Organizata:                        Caritas Shqiptar

Pozicioni:                             Logjistikë

Departamenti:                  Anti-Trafikimit dhe Migracionit

Vendodhja:                         Tiranë

Varet & raporton tek:    Menaxheri i Projektit

 

Konteksti/Përmbledhje e punës:

Caritas-i Shqiptar në bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit është mbrojtja dhe ofrimi me dinjitet i shërbimeve për këta persona. Ky qëllim do të arrihet përmes mbështetjes humanitare duke rritur aksesin e tyre në infomacion, ushqim, veshmbathje, transport, akomodim dhe përkthim.

Përgjegjësi i logjistikës do të punojë me kohë të pjesshme dhe është përgjegjës për logjistikën dhe magazinimin e të gjitha materialeve të programit, përgatitjen e raporteve për Caritas-in Shqiptar, bashkëpunim me aktorë të tjerë, kryerjen e të gjitha aktiviteteve të projektit dhe koordinimin, shpërndarjen dhe monitorimin e ndihmave humanitare (NFIs).

Projekti zbatohet në nivel kombëtar.

Përgjegjësitë Specifike

 • Të koordinojë çeshtjet logjistike në zonën e implementimit të projektit.
 • Të jetë përgjegjës për zhvillimin dhe përmirësimin e zinxhirit të furnizimit, nga furnitorët në Caritas Shqiptar, nga magazina qendrore në magazinat lokale dhe anasjelltas.
 • Të asistojë në nivel lokal që prokurimi i artikujve bazë të bëhet në kohën e duhur.
 • Të përmirësojë sistemin e magazinimit dhe të kontrollojë magazinimin në nivel lokal.
 • Të jetë përgjegjës për ndjekjen dhe përmbushjen e të gjitha nevojave për transport të mallrave në terren.
 • Të planifikojë mënyrat e transportit, rrugët dhe caktimin e sasisë për cdo ngarkesë.
 • Të mbikqyrë statusin e porosive dhe hyrjeve në magazinë për produktet dhe mallrat.
 • Të mbajë përgjegjësi për magazinimin e materialeve të blera dhe shpërndarjen e tyre në bazë të librit të magazinimit.
 • Të përgatisë raporte sipas nevojave.
 • Të monitorojë të gjitha magazinat e projektit.
 • Të angazhohet edhe me detyra të tjera të cilat do i delegohen nga përgjegjësi.
 • Të angazhohet edhe jashtë orarit të punës.  

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar studimet në shkencat ekonomike, shoqërore apo fusha të ngjashme.
 • Eksperiencat e punës në një nga fushat do të merren parasysh.
 • Preferohet person me eksperiencë të paktën 1 vjeçare në zbatim projektesh me tema sociale dhe donatorë ndërkombëtarë.
 • Është e detyrueshme të ketë njohuri shumë të mirë të gjuhës angleze.
 • Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike sidomos në programe Microsoft Office, e MS Projects.
 • Është e detyrueshme të ketë patentë makine të klasit B dhe makinë personale për të levizur sipas nevojave të punës.

Kërkesat e punës – Njohuritë, Aftësitë, Eksperiencat:

 • Aftësi në zgjidhjen e problemeve komplekse, si dhe aftësi të mira komunikimi & ndërveprimi.
 • Aftësi të mira organizative.
 • Aftësi për të menaxhuar kohën me efektivitet dhe gadishmëri të udhëtojë në distanca të ndryshme.
 • Aftesi në kryerjen e detyrave dhe mbajtjen e pëgjegjësive gjatë zhvillimit të punës.
 • Aftësi për të punuar dhe kontribuar në grup.
 • I gatshëm për tu përgjigjur nevojave me natyrë humanitare të organizatës.
 • Angazhim ndaj vlerave dhe Misionit të Caritas-it.
 • Të respektoje gjatë punës Doktrinën Sociale te Kishës Katolike.

Dokumentacioni i kërkuar për aplikim

 • Letër motivimi
 • CV e detajuar
 • 2 kontakte për referencë nga përgjegjës në punë të mëparshme.

Afati i dorëzimit

Dokumentat e kërkuara duhet të dërgohen në adresën e mëposhtme brenda datës 02.02.2021

Adresa: Rruga -Don Bosko; Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327

Kohëzgjatja e pozicionit është 15 shkurt 2021 deri më 31 dhjetor 2021. Ky pozicion mbyllet sipas datës së parashikuar në njoftim.

Ju njoftojmë se do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.