Tiranë me 08/03/2023

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI – VLERËSUES I JASHTËM 

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:

Autoritet Kontraktor:                      Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                            “Vlerësues i jashtëm”

Nr. i Referencës:                               RFP-01-SO-23 

Lloji i Procedurës:                            Kërkesë për Propozim

Njoftimi i shtyrjes së afatit:           08/03/2023

Mbyllja e shtyrjes së afatit:            15/03/2023 Ora: 11:00

Fondi limit:                                       5,675.00 € (ekuivalente në ALL)

Arsyeja e shtyrjes së afatit për pjesëmarrje në tender është mungesa e një oferte të vlefshme dhe brenda buxhetit në dispozicion.

Kliko këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar.