Tiranë me 21/02/2022

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:


Autoritet Kontraktor:                                                      Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                                                             “Trajner për zbatimin e trajnimit joformal për personat me aftësi të kufizuar / Trajnim për mentorë”

Nr. i Referencës:                                                            RFP-02/1-ESAK-22

Lloji i Procedurës:                                                         Kërkesë për Propozim (RFP)

Data e njoftimit të tenderit:                                          14/02/2022

Data e mbylljes së njoftimit:                                      18/02/2022; Ora: 12:00

Dokumentacioni i përgatitur në:                               Gjuhën Shqipe

Periudha e vlefshmërisë së ofertës:                        180 (njëqind e tetëdhjetë) ditë


Arsyeja e shtyrjes së afatit për dorëzimin e dokumentacionit është pjesëmarrja e ulët e Operatorëve Ekonomikë.

Duke analizuar shkaqet si dhe duke vlerësuar situatën, komisioni i vlerësimit të ofertave të caktuar për këtë proces tenderimi, vendosi që të bëhej shtyrje e afatit për paraqitjen e ofertave. Shtyrja e njoftimit bëhet sipas të dhënave mëposhtë:


Data e shtyrjes së njoftimit:                                      21/02/2022

Data e mbylljes së shtyrjes së njoftimit:               28/02/2022; Ora: 12:00


Kliko këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar ku mund të gjeni informacionin e plotë mbi pjesëmarrjen.