Në kuadër të Ditës së Rinisë, programi “Fëmijët dhe Të Rinjtë në Shqipëri” / Caritas Shqiptar në bashkëpunim me Qendrën Komunitare “Gonxhe Bojaxhi” të Bashkisë Tiranë, kanë zhvilluar “Javën Rinore”.

Kryefjala e këtij aktiviteti janë të rinjtë në rolin e “edukatorit bashkëmoshatar”. Ky aktivitet i inkurajon ata për të folur në publik, për të marrë përgjegjësi, për të bashkëpunuar në grup dhe për t’u socializuar me njëri-tjetrin.

#Youthweek

#PeertopeerEducation

 

In the framework of the Youth Day, the program “Children and Youth in Albania” / Caritas Albania in cooperation with the Community Center “Gonxhe Bojaxhi” of the Municipality of Tirana, have developed the “Youth Week”.

The key word of this activity are young people in the role of “peer educator”. This activity encourages them to speak in public, to take responsibility, to collaborate in groups and to socialize with each other.

#Youthweek

#PeertopeerEducation