Tiranë me 14/01/2021

OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender

Të nderuar Z./Znj.

Caritas Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri.

Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave Katolike që ofrojnë ndihmë.

Caritas Shqiptar punon me programe edukimi, që synojnë forcimin e pjesëmarrjes qytetare, nxitjen e barazisë sociale, ofrimin e shërbimeve mbështetëse në komunitetet më të cënueshme, nxitjen e vullnetarizmit, aftësimin e fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet edukimit, mbështet drejtësinë dhe nismat e paqes që kanë si qëllim ndërtimin e urave mes komuniteteve të ndara. Caritas-i Shqiptar në kuadër të objektivave afatmesëm dhe afatgjatë ofron shërbime dhe asistencë pa dallime fetare, etnike apo raciale.

Caritas Shqiptar funksionon në bazë të programeve: Programi Social, Programi Shëndetësor, Programi Anti-Trafikimit dhe Migracinit, Programi i Mbledhjes së Fondeve, Programi i Emergjencave, Programi  Ekonomia Sociale dhe Aftësia e Kufizuar, si  dhe Programi i Shërbimeve Doganore, duke  bashkepunuar me  rrjetin unik të Enteve te Kishës Katolike në Shqipëri,  si psh: Dioqezat, Famullitë, Bashkësitë Rregulltare, etj.

Në mbarë Shqipërinë funksionojnë 6 Caritas-e Dioqezane, pjesë e rrjetit të Caritas-it Kombëtar: Caritas Tiranë-Durrës, Caritas Shkodër-Pult, Caritas Sapa, Caritas Lezha, Caritas Rrëshen dhe Caritas Jugu, si dhe 95 misione referimi në të gjithë Shqipërinë.

 

Misioni 

Ne besojmë në vlerën e dinjitetin e jetës njerëzore. Ne ndihmojmë duke u bazuar në vlerat shpirtërore dhe humanitare. Besojmë që çdo njeri ka të drejtë të jetë i përfshirë në vendime që kanë ndikim në jetën e tyre. Ne besojmë se respekti për të drejtat e njeriut do të garantojë një zhvillim të qëndrueshëm.

 

Parimet dhe Vlerat 

Respektimi i të drejtave të njeriut                                                                                                                                                Respektimi i dinjitetit njerëzor

Respektimi kulturës dhe diversitetit                                                                                                                                            Të njejtë dhe të barabartë

Solidaritet                                                                                                                                                                                           Përfshirja e vullnetarëve

Paqja                                                                                                                                                                                                    Drejtësia Sociale


Autoritet Kontraktor:                                      Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                                             “Shërbime përkthimi”

Nr. i Referencës:                                              RFP-01-ESAK-22

Lloji i Procedurës:                                             Kërkesë për Propozim (RFP)

Data e njoftimit të tenderit:                          14/01/2022

Data e mbylljes së njoftimit:                        28/01/2022; Ora: 12:00

Dokumentacioni i përgatitur në:               Gjuhën Shqipe


 CARITAS SHQIPTAR KËRKON: 

Kontraktimin e një subjekti/individi për ofrimin e shërbimit të përkthimit dhe interpretimit në gjuhën Shqipe, Angleze dhe Italiane. Për të realizuar shërbimin e kërkuar, Caritas Shqiptar fton të gjitha kompanitë që kanë si objekt veprimtarie shërbimin e kërkuar dhe/ose individët e kualifikuar për ofrimin e këtij shërbimi, të paraqesin ofertën e tyre përpara afatit të përcaktuar mësipër.

 

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER

Hartimi i ofertës

Hartimi i ofertës do të bëhet në sistemin e dy zarfave.

 1. Në zarfin me emërtim Specifikimet Teknike do të përfshihen dokumentat si mëposhtë:
 • CV e subjektit/individit;
 • Diplomë universitare si dhe çertifikatë e njohjes së gjuhës angleze dhe italiane;
 • Referenca ose dëshmi e përvojës së mëparshme në kryerjen e punëve të ngjashme;
 • Ekstrakt historik i subjektit i tërhequr (shkarkuar) jo më heret se tre muajt e fundit nga Qendra Kombëtare e Biznesit (nëse ka);
 1. Në zarfin me emërtim Oferta Financiare do të përfshihën dokumentat si mëposhtë:

 

Dokumentacion plotësues/informues: Termat e referencës (ToR) (Shkarko dokumentin).

 

Individët/subjektet pjesëmarrës/e duhet të dorëzojnë dorazi, ofertën origjinale të futur në zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur, me emrin dhe adresën e ofertuesit dhe të shënuar:

“Ofertë për Shërbime përkthimi”

Caritas Shqiptar

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit nuk do të pranohet.

Caritas Shqiptar mundet, në diskrecionin e tij, të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e ofertave, duke njoftuar pjesëmarrësit individualisht, ose nëpërmjet një njoftimi publik në websiten e Caritas Shqiptar për shtyrje afati.

Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në monedhën Shqiptare (Lekë), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por duke specifikuar nëse përfshiret TVSH ose jo.

Për çdo paqartësi ose informacion më të detajuar mund të kontaktoni në adresën e email: caritasalbania@caritasalbania.org / a.leka@caritasalbania.org.

 

KRITERET E PËRZGJEDHJES

Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimet

Ofertuesi duhet:

 1. Të jetë i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe në objektin e veprimtarisë të ketë të përfshirë edhe objektin që kërkohet të prokurohet nga kjo procedurë (Nuk kërkohet për individët).
 2. Të zotërojë diplomë universitare në fushën e kërkuar si dhe të zotërojë çertifikata njohje të gjuhës italiane dhe angleze.
 3. Të ketë si gjuhë amtare gjuhën Shqipe.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga kompania si më sipër.

Ofertat të cilat nuk janë të shoqëruara me dokumentacionin e mësipërm do të skualifikohen.

 

Formula e vlerësimit 

Komisioni i Vlerësimit Teknik do të analizojë së pari dokumentacionin përkatës dhe do të vlerësojë nëse subjekti/individi ka paraqitur dokumentacionin sipas kritereve të parashikuara në këtë njoftim (thirrje). Më pas, ky komision do të vlerësojë me sistemin e pikëzimit dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. CV e përkthyesit 40 (Pikë)  

Kompania/Individi me CV më të pasur do të vlerësohet me pikët maksimale ndërsa  kompanitë/individët e tjerë do të kenë një diferencë prej 10 pikësh nga vendi paraardhës.

Renditja do të bëhet sipas shembullit të mëposhtëm:

Vendi i parë – 40 Pikë;

Vendi i dytë – 30 Pikë;

Vendi i tretë – 20 Pikë;

 1. Eksperiencë e mëparshme me Caritas Shqiptar (20 Pikë)

 

Pas vlerësimit teknik, Komisioni Kontraktues do të vlerësojë Ofertat Financiare (40 Pikë)

Kriteri i çmimit do të vlerësohet sipas çmimit më të ulët dhe renditja do të bëhet me një diferencë prej 10 (dhjetë) pikësh përkatësisht si mëposhtë:

 1. Çmimi i parë më i mirë (Vëndi i parë) – 40 Pikë;
 2. Çmimi i dytë më i mirë (Vëndi i dytë) – 30 Pikë;
 3. Çmimi i tretë më i mirë (Vëndi i tretë) – 20 Pikë;

Oferta fituese do të zgjidhet mbi kriterin e Ofertës Ekonomike më të mirë. Formula e vlerësimit të Ofertës Ekonomike (Oe) do të jetë:

Oe = Cv + E + Ç 

Ku:

Cv = CV e punonjësve              E = Eksperienca me Caritas Shqiptar              Ç = Çmimi