Udhëzues për organizimin e eventeve të aksesueshme – Udhëzuesi për organizimin e takimeve të aksesueshme është hartuar në kuadër të projektit “ACTIVE -Komunikimi i aksesueshëm me qëllim përfshirjen sociale të grupeve të cenueshme në Ballkanin Perëndimor”, me qëllim ndërgjegjësimin publik dhe evidentimin e problemit të aksesueshmërisë së pamjaftueshme, por edhe prezantimit të zgjidhjeve të mundshme, sipas udhëzuesit bazë për përmirësimin e aksesueshmërisë. Ky dokument është hartuar bazuar në udhëzuesin për planifikimin e takimeve të aksesueshme të publikuar nga organizata Ramp-Up. Listat kontrolluese për organizimine takimeve të aksesueshme janë hartuar nga organizata: WeltWagWenser nga Gjermania, si dhe bazuar ne: Rregulloren për standardet teknike të planifikimit, projektimit dhe ndërtimit të objekteve, që sigurojnë lëvizje të lire dhe akses për personat me aftësi të kufizuar, fëmijët dhe të moshuarit.

SHKARKO DOKUMENTIN