Gjatë periudhës shkurt-nëntor 2021 CODE Partners/QendraRinore ARKA,nëbashkepunim tëngushtë me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Shkodër, implementoi projektin

“UNË KUJDESEM PËR TY: Fuqizimi i Qendrës Ditore për Shëndetin Mendor”,

Në kuadër  të skemës së sub-granteve  të projektit SOCIETIES 2,që Caritasi Shqiptar  po zbaton me fonde të Komisionit të Bashkimit Evropian.  Pas riaktivizimit tëqendrës, përpersonat me probleme tëshëndetitmendor u zhvilluan:

  • kursi i autonomisë/kuzhinës
  • kursi aftësi bazikedigjitale dhe
  • një sere workshop-esh me familjarët e tyre.