Në bazë të ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij WEBSITE është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerjen e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto nga persona apo subjekte të tjera të ndryshëm nga marrësi i synuar është i ndaluar.