Në vazhdimësi të projektit “Shtegu i Mundësive”, si dhe bashkëpunimit “Young in Prison”, në IM Kavajë është realizuar eventi për Ditën Ndërkombëtare të Tokës. Të ftuarit në aktivitet ishin Presidenti i Caritas Shqiptar, Mon. Angelo Massafra, Drejtor Atë Antonio Leuci, Ministri i Drejtësisë Z. Ulsi Manja, Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve Z. Admir Abrija, titullari institucionit dhe menaxheri i projektit.

Në fjalën e tij përshëndetëse, President i Caritas Shqiptar, theksoi se “Ne njerëzit dhe Toka jemi krijesa të Zotit, dhe ai ka thënë të jemi të drejtë dhe të kujdesemi për shtëpinë tonë të përbashkët Tokën”. Ndër të tjera, drejtuar të miturve shprehu se: Gjithkush mund të gabojë, e rëndësishme është të thoni “KURRË MË”.

Ndërsa Ministri i Drejtësisë citoi dy mesazhe kuptimplota për të gjithë të pranishmit:

“Ne të gjithë sëbashku mund t’ia dalim”

“Tokën duhet ta trajtojmë ashtu si edhe fëmijën”

Aktiviteti u finalizua me performimin në skenë të eseve dhe inskenimit të të miturve të IMK, si dhe mbjelljen e pemëve dhe luleve në ambientet e institucionit.

# mbill dashuri, korr paqe

#një pemë e mbjellur sot, shpëton një jetë mot

 

In continuation of the project “Path of Opportunities”, as well as the cooperation “Young in Prison”, in IM Kavaja was organized the event for the International Earth Day. The guests at the event were the President of Caritas Albania, Mon. Angelo Massafra, Director Father Antonio Leuci, Minister of Justice Mr. Ulsi Manja, General Director of Prisons Mr. Admir Abrija, head of the institution and the project manager.

In his welcoming speech, the President of the Caritas Albania, underlined that “We humans and the Earth are creatures of God, and he said to be righteous and to take care of our common home, the Earth”. Among other things, addressing the minors, he said that: Everyone can make mistakes, it is important to say: “NEVER AGAIN“.

While the Minister of Justice, quoted two meaningful messages to all present:

“We can succeed all together

“We must treat the earth as a child”

The activity was finalized with the performances on stage about essays and staging of IMK juveniles, as well as the planting of trees and flowers in the premises of the institution.

#plant love harvest peace

#a tree planted today, saves a life in the future