Caritas Shqiptar përmes projektit “Shtegu i mundësive” në datë 6 prill 2022, zhvilloi ndeshjen e futbollit mes ekipit të Caritas dhe minorëve të IM Kavajë. Kjo ndeshje kishte për qëllim krijimin e një atmosfere sa më pozitive dhe miqësore. Sporti mëson gjithashtu rëndësinë e marrjes së përgjegjësive, rolin e bashkëpunimit (punën në grup), përkrahjen, dhe disiplinën për t’i realizuar qëllimet e përcaktuara; një mësim i ngjashëm me jetën në përgjithësi.

Aktiviteti u përmbyll me një drekë të përbashkët mes Caritasit, minorëve dhe stafit të institucionit. Kjo shërbeu që pjesëmarrësit të ndanin mes tyre biseda të ngrohta ndërkohë që shijonin picat.

 

Caritas Albania through the project “Path of Opportunities” on 6 april 2022, madeveloped the football match between the Caritas team and the minors of IM Kavaja. This match aimed to create a more positive and friendly atmosphere. Sport also teaches the importance of taking responsibility, the role of collaboration (teamwork), support, and discipline to achieve designed goals; a lesson similar to life in general.

The event concluded with a joint lunch between Caritas, minors and the institution’s staff. This made possible that the participants shared warm conversations while enjoying the pizzas.