zyrat lokale të Caritas-it dioqezan/famulli në raportimin dhe dokumentacionin dhe në vlerësimin e ndikimit të programit.

·       Siguron që të gjitha aktivitetet e programit të kryhen në përputhje me legjislacionin kombëtar.

·       Siguron që standardet e cilësisë janë përmbushur (në lidhje p.sh. me gjininë, përfshirjen e grupeve vunerabël etj).

·       Pjesëmarrja në takimet rajonale dhe në takimet me koordinatorin e programit kombëtar dhe këshilluesit e tjerë të karrierës.

·       Disponueshmëri për të lëvizur dhe ofruar shërbimin në Tiranë dhe në zonat e implementimit të programit.

·       Pjesëmarrje aktive në trajnimet e ofruara përmes programit

2. Koordinimi dhe Raportimi

·       Shkëmbim i vazhdueshëm me Caritas-in dioqezan/famullitë e zonës dhe koordinatorët e programit kombëtar dhe raportim të rregullt të standardizuar mbi zhvillimet në implementim.

·       Mbledhja e të dhënave për grupin e synuar dhe masat mbështetëse për raportimin e progresit dhe sigurimin e cilësisë (template database për të rinjtë)

·       Raportimi i rregullt te Koordinatori Kombëtar për devijimet, ndryshimet përkatëse dhe/ose problemet në zbatimin e programit ose mjedisin, p.sh. ndryshimi i politikës. Koordinatori Kombëtar është i detyruar të informojë menjëherë koordinatorin e programit në Caritas Austria nëse ndodh ndonjë ndryshim i tillë.

·       Takime të rregullta me Koordinatorin Kombëtar dhe këshilluesit e tjerë të karrierës për të punuar në metodologjitë e përmirësuara, përgjegjshmërinë, raportimin mbi rezultatet dhe sfidat etj.

·       Merr pjesë në seminare kombëtare dhe rajonale për të shkëmbyer me këshilluesit e tjerë rajonalë të karrierës dhe koordinatorë të programit dhe jep të dhëna për përmirësimin e cilësisë dhe rishikimet e programit.

Çfarë ne presim nga aplikantët:

Kualifikimet dhe përvoja:

·       Minimumi 3 vjet eksperiencë pune në sektorin social.

·       Përvojë në këshillimin e personave me nevoja sociale

·       Preferohen aplikantë me profesion punonjës social/psikologë ose me arsim të përfunduar të ngjashëm.

·       Të kuptojë dhe të flasë gjuhën angleze (të folurit, të shkruarit, të kuptuarit) pasi nuk mund të ofrohet përkthim dhe interpretim në program.

·       Leje drejtimi (kategoria B)

·       I disponueshëm për të lëvizur dhe zhvilluar aktivitetet në zonat e përmendura më lart.

Aftësitë:

·       Punë e pavarur, personalitete të forta me prirje të fortë për të punuar me të rinjtë, dhe sidomos me grupet vunerabël.

·       Kuptimi i përfshirjes në tregun e punës dhe aftësisë për të ndërtuar një rrjet lokal të palëve të interesuara.

·       Aftësi të forta ndërpersonale.

·       Gatishmëri për të mësuar dhe përmirësuar.

·       Aftësi komunikimi dhe aftësi për të ndërtuar ura ndërmjet të rinjve dhe kompanive potenciale.

·       Aftësi komunikimi verbale dhe të shkruara në anglisht.

·       Njohuri të mira të softuerit standard të TI-së (MS Word, Excel, E-Mail, Internet)

·       Gatishmëri për të udhëtuar në zonat e ndryshme të implementimit të projektit dhe për të marrë pjesë në seminare e trajnime të ndryshme.

·       Demonstron energji, kreativitet dhe aftësi për të stimuluar dhe integruar të rinjtë në program.

·       Angazhim ndaj vlerave dhe misionit të Caritasit.

 

Çfarë ne ofrojmë:

·       Paga duke përfshirë të gjitha shtesat (në bazë të punësimit me kohë të plotë, 40 orë në javë).

·       Puna në një mjedis OJQ dhe detyra të larmishme

·       Trajnime / kualifikime shtesë për orientimin në karrierë, aftësitë sipërmarrëse, punën me të rinjtë vulnerabël dhe standardet (përfshirja sociale, ndjeshmëria gjinore)

·       Shkëmbim rajonal ndërmjet këshilluesve të karrierës në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë dhe Serbi dhe stafit austriak.

 

Ju lutem dërgoni CV dhe Letrën e Motivimit në Anglisht në adresën e emailit:

caritasalbania@caritasalbania.org dhe a.mitri@caritasalbania.org brenda datës 29 Tetor 2023.

Ju njoftojmë se do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.