Shkarkoni dokumentacionin e plotë:

Aneks D                Aneks RFQ                ITB-02-SO-20

Tiranë me 27/04/2020

 

OBJEKT:                                      Thirrje për pjesëmarrje në tender.

Të nderuar Z./Znj.

Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri.

Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i organizatave Katolike që ofrojnë ndihmë.

Caritas Shqiptar punon me programe edukimi, që synojnë forcimin e pjesëmarrjes qytetare, nxitjen e barazisë sociale, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në komunitetet më të cënueshme, nxitjen e vullnetarizmit, aftësimin e fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet edukimit, mbështet drejtësinë dhe nismat e paqes që kanë si qëllim ndërtimin e urave mes komuniteteve të ndara. Caritas-i Shqiptar në kuadër të objektivave afatmesëm dhe afatgjatë ofron shërbime dhe asistencë pa dallime fetare, etnike apo raciale.

Caritas Shqiptar funksionon në bazë të programeve: Programi Social, Programi Shëndetësor, Programi Anti-Trafikimit dhe Migracinit, Programi i Mbledhjes së Fondeve, Programi i Emergjencave dhe Programi i Shërbimeve Doganore. Duke përdorur rrjetin unik të famullive, kishave katolike shqiptare dhe komuniteteve fetare.

Në mbarë Shqipërinë funksionojnë 6 Caritas-e Dioqezane, pjesë e rrjetit të Caritas-it Kombëtar: Caritas Tiranë-Durrës, Caritas Shkodër-Pult, Caritas Sapa, Caritas Lezha, Caritas Rrëshen dhe Caritas Jugu, si dhe 95 misione referimi në të gjithë Shqipërinë.

 

Misioni

Ne besojmë në vlerën e dinjitetin e jetës njerëzore. Ne ndihmojmë duke u bazuar në vlerat shpirtërore dhe humanitare. Besojmë që çdo njeri ka të drejtë të jetë i përfshirë në vendime që kanë ndikim në jetën e tyre. Ne besojmë se respekti për të drejtat e njeriut do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm.

 

Parimet dhe Vlerat

 • Respektimi i të drejtave të njeriut
 • Drejtësia sociale
 • Respektimi i dinjitetit njerëzor
 • Paqja
 • Përfshirja e vullnetarëve
 • Respektimi i kulturës dhe diversitetit
 • Të njëjtë dhe të barabartë
 • Solidaritet

Autoritet Prokurues:                          Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                              Blerje materiale ndërtimi

Nr. i Referencës:                                 ITB-02-SO-20

Lloji i Procedurës:                              Ftesë për ofertë (ITB)

Data e Njoftimit të tenderit:             27/04/2020

Data e mbylljes së njoftimit:            11/05/2020 Ora: 14:00

Kohëzgjatja e kontratës:                   1 (një) vit


Në kuadër të emergjencës së shkaktuar nga tërmeti, Caritas Shqiptar po ju vjen në ndihmë familjeve më në nevojë të cilat janë prekur nga kjo fatkeqësi natyrore. Ndihma do të konsistojë në blerjen e materialeve ndërtimi me qëllim që të ndihmojmë në restuarimin e shtëpiave të dëmtuara. Duke ju referuar projektit nga i cili zhvillohet ky prokurim, zona e implementimit do jetë në Korcë, si rrjedhojë materialet do të shpërndahen në shtrijen territoriale të bashkisë Korçë.

 

CARITAS SHQIPTAR KËRKON:

Blerjen e materialeve ndërtimi dhe për këtë ftohen të gjitha kompanitë të cilat kanë si objekt veprimtarie shërbimin e kërkuar, të paraqesin ofertat e tyre para datës 11/05/2020. Produktet që kërkohen janë përkatësisht si mëposhtë:

 

Nr. Produktet Skeda e specifikimeve
1  

Shufër hekuri Ø12 mm

 • Materiali: Hekur
 • Diametri i shufrës (mm): Ø12mm
 • Gjatësia: 12 m
 • Njësia: kg
2 Shufër hekuri Ø14 mm
 • Materiali: Hekur
 • Diametri i shufrës (mm): Ø14mm
 • Gjatësia: 12 m
 • Njësia: kg
3 Shufër hekuri Ø18 mm
 • Materiali: Hekur
 • Diametri i shufres (mm): Ø18mm
 • Gjatësia: 12 m
 • Njësia: kg
4 Shufër hekuri Ø20 mm
 • Materiali: Hekur
 • Diametri i shufrës (mm): Ø20mm
 • Gjatësia: 12 m
 • Njësia: kg
5 Binarë për çatia, ndërtim

7 x 15cm x 6m

 • Materiali: Bredh
 • Përmasa: 7 x 15cm
 • Gjatësia: 6 m
 • Njësia: m2/copë
6 Dërrasë për marangoz, skeleri, ndërtim 5 x 25cm x 4m
 • Materiali: Bredh
 • Përmasa: 5 x 25cm
 • Gjatësia: 4 m
 • Njësia: m2/cope
7 Tjegulla për mbulim çatie tipi 1
 • Ngjyra: Kafe
 • Gjatësia: 41.6 cm
 • Gjerësia: 26 cm
 • Pesha: 3.2 kg
 • Kapaciteti: 15 cop/m2
 • Materiali: Qeramike
8 Tjegulla për mbulim çatie tipi 2
 • Perdorimi: Cati
 • Gjerësia: 26.0cm
 • Gjatësia: 41cm
 • Lartësia: 15mm
9 Tjegualla kulmore
 • Përdorimi: Kulmin e çatisë
 • Gjërësia: 20.5cm
 • Gjatësia: 41cm
 • Lartësia: 15mm
10 Gozhdë
 • Gjatësia: 200mm
 • Materiali: Çelik
 • Sasia e paketimit: 5kg
 • Gjerësia: 6mm
11 Koll
 • Paketimi: 25 kg/thes
 • Konsumi: 2-5 kg/m2
 • Përdorimi: 7-7.5 L uje/thes
12 Cimento
 • Përdorimi: Për llaç
 • Paketimi: 25 kg/thes
 • Tipi: 32.5 R
13 Rërë e imët
 • Përdorimi: Për llaç
 • Paketimi: m3
 • Tipi: E larë
14 Zhavorr
 • Përdorimi: Për llaç
 • Paketimi: m3
 • Tipi: I larë
15 Tulla tipi 1
 • Materiali: Qeramike
 • Përmasa: 12 x 19 x 25 cm
 • Tipi: Ndarëse
16 Tulla tipi 2
 • Materiali: Qeramike
 • Përmasa: 10 x 25 x 25 cm
 • Tipi: Ndarëse
17 Rrjetë suvatimi
 • Lloji artikullit: Rrjetë
 • Gjërësia: 100 cm
 • Gjatësia: 50 cm
 • 1 Roll = 50 m2
18 Gëlqere
 • Tipi: E shuar
 • Paketimi: 5 kg
19 Llaç mbushës për suvatim
 • Paketim 25 Kg
 • Ngjyra: gri
 • Ruajtja: 12 muaj në paketim origjinal në vend të thatë
 • Djegshmëria: 0
 • Raporti i përzierjes: 6-6.5 litra ujë për 25 kg
 • Temperatura: 5 gradë deri në +35 gradë
 • Koha e punueshmërisë: 2 orë
 • Rezistenca në shtypje: > 3Nmm2
 • Rezistenca në përkulje: ≥1.5 N/mm2
20 Bojë hidromat
 • Paketimi: 9 L
 • Ngjyra: E bardhë Baza P
 • Niveli shkëlqimit: Mat
 • Mbulimi: mbulon 11 m2 / l, në sipërfaqet e përgatitura më parë.
 • Hollimi: Me 10-20% ujë të pastër.
21 Bojë plastike
 • Paketimi: 10 L
 • Ngjyra: E bardhë Baza P
 • Niveli shkëlqimit: Mat
 • Mbulimi: Mbulon 12 m2 / l, në sipërfaqet e përgatitura më parë.
 • Hollimi: Me 10-15% ujë të pastër.
22 Silikon universal
 • Paketimi: 280ml
 • Ngjyra: Trasparent
23 Shkumë mbushëse universale
 • Paketimi: 850 gr
 • Temperatura maksimale (*C): -40°C deri në +80°C
 • Temperatura e punës: -2°C deri në 30°C
 • Ngjyra: E verdhë e lehtë
24 Pllaka shtrimi
 • Materiali: Qeramike
 • Përmasat: 45 x 45 cm
25 Stuko muri
 • Përdorimi: Ndërtim
 • Paketimi: 3kg

 

 

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER

Hartimi i ofertës

Hartimi i ofertës do të bëhet në sistemin e dy zarfave.

 • Në zarfin e parë me mbishkrim “Specifikimet Teknike” do të përfshihen dokumentat si mëposhtë:
  • Ekstrakt historik i subjektit
  • Vërtetimet e kërkuara në Aneks D
  • Çertifikatë për secilin produkt (ose dokument tjetër i barasvlefshëm i cili vërteton origjinën dhe specifikimet teknike).
 • Në zarfin e dytë me mbishkrim “Oferta Financiare” do të përfshihën dokumentat si mëposhtë:
  • Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Aneks RFQ.

Subjektet duhet të dorëzojnë dorazi, vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e ofertuesit dhe të shënuar:

“Ofertë për Blerje materiale ndërtimi; ITB-02-SO-20”

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit nuk do të pranohet. Caritas Shqiptar mundet të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e ofertave, duke njoftuar me shkrim të gjitha kompanitë pjesëmarrëse ose duke bërë publik njoftimin për shtyrje afati.

Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lekë), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por duke specifikuar nëse përfshihet TVSH ose jo.

Gjithë dokumentacioni i ofertës duhet të përgatitet në gjuhën shqipe.

Çdo gabim në formulimin e ofertës do të shqyrtohet nga komisionet dhe nëse vlerësohet si e nevojshme do kontaktohet subjekti për sqarime të mëtejshme.

Për çdo paqartësi në plotësimin e ofertës mund të kontaktoni në caritasalbania@caritasalbania.org ose a.leka@caritasalbania.org

 

KRITERET E PËRZGJEDHJES

Kriteret/Formula e vlërsimit

Komisioni i vlerësimit do të analizojë së pari dokumentacionin përkatës dhe do të vlerësojë nëse kompania është e përshtatshme në lidhje me kërkesat e paraqitura nga Caritas Shqiptar.

Vlerësimi i dokumentacionit të specifikimeve teknike do të bëhet me metoden kalon/dështon (Pass/Fail).  Pra, nëse çertifikata e paraqitur (ose dokument tjetër i barasvlefshëm i cili vërteton origjinën dhe specifikimet teknike) është sipas specifikave të kërkuara nga Caritas Shqiptar kalon, nëse jo dështon. Vetem nëse kalohet faza e vlerësimit të specifikimeve teknike nga komsioni teknik, do të shikohen ofertat financiare nga komisioni kontraktues. Tabela e vlerësimit Teknik do të jetë si mëposhtë:

Nr Çertifikatë Produkti

Subjekti 1

Subjekti 2

Kalon

Dështon Nuk paraqitet Kalon Dështon

Nuk paraqitet

1 Shufër hekuri Ø12 mm
2 Shufër hekuri Ø14 mm
3 * produktet e tjera në vazhdim

 

Ofertat të cilat nuk janë të plotësuara me dokumentacionin përkatës do të skualifikohen për mungesë dokumentacioni.

Oferta fituese do të zgjidhet mbi kriterin e çmimit më të mirë.