Tiranë me 11/05/2020

        Pozicion Vakant – Animator Social

Organizata:                  Caritas Shqiptar

Pozicioni:                      Animator Social

Departamenti:             Social

Vendodhja:                   Cërrik

Varet & raporton tek: Koordinatori i projektit

Afati për aplikim:        15/05/2020

Konteksti/Përmbledhje e punës:

Caritas-i  Shqiptar me mbështetjen financiare të Caritas Gjerman implementon Projektin “Fëmijët dhe të rinjtë”. Qëllimi i këtij projekti është permirësimi i jetesës dhe përfshirjes aktive në komunitet.

Përgjegjësitë

 • Animatori social është përgjegjës për arritjen e objektivave dhe rezultateve të mirë-përcaktuara në kornizën logjike.
 • Të marrë pjesë aktive në takimet, mbledhjet e ekipit të projektit.
 • Të përgatisë planin e aktiviteteve animuese për përfituesit.
 • Të organizojë aktivitete socializuese, kulturore dhe sportive për përfituesit.
 • Të bashkëpunojë me ekipin e projektit për evidentimin e rasteve problematike.
 • Të bashkëpunojë me ekipin e projektit dhe me stafin e institucionit për vlerësimin/analizën e çdo rasti.
 • Të referojë tek punonjësi social rastet që duhen ndjekur.
 • Të jetë përgjegjës për mbledhjen sistematike të të dhënave për indikatorët e projektit.
 • Të bashkëpunojë me stafin e institucionit për përgatitjen e eventeve të veçanta.
 • Të ndihmojë vullnetarët në ngritjen e kapaciteteve për aktivitetet që ata mbulojnë.
 • Të jetë i disponueshëm për punë të tjera që dalin gjatë implementimit të projektit dhe ndikojnë në performanën e tij.
 • Të raportojë çdo fund muaji tek Koordinatori i Projektit dhe sa herë që i kërkohet nga Menaxheri i Projektit.

Kualifikimet

 • Të këtë përfunduar studimet për shkenca sociale, animacion, rekreacion  ose kualifikime profesionale të fushës.
 • Të ketë eksperiencë pune në animacion social me grupet në nevojë.
 • Të ketë njohuri kompjuterike.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

Kërkesat e punës – Njohuritë, Aftësitë, Eksperienca

 • Të ketë njohuri të mira komunikuese dhe analizuese.
 • Të ketë aftësi për të punuar në situata të vështira, durim dhe fleksibilitet.
 • Të ketë aftësi krijuese.
 • Të ketë aftësi të mira dëgjuese dhe aftësi për të marrë iniciativa të reja.
 • Aftësi për të punuar dhe kontribuar në grup.
 • Të respektojë gjatë punës parimet e doktrinës sociale të Kishës Katolike.

Data e parashikuar e fillimit të punës është 01/06/2020.

Ju lutemi të paraqiteni pranë zyrave të Caritas-it Shqiptar ose dërgoni e-mail në adresën caritasalbania@caritasalbania.org

 1. Letër Motivimi
 2. CV

Do të kontaktohen për intervistë vetëm personat e përzgjedhur.