Në kuadër të projektit “Shtegu i Mundësive”, në Institutin e të Miturve Kavajë dhe me gratë e dënuara IEVP Ali Demi u realizuan seancat e para trajnuese mbi planet personale për zhvillimin e punësimit apo vetëpunësimit nga eksperti Dr. Shkëlzen Marku.

Këto takime kanë një rëndësi të veçantë që lidhen drejtpërdrejtë me riintegrimin e qëndrueshëm shoqëror dhe përfshirjen ekonomike të të dënuarave gra dhe të miturve në Shqipëri. Sesionet formuese janë të ndara në faza të ndryshme ku do të ndërmerret hap pas hapi dhe në forma praktike procesi në tërësi i punësimit dhe gjenerimit të të ardhurave.

Gjatë këtij takimi Dr. Marku theksoi rëndësinë e aftësive personale dhe ndër-personale, si aftësi shumë të rëndësishme në ndërmarrjen e iniciativave.

Fokus i veçantë u vendos në hapat që duhen në ndërmarrjen e iniciativave dhe arritjen e qëllimeve si:

  • Pasioni
  • Dija
  • Kërkesa në treg
  • Plani i biznesit

 

In the framework of the project “Path of Opportunities”, in the Juvenile Institute of Kavaja and with convicted women of IEVP Ali Demi were conducted the first training sessions on personal plans for the development of employment or self-employment by the expert Dr. Shkelzen Marku.

These meetings are of particular importance and are directly related to the sustainable social reintegration and economic inclusion of convicted women and juveniles in Albania. The training sessions are divided into different phases where the whole process of employment and income generation will be undertaken step by step and in practical forms.

During this meeting Dr. Mark pointed out the importance of personal and interpersonal skills, as very important skills in taking initiatives. Particular focus was placed on the steps needed to take initiatives and achieve goals such as:

  • Passions
  • Knowledge
  • Market demand
  • Business plan