Tiranë me 06/10/2020

OBJEKT:                                                                 Thirrje për pjesëmarrje në tender

Shkarkoni dokumentacionin e plotë:

Aneks RFQ (49 m2)           Aneks RFQ (70 m2)           Aneks RFQ (80 m2)           

Projekti Arkitektonik – Vila 49m2           Projekti Arkitektonik – Vila 70 & 80 m2           

Projekti Konstruktiv – Vila 49m2           Projekti Konstruktiv – Vila 70 m2           Projekti Konstruktiv – Vila 80 m2           

RFP-02-SO-20           Shtojca 1           Shtojca 2           Shtojca 3           Shtojca 4           

Specifikimet Teknike – Betonarme           Specifikimet Teknike – S

Të nderuar Z./Znj.

Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave Katolike që ofrojnë ndihmë. Caritas Shqiptar punon me programe edukimi, që synojnë forcimin e pjesëmarrjes qytetare, nxitjen e barazisë sociale, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në komunitetet më të cënueshme, nxitjen e vullnetarizmit, aftësimin e fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet edukimit, mbështet drejtësinë dhe nismat e paqes që kanë si qëllim ndërtimin e urave mes komuniteteve të ndara. Caritas-i Shqiptar në kuadër të objektivave afatmesëm dhe afatgjatë ofron shërbime dhe asistencë pa dallime fetare, etnike apo raciale. Caritas Shqiptar funksionon në bazë të programeve: Programi Social, Programi Shendetesor, Programi Anti-Trafikimit dhe Migracinit, Programi i Mbledhjes së Fondeve, Programi i Emergjencave, Programi  Ekonomia Sociale dhe Aftesia e Kufizuar, si  dhe Programi i Shërbimeve Doganore, duke  bashkepunuar me  rrjetin unik të Enteve te Kishes Katolike ne Shqiperi,  si psh: Dioqezat, Famullite, Bashkesite Rregulltare, etj. Në mbarë Shqipërinë funksionojnë 6 Caritas-e Dioqezane, pjesë e rrjetit të Caritas-it Kombëtar: Caritas Tiranë-Durrës, Caritas Shkodër-Pult, Caritas Sapa, Caritas Lezha, Caritas Rrëshen dhe Caritas Jugu, si dhe 95 misione referimi në të gjithë Shqipërinë.

Misioni

Ne besojmë në vlerën e dinjitetin e jetës njerëzore. Ne ndihmojmë duke u bazuar në vlerat shpirtërore dhe humanitare. Besojmë që çdo njeri ka të drejtë të jetë i përfshirë në vendime që kanë ndikim në jetën e tyre. Ne besojmë se respekti për të drejtat e njeriut do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm.

Parimet dhe Vlerat

·       Respektimi i të drejtave të njeriut                       ·       Respektimi i dinjitetit njerëzor

·       Respektimi kulturës dhe diversitetit                   ·       Të njëjtë dhe të barabartë

·       Solidaritet                                                                 ·       Përfshirja e vullnetarëve

·       Paqja                                                                          ·       Drejtesia Sociale


Autoritet Kontraktor:                                                  Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                                                         “Rindertim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga termeti, Lezhë”

Nr. i Referencës:                                                            RFP-02-SO-20

Lloji i Procedurës:                                                        Kërkesë për Propozim (RFP)

Data e njoftimit të tenderit:                                     06/10/2020

Data e mbylljes së njoftimit:                                    19/10/2020; Ora: 15:00

Afati kohor për perfundimin e punimeve:        30 Dhjetor 2020

Dokumentacioni i përgatitur në:                            Gjuhën Shqipe

Periudha e vlefshmërisë së ofertës:                      180 (njëqind e tetedhjetë) ditë


CARITAS SHQIPTAR KËRKON:

Të kryej rindërtimin dhe riaftësimin e disa banesave të dëmtuara nga termeti në Nëntor 2019 në qytetin e Lezhës. Për të realizuar punimet e kërkuara, si dhe në kuadër të zhvillimit lokal, Caritas Shqiptar fton të gjitha kompanitë me zyra qëndrore në bashkinë Lezhë, që kanë si objekt veprimtarie shërbimin e kërkuar të paraqesin ofertën e tyre.

 

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER

Hartimi i ofertës

Hartimi i ofertës do të bëhet në sistemin e dy zarfave.

 1. Në zarfin me emërtim Specifikimet Teknike do të përfshihen dokumentat si mëposhtë:
 • Ekstrakt historik i subjektit;
 • Licencë për ushtrim aktiviteti;
 • CV e Operatorit Ekonomik;
 • Çertifikatë të cilësisë së punimeve;
 • Kopje të vërtetimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore lëshuar nga autoriteti përkatës;
 • Kopje të vërtetimit për pagim detyrimesh;
 • Deklaratë sipas Shtojcës 1 (Shkarko dokumentin);
 • Deklaratë sipas Shtojcës 2 (Shkarko dokumentin);
 • Deklaratë sipas Shtojcës 3 (Shkarko dokumentin);
 • Deklaratë sipas Shtojcës 4 (Shkarko dokumentin);
 1. Në zarfin me emërtim Oferta Financiare do të përfshihën dokumentat si mëposhtë:

Subjektet duhet të dorëzojnë dorazi, ofertën origjinale të futur në zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur, me emrin dhe adresën e ofertuesit dhe të shënuar:

“Ofertë për Rindërtim dhe riaftësim të objekteve të dëmtuara nga tërmeti, Lezhë”

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit nuk do të pranohet. Caritas Shqiptar mundet, në diskrecionin e tij, të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e ofertave, duke njoftuar subjektet (kompanitë) nëpërmjet njoftimit publik për shtyrje afati.

Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lekë), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por duke specifikuar nëse përfshiret TVSH ose jo.

Për çdo paqartësi ose informacion më të detajuar mund të kontaktoni në adresën e email: caritasalbania@caritasalbania.org.

Dokumentacion plotësues informues:

 1. Projekti arkitektonik (Shkarko dokumentin) dhe projekti konstruktiv (Shkarko dokumentin) i vilës me përmasë 49m2.
 2. Projekti arkitektonik (Shkarko dokumentin) dhe projekti konstruktiv (Shkarko dokumentin) i vilës me përmasë 70m2.
 3. Projekti arkitektonik (Shkarko dokumentin) dhe projekti konstruktiv (Shkarko dokumentin) i vilës me përmasë 80m2.
 4. Specifikimet Teknike (Shkarko dokumentin 1)     –     (Shkarko dokumentin 2)

 Kriteret e përzgjedhjes

KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMT

Ofertuesi duhet:

a) Të jetë i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me zyrë qëndrore në bashkinë përkatëse ku do të kryhen punimet, dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”;

b) Mos jetë në proçes falimentimi (Statusi aktiv);

c) Të zotërojë Licencë për ushtrim aktiviteti;

d) Të dorëzojë Deklaratën sipas Shtojcës 1;

e) Të dorëzojë Deklaratën sipas Shtojces 2;

f) Të dorëzojë Deklaratën sipas Shtojcës 3;

g) Të dorëzojë Deklaratën sipas Shtojcës 4;

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. Ofertat të cilat nuk janë të shoqëruara me dokumentacionin e mësipërm do të skualifikohen.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

 1. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
 2. Prokura e posaçme;

KRITERET/FORMULA E VLERËSIMIT

Komisioni i Vlerësimit Teknik do të analizojë së pari dokumentacionin përkatës dhe do të vlerësojë nëse Operatori Ekonomik ka paraqitur dokumentacionin sipas kritereve të parashikuara në këtë njoftim (thirrje). Ky komision do të vlerësojë me sistemin e pikëzimit dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Kapaciteti Teknik
 1. Kapacitet për hapjen e disa kantiereve ndërtimi njëkohësisht (CV e punimeve të realizuara + listpagesë e stafit + lista e mjeteve dhe makinerive në pronësi ose me qira). Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat dhe dokumentat e mëposhtme:
  • Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.
  • Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, Autoriteti Kontraktor kërkon si dëshmi vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me kopje të faturave tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Kjo pikë do të vlerësohet në bazë të punimeve të kryera me sukses të të njëjtës natyrë punimesh si dhe kapacitetit për hapjen e disa kantiereve njëkohësisht. Për punime me vlerë deri në 20 milion lekë, Operatori Ekonomike do të vlerësohet me 5 Pikë. Për punime me vlerë mbi 20 milion lekë, Operatori Ekonomik do të vlerësohet me 15 Pikë.

 1. Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve

Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

 1. Punime të përgjithshme ndërtimi
  1. NP-1 Punime gërmimi në tokë
  2. NP-2 Ndërtime civile dhe industriale
  3. NP-3 Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industrial, veshje fasada
 2. Punime speciale ndërtimi:
  1. NS-1 Punime për prishjen e ndërtimeve
  2. NS-2 Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtje e tyre
  3. NS-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese
  4. NS-8 Ndërtime parafabrikat veton arme, struktura metalike dhe druri
  5. NS-9 Punime strukturore speciale
  6. NS-10 Shtresa dhe mbistruktura speciale
  7. NS-14 Impiante të brëndshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj

Kjo pikë do të vlerësohet në bazë klasfikimit të kategorisë së punimeve. Për ato kategori të punimeve që Operatori Ekonomik nuk i ka në licencën e tij, do të vlerësohet me 0 pikë, për kategori që ka klasfikimin A do të vlerësohet me 0.5 pikë dhe për kategori që ka klasifikimin B ose më lart do të vlerësohet me 1.5 pikë. Vlerësimi do të bëhet sipas shëmbullit të mëposhtëm:

 

Operatori Ekonomik

Kategoria Klasifikimi Pikët
NP-1 A 0.5 Pikë
NP-2 Nuk paraqitet 0 Pikë
NP-3 D 1.5 Pikë

Çertifikatë të cilësisë së punimeve (15 Pikë)

 1. Çertifikatë ISO 9001:2015 (e vlefshme), “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” në fushën e kërkuar (5 Pikë);
 2. Çertifikate ISO 14001:2015 (e vlefshme), “Sistemet e menaxhimit të mjedisit” në fushën e kërkuar (5 Pikë);
 3. Çertifikatë OHSAS 18001:2007 (e vlefshme), “Shëndetin dhe sigurimin në punë” në fushën e kërkuar (5 Pikë);

Të gjitha çertifikatat duhet të jenë të lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim dhe të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje  të noterizuara të tyre. Rastet e dorëzimit të një ose disa dokumentave të rreme ose të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Komisioni i Vlerësimit Teknik do të kualifikojë Operatorët Ekonomik që përmbushin Kriteret e Përgjithshme të Pranimit, dhe do të vlerësojë dokumentat e tjera të paraqitura nga këta të fundit me pikët përkatëse.

Për të gjithë ofertuesit që do të kalojnë vlerësimin e dokumentacioneve të specifikimeve teknike, do të shikohen ofertat financiare.

Komisioni i Vlerësimit Kontraktues do të vlerësojë ofertat financiare. Kriteri i çmimit do të vlerësohet sipas çmimit më të ulët dhe renditja do të bëhet me një diferencë prej 10 (dhjetë) pikësh përkatësisht si mëposhtë:

 1. Çmimi i parë më i mirë (Vëndi i parë) – 55 Pikë
 2. Çmimi i dytë më i mirë (Vëndi i dytë) – 45 Pikë
 3. Çmimi i tretë më i mirë (Vëndi i tretë) – 35 Pikë

Oferta fituese do të zgjidhet mbi kriterin e Ofertës Ekonomike më të mirë. Formula e vlerësimit të Ofertës Ekonomike (Oe) do të jetë:

Oe = P + Kt + Lp + Ç

Ku:

· P = Çmimi x 55%                      · Kt = Kapaciteti teknik x 15%

· Lp = Licenca x 15%                  · Ç = Çertifikatat e cilësisë së punimeve x 15%