Projekti “Programi për fëmijët dhe të rinjtë” i cili realizon një punë shumëdimensionale në fusha të ndryshme të sferës sociale shpesh luan dhe rol ndërveprues me komunitetin dhe instutucionet shtetërore. Në aktivitetin e radhës vëmendje e veçantë i është kushtuar problemit të dhunës në familje. Me bashkëpunim të Zyrës së Shërbimit Social, pranë ambienteve të qendrës ditore “Balonat”u zhvillua takimi me nënat dhe gratë të komunitetit përreth.

Qëllimi i këtij takimi ishte me karakter informues dhe edukues. Gratë duke qënë shpesh “preh apo viktimat e dhunës në familje”, u njohën me rëndësinë e raportimit, mënyrat se si mund të parandalojmë dhe të mbrohemi nga ky fenomen.

 

# të gjithë së bashku për stop dhunës

# raporto dhunën

 

The “Program for Children and Youth” project, which carries out multidimensional work in various areas of the social sphere, often plays an interactive role with the community and state institutions. In the next activity, special attention was paid to the problem of domestic violence. With the cooperation of the Social Service Office, a meeting was held with the mothers and women of the surrounding community near the premises of the daily center “Balonat”.

The purpose of this meeting was informative and educational. Women, often being “prey or victims of domestic violence”, were introduced to the importance of reporting, ways we can prevent and protect ourselves from this phenomenon.

 

#alltogetheragainstviolence

#reportviolence